Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Co delat kdyz se autu zacne prehrivat motor Perex 503 0

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné

Přehřívání moto­ru dnes už mož­ná není tak čas­tým pro­blé­mem jako v dobách sta­rých ško­do­vek s moto­rem vza­du, pořád má ale dale­ko k vzác­ným. A ne vždy mu lze pře­de­jít péčí o chla­dí­cí sys­tém vaše­ho auta, neboť pře­hří­vá­ní nemu­sí být pro­je­vem pou­ze nedo­sta­teč­né­ho chla­ze­ní jinak dob­ře fun­gu­jí­cí­ho moto­ru. Je také násled­kem řady váž­něj­ších pro­blé­mů s moto­rem samot­ným, kte­rým čas­to pře­de­jít ani nelze. Pokud ale správ­ně bude­te rea­go­vat na pře­hří­vá­ní samot­né, může­te zabrá­nit ješ­tě vět­ším pro­blé­mům, kte­ré jeho násled­kem mohou motor postih­nout.

Jde tře­ba o selhá­ní těs­ně­ní hla­vy vál­ců, pokrou­ce­né hla­vy moto­ru, hro­zí i zadře­ní a dal­ší dra­hé patá­lie. Ostatně, Co může způ­so­bo­vat pře­hřá­tí a jak mu pře­de­jít, jsme se podí­va­li už před pár měsí­ci, stá­le to pla­tí a než poje­de­te na dovo­le­nou, je vhod­né všech­no zkon­t­ro­lo­vat. I tak se ale může stát, že se motor pře­hře­je a začát­kem čer­ven­ce - v čase, kdy ven­kov­ní tep­lo­ty podob­ným scé­ná­řům nahrá­va­jí ze nej­ví­ce - si pro­jde­me, jak správ­né postu­po­vat ve chví­li, kdy uvi­dí­te ručič­ku tep­lo­mě­ru chla­di­cí kapa­li­ny na pří­stro­jo­vém ští­tu v čer­ve­ném poli.

První rada je vždy stej­ná - vyřa­dit rych­lost a s výstraž­ný­mi blin­k­ry co nejdří­ve zasta­vit. Může to být na někte­rých mís­tech obtíž­né, brát vždy doko­na­lé ohle­dy na ostat­ní řidi­če ale pros­tě nelze, o minu­tu poz­dě­ji už může být poz­dě. Současně také zapně­te tope­ní na nej­vyš­ší tep­lo­tu a ven­ti­lá­tor na nej­vyš­ší rych­lost - výmě­ník tope­ní je v pod­sta­tě malý chla­dič a pomů­že ode­brat část tep­la z chla­di­cí­ho sys­té­mu.

Pokud z výdechů ven­ti­la­ce začal prou­dit hor­ký vzduch a pokud nevi­dí­te páru vychá­ze­jí­cí zpod kapo­ty nebo vodu vyté­ka­jí­cí z moto­ro­vé­ho pro­sto­ru, nevy­pí­nej­te motor, a to zejmé­na, byl-li před­cho­zí jízdou více zatě­žo­ván, např. do nároč­né­ho stou­pá­ní. Nechte ho běžet na vol­no­běh - tak totiž zůsta­ne v čin­nos­ti vod­ní pum­pa a bude moci motor dále chla­dit, zatím nezná­me pří­či­nu pře­hřá­tí.

Kdybyste motor vypnu­li, pře­stal by pro­du­ko­vat tep­lo, ale taky by v něm pře­sta­la cir­ku­lo­vat chla­di­cí kapa­li­na a jeho tep­lo­ta by ješ­tě vzrost­la před tím, než by zača­la kle­sat. Pokud je ručič­ka tep­lo­mě­ru chla­di­cí kapa­li­ny těs­ně pod čer­ve­ným polem, vypnu­tí moto­ru by způ­so­bi­lo zvý­še­ní tep­lo­ty a „vyva­ře­ní” téměř jis­tě prá­vě pro­to, že by se zasta­vi­lo prou­dě­ní chla­di­va. A to by moto­ru uško­di­lo více než coko­li, co se sta­lo před­tím.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 2 - prehrivani motoru 04 vetrak

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 3 -

Je potře­ba sle­do­vat tep­lo­měr; pocho­pi­tel­ně, v tako­vé­to situ­a­ci je klí­čo­vé mít auto s budí­kem tep­lo­mě­ru chla­di­cí kapa­li­ny nebo pří­mo s čís­lem na dis­ple­ji, ne jen s kon­t­rol­kou. Zkontrolujte, zda běží ven­ti­lá­to­ry chla­di­če, tzv. saha­ra - jed­nak by zpod auta měl fou­kat hor­ký vzduch a jed­nak by mělo být sly­šet huče­ní zpo­za před­ní­ho náraz­ní­ku, příp. z míst, kde máte chla­dič.

Pokud se zdá být všech­no v pořád­ku a tep­lo­ta kle­sá, vyhrá­li jste nad náh­lým krát­ko­do­bým pře­hřá­tím a vůz se zvlád­ne uchla­dit sám. Můžete v tu chví­li zku­sit mír­ně zvý­šit otáč­ky, tře­ba na 1 500 rpm - tím zvý­ší­te otáč­ky vod­ní pum­py a tedy zrych­lí­te cir­ku­la­ci chla­di­va - a sle­do­vat tep­lo­měr. Jenže tak jed­no­du­ché to být nemu­sí.

Pokud ven­ti­lá­to­ry nebě­ží nebo pokud z výdechů ven­ti­la­ce neza­čal hned po nasta­ve­ní nej­vyš­ší tep­lo­ty tope­ní prou­dit hor­ký vzduch, vypně­te motor. Pokud během chvil­ky nezačne tep­lo­ta kle­sat, vypně­te motor. Problém je buď v chla­ze­ní, kte­ré si v tu chví­li samo nepo­mů­že, nebo je pro­blém tak váž­ný, že ani vyu­ži­tí maxi­mál­ní­ho chla­dí­cí­ho výko­nu za mini­mál­ní zátě­že moto­ru k uchla­ze­ní nesta­čí.

Pak nastá­vá fáze zjiš­ťo­vá­ní, co je špat­ně. Tu jsme detail­ně popsa­li v člán­ku o pří­či­nách pře­hří­vá­ní, tak­že jen struč­ně. Především je tře­ba určit, kdy zača­la růst tep­lo­ta - sta­lo se to za jízdy, nebo když jste náh­le zpo­ma­li­li tře­ba kvů­li kolo­ně? Pokud při zpo­ma­le­ní, může být pro­blém s ven­ti­lá­to­ry - nedo­ká­žou pro­táh­nout chla­di­čem dosta­teč­né množ­ství vzdu­chu, když zpo­ma­lí­te, ale za jízdy samot­né prou­dě­ní vzdu­chu sta­čí.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 3 - prehrivani motoru 04 vetrakCo dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 4 - Sok mechanici 04 vetrak 01

Více na Kritiky.cz
„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští ro...
VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nev...
Piráti - 80% Tak znova se dostávám k recenzi. Tentokrát dětského filmu Piráti. Je to film z tvůrčí díln...
Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice anglič...
Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem...

Pokud tep­lo­ta rost­la za jízdy a neza­ča­la kle­sat, když jste zasta­vi­li, pro­blém bude prav­dě­po­dob­ně v cir­ku­la­ci chla­di­cí kapa­li­ny. Pokud neza­čal prou­dit z výdechů ven­ti­la­ce hor­ký vzduch po nasta­ve­ní tope­ní na nej­vyš­ší tep­lo­tu, prav­dě­po­dob­ně je pro­blém buď ve vod­ní pum­pě - nedo­ká­že zajis­tit dosta­teč­ný prů­tok chla­di­va sys­té­mem -, nebo v nedo­stat­ku chla­di­va či zavzduš­ně­ném chla­di­cím okru­hu.

Pokud hor­ký vzduch z ven­ti­la­ce prou­dit začal, ale po zasta­ve­ní tep­lo­ta nekle­sa­la, i když „saha­ra” běže­la, může být ter­mostat zasek­nu­tý v zavře­né polo­ze a tak brá­nit prou­dě­ní chla­di­va z moto­ru do chla­di­če. Tohle je mož­né ově­řit zmáčk­nu­tím hor­ní hadi­ce chla­di­če - je-li stu­de­ná, ter­mostat je zasek­nu­tý a nepus­til do ní hor­ké chla­di­vo.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 5 - prehrivani motoru 01 termostatCo dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 6 - Priciny prehrivani motoru auta a reseni 06
Vlevo vidí­me nový ter­mostat mimo motor, vpra­vo star­ší ješ­tě v něm

Více na Kritiky.cz
Revizoři Je ráno v budapešťském metru a party revizorů se rozjíždějí na stanoviště na všech tras...
Začalo natáčení filmu Pražské orgie Irena Pavlásková režíruje film podle slavné knihy Philipa Rotha, držitele Pulitzerovy ceny. R...
Venom Společnost Sony měla před pár lety velké plány na vytvoření filmového vesmíru kolem Spider...
Game of Thrones | Season 8 Episode 3 | Inside the Episode (HBO) ...
MasterChef Česko řada II. díl. 2 Druhý díl....

Před jakou­ko­liv pra­cí na chla­di­cím sys­té­mu je ovšem nut­né počkat, než motor vychlad­ne. Pokud máte vel­ký liti­no­vý osmi­vá­lec, může to trvat v řádu hodin, ale je to nezbyt­né - pro­voz­ní tep­lo­ta chla­di­va bývá mezi 90 a 100 °C a při pře­hří­vá­ní je tep­lo­ta ješ­tě výše, tak­že hro­zí váž­né popá­le­ní. Systém je při pro­vo­zu pod tla­kem, což tep­lo­tu varu posou­vá výše. Když ote­vře­te jakou­ko­liv sou­část a vysta­ví­te sys­tém běž­né­mu tla­ku, začne se chla­di­vo oka­mži­tě vařit a tím stří­kat ven, což zna­me­ná jeho zby­teč­nou ztrá­tu a opět hro­zí popá­le­ní.

Po vychlad­nu­tí moto­ru je tře­ba otevřít chla­dič i expanz­ní nádob­ku a zkon­t­ro­lo­vat hla­di­nu kapa­li­ny. Pokud je jí málo, sta­čí dopl­nit a nechat sys­tém odvzduš­nit, tj. nastar­to­vat motor s ote­vře­ným chla­di­čem a dolé­vat, dokud hla­di­na nezačne sama od sebe stou­pat a pře­té­kat nebo dokud nepře­sta­nou vyska­ko­vat bub­lin­ky. Pak chla­dič zavře­te a dolé­vej­te do expanz­ní nádob­ky, dokud nebu­de motor pod­le tep­lo­mě­ru na pří­stro­jo­vém ští­tu na pro­voz­ní tep­lo­tě a v nádob­ce nebu­de dosta­tek chla­di­va pod­le rys­ky.

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 7 - Priciny prehrivani motoru auta a reseni 02Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné - 8 - co delat pri prehrivani vicko chladice
Vlevo expanz­ní nádob­ka, vpra­vo víč­ko chla­di­če. Ne kaž­dé na sobě má upo­zor­ně­ní, žád­né se ale nesmí otví­rat, dokud je motor hor­ký

Více na Kritiky.cz
World Of Warplanes ver. 2.0 Podívejte se na to, co je nového v nejnovější aktualizaci 2.0....
Jakub Šofar, Jan Nejedlý: Po práci legraci - Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu - 87 % Říká se, že pět minut smíchu je jako 45 minut relaxace. Při čtení tohoto netradičního pr...
Zpívání v dešti - O FILMU Na počátku filmu stál požadavek vlivného šéfa produkční skupiny MGM Arthura Freeda, aby sce...
SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den. Kniha určená na první pohled výhradně pro ženy. A na druhý pohled pro takové ženy, co si s...
Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože ...

Pokud máte pode­zře­ní na zasek­nu­tý ter­mostat, je mož­né ho vymon­to­vat a po doli­tí chla­di­va dojet bez něj, jen pozor na jeho těs­ně­ní, kte­ré se rádo trhá. Je to sice tro­chu hum­po­lác­ké řeše­ní, něco jako náhra­da pře­tr­že­né­ho řeme­ne silon­ka­mi spo­lu­jezd­ky­ně, ale k nej­bliž­ší­mu ser­vi­su či pro­dej­ně auto­dí­lů doje­de­te a pokud bude­te mít štěs­tí, pasu­jí­cí ter­mostat budou mít skla­dem.

Pokud je pode­zře­ní na porou­cha­nou vod­ní pum­pu, je více mož­nos­tí. Moderní moto­ry s roz­vo­dy OHC a DOHC míva­jí vod­ní pum­pu pohá­ně­nou roz­vo­do­vým řeme­nem či řetě­zem a její výmě­na je nároč­ný a dra­hý pro­ces. Starší moto­ry s roz­vo­dem OHV či dokon­ce SV ale míva­jí vod­ní pum­pu pohá­ně­nou klí­no­vým řeme­nem a ta je k výmě­ně nepo­měr­ně snaz­ší, byť to pořád není zrov­na bana­li­ta. Hrubě zjed­no­du­še­ně, lec­kdy sta­čí ji vymon­to­vat a nasa­dit novou, ve srov­ná­ní s pum­pou na roz­vo­dech, kte­rá si lec­kdy vyžá­dá vyta­že­ní celé­ho moto­ru z auta. Ať tak či tak, do cíle či do ser­vi­su vel­mi prav­dě­po­dob­ně doje­de­te jen na odta­hov­ce.

Přehřívání moto­ru ale může pocho­pi­tel­ně způ­so­bo­vat i nedo­ko­na­lé fun­go­vá­ní moto­ru samot­né­ho, např. nefunkč­ní hyd­rau­lic­ké vyme­zo­vá­ní vůle ven­ti­lů či jaký­ko­li pro­blém s mazá­ním. Je-li tomu tak, je pře­hří­vá­ní jen pří­znak, kte­rý sebe­lep­ším zása­hem do chla­dí­cí­ho sys­té­mu nevy­ře­ší­te - pro­blém je pak v moto­ru a je tře­ba odstra­nit pri­már­ně ten.

Přehřívání oprav­du není drob­nost, je to poměr­ně váž­ná věc, kte­rá může být pro­je­vem váž­ných pro­blé­mů a ješ­tě váž­ně může sama způ­so­bit. Je tedy oprav­du žádou­cí sle­do­vat tep­lo­tu chla­dí­cí kapa­li­ny či dbát výstraž­ných zna­me­ní auta a ade­kvát­ně na ně rea­go­vat. Leckdy může být pří­či­nou oprav­du jen nena­dá­lé vyso­ké zatí­že­ní tře­ba při poma­lém stou­pá­ní hora­mi s plně obsa­ze­ným vozem, což je situ­a­ce, do kte­ré se vaše auto jinak celý rok nedo­sta­ne. Vhodná reak­ce z toho může udě­lat úsměv­nou vzpo­mín­ku z let­ní dovo­le­né. Nevhodná může stát na začát­ku vlek­lých a dra­hých patá­lií, na kte­ré rádi vzpo­mí­nat doza­jis­ta nebu­de­te...

Co dělat, když se vašemu autu začne přehřívat motor? Vypnutí nebývá správné
Hodnocení: 2 - ‎49 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: