Důchod až 370 tisíc měsíčně. Bruselští úřednicí ho berou i po návratu domů!

3197648 img evrospka unie duchody euro platy v2

Evropské starobní důchody

Lidé pra­cu­jí­cí pro insti­tu­ce EU mají kro­mě vyso­kých pla­tů nárok také na štěd­ré důcho­dy. Pohybují se v řádu tisí­ců eur, tedy až sto­vek tisíc korun měsíč­ně. Vypočítávají se z toho, jak dlou­ho v Bruselu pra­cu­jí. A nárok na ně mají, i když se vrá­tí do své země, tedy v našem pří­pa­dě do Česka. Europoslanci mají na doži­vot­ní pen­ze nárok už po jed­nom zvo­le­ní.

1. Europoslanci
Po skon­če­ní své­ho man­dá­tu má kaž­dý euro­po­sla­nec nárok na evrop­ský sta­rob­ní důchod, kte­rý je mu doži­vot­ně vyplá­cen od 63 let věku. Činí 3,5 pro­cen­ta pla­tu za kaž­dý rok výko­nu man­dá­tu. Plat euro­po­slan­ce je při­tom 7 956 euro (214 tisíc korun).

Pokud tedy euro­po­sla­nec odslou­ží jed­no voleb­ní obdo­bí (pět let), bude v důcho­du pobí­rat měsíč­ně 1392 euro (35 tisíc korun) ke své­mu národ­ní­mu důcho­du, při dvou zvo­le­ních (10 let) bude důchod dvoj­ná­sob­ný.

2. Eurokomisaři
Každý euro­ko­mi­sař má po dosa­že­ní 65 let nárok na důchod, kte­rý činí 4,275 pro­cen­ta za kaž­dý rok ve funk­ci. Vzhledem k tomu, že základ­ní plat řado­vé­ho euro­ko­mi­sa­ře činí 20 832 eur (562 tisíc korun), bude po stan­dard­ním pěti­le­tém půso­be­ní ve funk­ci dostá­vat 4452 euro (120 tisíc korun) měsíč­ně.

3. Euroúředníci
Podobně jako poslan­ci euro­par­la­men­tu nebo euro­ko­mi­sa­ři mají také úřed­ní­ci už po prv­ním roce prá­ce pro Brusel nárok na evrop­ský důchod. Za kaž­dý odpra­co­va­ný rok nále­ží důchod 1,8 pro­cen­ta pla­tu, nej­vý­še pak úřed­ník může pobí­rat 70 pro­cent. Podle pra­vi­del, kte­rá urču­jí výši pla­tů, dostá­va­jí euro­úřed­ní­ci mini­mál­ně 2675 eurech (70 tisíc korun) a tabul­ko­vě pod­le kva­li­fi­ka­ce a počtu odslou­že­ných let ros­tou až na 18 517 eur (500 tisíc korun).

Minimální mzda vyso­ko­ško­lá­ka (a tedy čas­to začí­na­jí­cí­ho řado­vé­ho úřed­ní­ka) je pak 4384 eur (118 tisíc korun), běž­ně pak lidé na střed­ních úřed­nic­kých pozi­cích berou od 7 185 eur (194 tisíc korun). Průměrný důchod se tak pohy­bu­je mezi 3000 až 4000 eur (81 až 108 tisíc korun). Nejvýše posta­ve­ní úřed­ní­ci mají důchod přes 370 tisíc korun měsíč­ně. Do důcho­du se cho­dí v 65 letech, za cenu niž­ší­ho důcho­du však zájem­ce může ode­jít už v 58 letech.

Více na Kritiky.cz
Nominace na Českého lva 20.1.2016 - Alessandro Pasquale Záznam z nominace Nominace na Českého lva - 20.1.2016....
Milionový podvod Žen v pokušení Jak podivným způsobem se počítá návštěvnost u některých českých filmů. A můžeme vůbe...
Anděl Páně 2 - Příběh V hlavních rolích příběhu, který se odehrává v adventním čase, se opět setkáme s obl...
Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně,...
Pozdě k ránu - Karel Hlaváček Pár slov o autorovi: Karel Hlaváček tvořil v období české dekadence a byl představitel čes...

Euroúředníci mají nárok také na vyso­ké pří­spěv­ky, napří­klad na děti:

Příspěvky k platům euroúředníků

Proč tak vyso­ké důcho­dy?
Vysoké důcho­dy lidí pra­cu­jí­cích pro EU, na roz­díl od do znač­né míry opráv­ně­ných štěd­rých pla­tů, vní­ma­jí exper­ti spí­še pro­ble­ma­tic­ky. Důvodem je hlav­ně to, že na ně lidé mají nárok i poté, co se na důchod pře­stě­hu­jí do své rod­né vlas­ti. Například v Česku jsou ale výraz­ně niž­ší život­ní nákla­dy než v Bruselu, kde pra­cu­jí.

Více na Kritiky.cz
Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek. Třetí úlomek Matrixu mě definitivně utvrdil v názoru, že nejsem zcela normální člověk. ...
Kašlu na lásku V nečekaně dobré parodii na milostné příběhy ze 60. let se setkávají nenapravitelný svůdn...
Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, proto...
FIFA 16 - Ženské národní týmy Každý kdo se zajímá o fotbal určitě ví, že každý rok v září vychází nový díl fotba...
Temný případ - The Big Never (S03E03) - třetí průnik do psychologie detektivů při únosu dvou dětí v roce 1980 Třetí díl seriálu Temný případ nám nepřináší tolik novinek k případu, jak bychom si a...

„Důchody jsou i s ohle­dem na bel­gic­kou život­ní úro­veň vyso­ké. Zároveň pla­tí, že mno­ho z úřed­ní­ků se po odcho­du do důcho­du opět stě­hu­je do své domov­ské vlas­ti, a tak by bylo logič­těj­ší jejich důchod nasta­vit úměr­ně běž­né­mu národ­ní­mu prů­mě­ru země, odkud pochá­ze­jí,“ mys­lí Jan Kovář z Ústavu mezi­ná­rod­ních vzta­hů.

Kdo o výši důcho­du roz­ho­du­je?
Platy, pří­spěv­ky i důcho­dy jsou podrob­ně sta­no­ve­ny v pra­vi­dlech, kte­rá schva­lu­jí euro­po­slan­ci ve spo­lu­prá­ci se zástup­ci Rady EU, kde jsou zástup­ci všech člen­ských stá­tů.

Přestože jsou vyso­ké pla­ty a pře­de­vším důcho­dy dlou­ho­do­bě kri­ti­zo­vá­ny, není pří­liš vůle situ­a­ci změ­nit. Z pohle­du roz­počtu EU, kte­rý činí při­bliž­ně čty­ři bili­o­ny korun, jde totiž na tyto úče­ly (pla­ty a obec­ně na admi­nis­tra­ti­vu) jen při­bliž­ně pět pro­cent všech výda­jů.

Více na Kritiky.cz
WOODY HARRELSON WOODY HARRELSON (Beckett) disponuje unikátní kombinací emocionálního projevu a charismatu, kter...
Simona Babcakova - Sestra 2 ...
Pod povrchem Ačkoli ve filmu figuruje duch, není Pod povrchem tou pravou "duchařinou". Momentů, kdy se duch o...
Captain America: Občanská válka (Captain America: Civil War) Screeny z aktuálního traileru....
Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenáct...

Důchod až 370 tisíc měsíčně. Bruselští úřednicí ho berou i po návratu domů!
Hodnocení: 3.4 - ‎22 hl.


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *