Ideální sex? Víme, jak dlouho by měl trvat!

oQpiO

Jak dlou­ho by měl trvat ide­ál­ní sex? Tahle otáz­ka ale­spoň jed­nou napadla asi kaž­dé­ho. Jeden prů­zkum nyní při­šel s tím, že to magic­ké čís­lo je 30 minut. Smutné ale je, že jen málo­kdo si takhle dlou­ho sku­teč­ně uží­vá.

Půl hodi­ny! Tolik by měl pod­le výsled­ků aus­tral­ské­ho prů­zku­mu, kte­rý zor­ga­ni­zo­val inter­ne­to­vý pro­dej­ce ero­tic­ké­ho zbo­ží Lovehoney, trvat doko­na­lý sex. Je to váž­ně prav­da? A kolik lidí si takhle dlou­ho pod peři­na­mi ve sku­teč­nos­ti uží­vá?

Kdo z nás to má

Je to asi jako se vším, co je doko­na­lé, vysně­né a ide­ál­ní. Každý by to chtěl, ale málo­kdo to doo­prav­dy má. Celých čty­ři­cet pro­cent dota­zo­va­ných totiž zmi­ňo­va­lo, že ide­ál­ní doba milost­né­ho dová­dě­ní je pod­le nich tři­cet minut, ale už jen 24 pro­cent se moh­lo pochlu­bit tím, že jejich sexu­ál­ní hrát­ky takhle dlou­ho sku­teč­ně trva­jí.

Naopak téměř polo­vi­na respon­den­tů (přes­ně 47 pro­cent) uved­la, že si musí vysta­čit se zhru­ba pat­nác­ti minu­ta­mi. Tedy jen s půl­kou toho udá­va­né­ho ide­ál­ní­ho času! A šest­náct pro­cent lidí se dokon­ce při­zna­lo, že jim sex zabe­re ješ­tě méně, tedy asi deset minut.

Je to problém?

Podle brit­ské sex­pert­ky Tracey Cox roz­hod­ně nemu­sí­te pani­ka­řit, jest­li pod peři­na­mi nedo­vá­dí­te onu magic­kou půl­ho­di­nu. „Jsme lidé, ne robo­ti. Pro něko­ho může být i tři­cet minut málo, pro jiné­ho je to nao­pak pří­liš dlou­há doba. Pokud jste s dél­kou vaše­ho sexu oba spo­ko­je­ní, na ničem jiném už nezá­le­ží,“ tvr­dí Tracey Cox.

Navíc pla­tí, že nejde ani tak o kvanti­tu (v tom­to pří­pa­dě dél­ku sexu), ale o kva­li­tu. A tady míva­jí lidé pro­blé­mů mno­hem víc. „Má-li být váš milost­ný život spo­ko­je­ný, nesmí­te dělat pořád doko­la ty samé věci. Bohužel spous­ta lidí to tak má,“ říká Tracey Cox. A to vás brzy pře­sta­ne bavit – a i když to tře­ba trvá tu údaj­ně ide­ál­ní dobu, může to být v pod­sta­tě jen tři­cet minut ukrut­né nudy.

Ideální prý je, když sex trvá tři­cet minut. Ale kdo má čas a chuť to sto­po­vat?

Nestopujte, buďte kreativní

Podle Tracey Cox by se lidé měli vykaš­lat na něja­ké počí­tá­ní minut, pro­to­že kouz­lo spo­ko­je­né­ho sexu­ál­ní­ho živo­ta tkví v něčem jiném. A tady jsou její tipy, jak to u vás v lož­ni­ci pořád­ně roz­jet:

- Sexy mix: Střídejte neče­ka­né rych­lov­ky s dlou­hý­mi milost­ný­mi hrát­ka­mi. Měňte i mís­ta a časy, kdy se milu­je­te. „Jakmile něco dělá­te pořád stej­ně, brzy vůči tomu bude­te imun­ní, už to nebu­de fun­go­vat jako dřív,“ varu­je Tracey Cox.

- Inovujte: Zkoušejte nové polo­hy a prak­ti­ky, poři­zuj­te si ero­tic­ké hrač­ky. „A kaž­dý z vás by měl kaž­dý měsíc vymys­let dvě sexy novin­ky, kte­ré pak v prů­bě­hu dal­ší­ho měsí­ce otes­tu­je­te,“ radí Tracey Cox.

- Neodkládejte to: Když to jen tro­chu jde, milu­j­te se, kdy­ko­li máte chuť. Přepadla vás tou­ha po obě­dě? Žádné „teď musím umýt nádo­bí a skli­dit stůl, tak to nechám na večer“. Večer totiž může­te být v úpl­ně jiné nála­dě a sex bude to posled­ní, na co si vzpo­me­ne­te. A zby­teč­ně se kvů­li pár špi­na­vým talí­řům okra­de­te o milo­vá­ní s part­ne­rem. To je pře­ce ško­da, ne?!

A jak dlou­ho trvá váš sex? Spočítali jste někdy, kolik minut týd­ně milo­vá­ní věnu­je­te?


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: