Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Co delat kdyz se autu zacne prehrivat motor Perex 503 0

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Přehřívání moto­ru dnes už mož­ná není tak čas­tým pro­blé­mem jako v dobách sta­rých ško­do­vek s moto­rem vza­du, pořád má ale dale­ko k vzác­ným. A ne vždy mu lze pře­de­jít péčí o chla­dí­cí sys­tém vaše­ho auta, neboť pře­hří­vá­ní nemu­sí být pro­je­vem pou­ze nedo­sta­teč­né­ho chla­ze­ní jinak dob­ře fun­gu­jí­cí­ho moto­ru. Je také násled­kem řady váž­něj­ších pro­blé­mů s moto­rem samot­ným, kte­rým čas­to pře­de­jít ani nelze. Pokud ale správ­ně bude­te rea­go­vat na pře­hří­vá­ní samot­né, může­te zabrá­nit ješ­tě vět­ším pro­blé­mům, kte­ré jeho násled­kem mohou motor postih­nout.

Jde tře­ba o selhá­ní těs­ně­ní hla­vy vál­ců, pokrou­ce­né hla­vy moto­ru, hro­zí i zadře­ní a dal­ší dra­hé patá­lie. Ostatně, Co může způ­so­bo­vat pře­hřá­tí a jak mu pře­de­jít, jsme se podí­va­li už před pár měsí­ci, stá­le to pla­tí a než poje­de­te na dovo­le­nou, je vhod­né všech­no zkon­t­ro­lo­vat. I tak se ale může stát, že se motor pře­hře­je a začát­kem čer­ven­ce - v čase, kdy ven­kov­ní tep­lo­ty podob­ným scé­ná­řům nahrá­va­jí ze nej­ví­ce - si pro­jde­me, jak správ­né postu­po­vat ve chví­li, kdy uvi­dí­te ručič­ku tep­lo­mě­ru chla­di­cí kapa­li­ny na pří­stro­jo­vém ští­tu v čer­ve­ném poli.

První rada je vždy stej­ná - vyřa­dit rych­lost a s výstraž­ný­mi blin­k­ry co nejdří­ve zasta­vit. Může to být na někte­rých mís­tech obtíž­né, brát vždy doko­na­lé ohle­dy na ostat­ní řidi­če ale pros­tě nelze, o minu­tu poz­dě­ji už může být poz­dě. Současně také zapně­te tope­ní na nej­vyš­ší tep­lo­tu a ven­ti­lá­tor na nej­vyš­ší rych­lost - výmě­ník tope­ní je v pod­sta­tě malý chla­dič a pomů­že ode­brat část tep­la z chla­di­cí­ho sys­té­mu.

Pokud z výdechů ven­ti­la­ce začal prou­dit hor­ký vzduch a pokud nevi­dí­te páru vychá­ze­jí­cí zpod kapo­ty nebo vodu vyté­ka­jí­cí z moto­ro­vé­ho pro­sto­ru, nevy­pí­nej­te motor, a to zejmé­na, byl-li před­cho­zí jízdou více zatě­žo­ván, např. do nároč­né­ho stou­pá­ní. Nechte ho běžet na vol­no­běh - tak totiž zůsta­ne v čin­nos­ti vod­ní pum­pa a bude moci motor dále chla­dit, zatím nezná­me pří­či­nu pře­hřá­tí.

Kdybyste motor vypnu­li, pře­stal by pro­du­ko­vat tep­lo, ale taky by v něm pře­sta­la cir­ku­lo­vat chla­di­cí kapa­li­na a jeho tep­lo­ta by ješ­tě vzrost­la před tím, než by zača­la kle­sat. Pokud je ručič­ka tep­lo­mě­ru chla­di­cí kapa­li­ny těs­ně pod čer­ve­ným polem, vypnu­tí moto­ru by způ­so­bi­lo zvý­še­ní tep­lo­ty a „vyva­ře­ní” téměř jis­tě prá­vě pro­to, že by se zasta­vi­lo prou­dě­ní chla­di­va. A to by moto­ru uško­di­lo více než coko­li, co se sta­lo před­tím.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 2 - prehrivani motoru 04 vetrak

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 3 -

Je potře­ba sle­do­vat tep­lo­měr; pocho­pi­tel­ně, v tako­vé­to situ­a­ci je klí­čo­vé mít auto s budí­kem tep­lo­mě­ru chla­di­cí kapa­li­ny nebo pří­mo s čís­lem na dis­ple­ji, ne jen s kon­t­rol­kou. Zkontrolujte, zda běží ven­ti­lá­to­ry chla­di­če, tzv. saha­ra - jed­nak by zpod auta měl fou­kat hor­ký vzduch a jed­nak by mělo být sly­šet huče­ní zpo­za před­ní­ho náraz­ní­ku, příp. z míst, kde máte chla­dič.

Pokud se zdá být všech­no v pořád­ku a tep­lo­ta kle­sá, vyhrá­li jste nad náh­lým krát­ko­do­bým pře­hřá­tím a vůz se zvlád­ne uchla­dit sám. Můžete v tu chví­li zku­sit mír­ně zvý­šit otáč­ky, tře­ba na 1 500 rpm - tím zvý­ší­te otáč­ky vod­ní pum­py a tedy zrych­lí­te cir­ku­la­ci chla­di­va - a sle­do­vat tep­lo­měr. Jenže tak jed­no­du­ché to být nemu­sí.

Pokud ven­ti­lá­to­ry nebě­ží nebo pokud z výdechů ven­ti­la­ce neza­čal hned po nasta­ve­ní nej­vyš­ší tep­lo­ty tope­ní prou­dit hor­ký vzduch, vypně­te motor. Pokud během chvil­ky nezačne tep­lo­ta kle­sat, vypně­te motor. Problém je buď v chla­ze­ní, kte­ré si v tu chví­li samo nepo­mů­že, nebo je pro­blém tak váž­ný, že ani vyu­ži­tí maxi­mál­ní­ho chla­dí­cí­ho výko­nu za mini­mál­ní zátě­že moto­ru k uchla­ze­ní nesta­čí.

Pak nastá­vá fáze zjiš­ťo­vá­ní, co je špat­ně. Tu jsme detail­ně popsa­li v člán­ku o pří­či­nách pře­hří­vá­ní, tak­že jen struč­ně. Především je tře­ba určit, kdy zača­la růst tep­lo­ta - sta­lo se to za jízdy, nebo když jste náh­le zpo­ma­li­li tře­ba kvů­li kolo­ně? Pokud při zpo­ma­le­ní, může být pro­blém s ven­ti­lá­to­ry - nedo­ká­žou pro­táh­nout chla­di­čem dosta­teč­né množ­ství vzdu­chu, když zpo­ma­lí­te, ale za jízdy samot­né prou­dě­ní vzdu­chu sta­čí.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 3 - prehrivani motoru 04 vetrakCo dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 4 - Sok mechanici 04 vetrak 01

Pokud tep­lo­ta rost­la za jízdy a neza­ča­la kle­sat, když jste zasta­vi­li, pro­blém bude prav­dě­po­dob­ně v cir­ku­la­ci chla­di­cí kapa­li­ny. Pokud neza­čal prou­dit z výdechů ven­ti­la­ce hor­ký vzduch po nasta­ve­ní tope­ní na nej­vyš­ší tep­lo­tu, prav­dě­po­dob­ně je pro­blém buď ve vod­ní pum­pě - nedo­ká­že zajis­tit dosta­teč­ný prů­tok chla­di­va sys­té­mem -, nebo v nedo­stat­ku chla­di­va či zavzduš­ně­ném chla­di­cím okru­hu.

Pokud hor­ký vzduch z ven­ti­la­ce prou­dit začal, ale po zasta­ve­ní tep­lo­ta nekle­sa­la, i když „saha­ra” běže­la, může být ter­mostat zasek­nu­tý v zavře­né polo­ze a tak brá­nit prou­dě­ní chla­di­va z moto­ru do chla­di­če. Tohle je mož­né ově­řit zmáčk­nu­tím hor­ní hadi­ce chla­di­če - je-li stu­de­ná, ter­mostat je zasek­nu­tý a nepus­til do ní hor­ké chla­di­vo.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 5 - prehrivani motoru 01 termostatCo dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 6 - Priciny prehrivani motoru auta a reseni 06
Vlevo vidí­me nový ter­mostat mimo motor, vpra­vo star­ší ješ­tě v něm

Před jakou­ko­liv pra­cí na chla­di­cím sys­té­mu je ovšem nut­né počkat, než motor vychlad­ne. Pokud máte vel­ký liti­no­vý osmi­vá­lec, může to trvat v řádu hodin, ale je to nezbyt­né - pro­voz­ní tep­lo­ta chla­di­va bývá mezi 90 a 100 °C a při pře­hří­vá­ní je tep­lo­ta ješ­tě výše, tak­že hro­zí váž­né popá­le­ní. Systém je při pro­vo­zu pod tla­kem, což tep­lo­tu varu posou­vá výše. Když ote­vře­te jakou­ko­liv sou­část a vysta­ví­te sys­tém běž­né­mu tla­ku, začne se chla­di­vo oka­mži­tě vařit a tím stří­kat ven, což zna­me­ná jeho zby­teč­nou ztrá­tu a opět hro­zí popá­le­ní.

Po vychlad­nu­tí moto­ru je tře­ba otevřít chla­dič i expanz­ní nádob­ku a zkon­t­ro­lo­vat hla­di­nu kapa­li­ny. Pokud je jí málo, sta­čí dopl­nit a nechat sys­tém odvzduš­nit, tj. nastar­to­vat motor s ote­vře­ným chla­di­čem a dolé­vat, dokud hla­di­na nezačne sama od sebe stou­pat a pře­té­kat nebo dokud nepře­sta­nou vyska­ko­vat bub­lin­ky. Pak chla­dič zavře­te a dolé­vej­te do expanz­ní nádob­ky, dokud nebu­de motor pod­le tep­lo­mě­ru na pří­stro­jo­vém ští­tu na pro­voz­ní tep­lo­tě a v nádob­ce nebu­de dosta­tek chla­di­va pod­le rys­ky.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 7 - Priciny prehrivani motoru auta a reseni 02Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 8 - co delat pri prehrivani vicko chladice
Vlevo expanz­ní nádob­ka, vpra­vo víč­ko chla­di­če. Ne kaž­dé na sobě má upo­zor­ně­ní, žád­né se ale nesmí otví­rat, dokud je motor hor­ký

Pokud máte pode­zře­ní na zasek­nu­tý ter­mostat, je mož­né ho vymon­to­vat a po doli­tí chla­di­va dojet bez něj, jen pozor na jeho těs­ně­ní, kte­ré se rádo trhá. Je to sice tro­chu hum­po­lác­ké řeše­ní, něco jako náhra­da pře­tr­že­né­ho řeme­ne silon­ka­mi spo­lu­jezd­ky­ně, ale k nej­bliž­ší­mu ser­vi­su či pro­dej­ně auto­dí­lů doje­de­te a pokud bude­te mít štěs­tí, pasu­jí­cí ter­mostat budou mít skla­dem.

Pokud je pode­zře­ní na porou­cha­nou vod­ní pum­pu, je více mož­nos­tí. Moderní moto­ry s roz­vo­dy OHC a DOHC míva­jí vod­ní pum­pu pohá­ně­nou roz­vo­do­vým řeme­nem či řetě­zem a její výmě­na je nároč­ný a dra­hý pro­ces. Starší moto­ry s roz­vo­dem OHV či dokon­ce SV ale míva­jí vod­ní pum­pu pohá­ně­nou klí­no­vým řeme­nem a ta je k výmě­ně nepo­měr­ně snaz­ší, byť to pořád není zrov­na bana­li­ta. Hrubě zjed­no­du­še­ně, lec­kdy sta­čí ji vymon­to­vat a nasa­dit novou, ve srov­ná­ní s pum­pou na roz­vo­dech, kte­rá si lec­kdy vyžá­dá vyta­že­ní celé­ho moto­ru z auta. Ať tak či tak, do cíle či do ser­vi­su vel­mi prav­dě­po­dob­ně doje­de­te jen na odta­hov­ce.

Přehřívání moto­ru ale může pocho­pi­tel­ně způ­so­bo­vat i nedo­ko­na­lé fun­go­vá­ní moto­ru samot­né­ho, např. nefunkč­ní hyd­rau­lic­ké vyme­zo­vá­ní vůle ven­ti­lů či jaký­ko­li pro­blém s mazá­ním. Je-li tomu tak, je pře­hří­vá­ní jen pří­znak, kte­rý sebe­lep­ším zása­hem do chla­dí­cí­ho sys­té­mu nevy­ře­ší­te - pro­blém je pak v moto­ru a je tře­ba odstra­nit pri­már­ně ten.

Přehřívání oprav­du není drob­nost, je to poměr­ně váž­ná věc, kte­rá může být pro­je­vem váž­ných pro­blé­mů a ješ­tě váž­ně může sama způ­so­bit. Je tedy oprav­du žádou­cí sle­do­vat tep­lo­tu chla­dí­cí kapa­li­ny či dbát výstraž­ných zna­me­ní auta a ade­kvát­ně na ně rea­go­vat. Leckdy může být pří­či­nou oprav­du jen nena­dá­lé vyso­ké zatí­že­ní tře­ba při poma­lém stou­pá­ní hora­mi s plně obsa­ze­ným vozem, což je situ­a­ce, do kte­ré se vaše auto jinak celý rok nedo­sta­ne. Vhodná reak­ce z toho může udě­lat úsměv­nou vzpo­mín­ku z let­ní dovo­le­né. Nevhodná může stát na začát­ku vlek­lých a dra­hých patá­lií, na kte­ré rádi vzpo­mí­nat doza­jis­ta nebu­de­te...

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné
Hodnocení: 2 - ‎49 hl.


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *