8 typických věcí, které děláte na sociálních sítích a vaši přátelé se pak za vás musí stydět!

8b11ec1 166242 3 0d0440000 0d0000000 0d9320000 1d0000000 sector 668x376 crop

Tohle už nikdy nedělejte!
Jedinou nevý­ho­dou všech soci­ál­ních sítí je to, že na ně může mít pří­stup úpl­ně kaž­dý. Existují lidé, u kte­rých by bylo nej­lep­ší, kdy­by inter­net vůbec nemě­li. Určitě i vy zná­te a máte na soci­ál­ních sítích pár lidí, za kte­ré se jed­no­du­še sty­dí­te, ale nemá­te to srd­ce je vyma­zat, pro­to­že jsou to tře­ba vaši býva­lí spo­lu­žá­ci, nebo snad kole­go­vé z prá­ce. A tak pros­tě jejich stu­pi­di­tu trpí­te a sem tam se sta­ne, že po zhléd­nu­tí jejich pří­spěv­ku vám je za ně nesku­teč­ně trap­ně. A tohle je přes­ně 8 typic­kých věcí na soci­ál­ních sítích, kte­ré tito lidé děla­jí a vy se za ně pak bez­mezně sty­dí­te.

1. Fotka z nemoc­ni­ce, na kte­ré je vyfo­ce­na vaše ruka – není nic ostud­něj­ší­ho, než když si na Facebook dáte fot­ku toho­to typu. Ještě hor­ší ovšem je, když k tomu dáte popi­sek tři teč­ky, a pak se tvá­ří­te tajem­ně jako člo­věk na návštěvě, kte­ré­mu se chce na vel­kou. Je to oprav­du trap­né a auto­ři by si zaslou­ži­li tři rány bičem.

2. Citáty typu „uží­vej dne“ – úpl­ně sta­čí, že tohle má na ruce vyte­to­vá­no půl repub­li­ky. Opravdu nás tím nemu­sí­te stra­šit i na Facebooku. Za tako­vou hloupost si neza­slou­ží­te bičo­vá­ní, ale spí­še poli­to­vá­ní.

3. Milion fotek dětí – všich­ni jsme si stih­li všim­nout, že máte dítě vy nebo někdo z vaše­ho blíz­ké­ho oko­lí. Není tře­ba nám to při­po­mí­nat dva­krát den­ně. Vaší infan­til­nos­tí už tak dost trpí­me.

4. Hloupé popis­ky u fotek z dovo­le­ných – mož­ná v roce 2011 byly popis­ky u fotek z dovo­le­ných typu „Lol jsem u moře a jak se máte vy v Česku,“ ješ­tě vtip­né. Ale nyní je to mini­mál­ně na svě­ra­cí kazaj­ku. V Česku se totiž máme úpl­ně nor­mál­ně, stej­ně jako když jste tady. Za ten týden se nezmě­nil ani režim, ani roč­ní obdo­bí.

5. Vyznání lás­ky – nikdo s vámi nechce sdí­let to dob­ré, kaž­dé­ho zají­má­te tepr­ve až se vám sta­ne něco hnus­né­ho. Je tře­ba být k sobě upřím­ní. A lás­ky­pl­ná srdíč­ka všu­de u vás na pro­fi­lu zna­čí pou­ze vaši nevy­zrá­lost.

6. Když píše­te mrt­vým na jejich pro­fil – co je tohle za nesmy­sl­ný zvyk? Proč by někdo měl psát mrt­vým lidem na jejich Facebook? Možná to bude nyní vel­ká rána pro vět­ši­nu Čechů, kte­ří tohle děla­jí. Ale váš mrt­vý kama­rád si oprav­du nepře­čte vaše přá­ní k naro­ze­ni­nám a dojem tím na niko­ho neu­dě­lá­te. Vypadáte ako­rát jako bláz­ni.

7. Černobílá pro­fi­lo­vá fot­ka – tohle si dáva­jí na pro­fil zejmé­na ti, kte­ří se sna­ží co nej­ví­ce upou­tat pozor­nost. Je logic­ké, že když někdo něco tako­vé­ho udě­lá, ostat­ní se ho budou ptát, co se sta­lo. A on jako správ­ný pito­mec nic neod­po­ví, pro­to­že se potře­bu­je cítit důle­ži­tě. Tohle už je cho­vá­ni zra­lé na odpo­je­ní inter­ne­tu.

8. Pravopisné chy­by – tohle je pro­blém nej­vět­ší­ho počtu uži­va­te­lů soci­ál­ních sítích. Není nic hor­ší­ho než když vidí­te, že váš kama­rád napsal do dis­ku­se větu „Všichni uprchlí­ci by si zaslou­ži­ly smrt.“

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: