6 domácích způsobů na ječné oko. Nemusíte čekat, až tento problém zmizí sám!

fb 1498459514jeczmien

Ječmen, nebo­li cystic­ká infek­ce očních víček. Problém, kte­rý se neu­stá­le vra­cí a není jen nees­te­tic­ký, ale navíc může vést k zablo­ko­vá­ní mazo­vých žláz, kte­ré zvlh­ču­jí víč­ko a váž­ně ohro­zit naše zdra­ví.

Obvykle se obje­vu­je kvů­li sta­fy­lo­ko­ko­vé infek­ci a také ve víč­ku způ­so­bu­je dal­ší změ­ny:

- cit­li­vost na svět­lo
- bolest při mrká­ní
- zarud­nu­tí očí
- pále­ní a svě­dě­ní
- roz­ma­za­né vidě­ní

Začneme tím, co v žád­ném pří­pa­dě NEMŮŽETE dělat! Ječmen nikdy nevy­tlá­čej­te, nedo­tý­kej­te se ho nebo se ho dokon­ce nesnaž­te pro­pích­nout. Řeč je o bak­te­ri­ál­ní infek­ci a zmí­ně­né meto­dy ješ­tě víc ublí­ží!

Zvolte jed­nu z násle­du­jí­cích metod:

1. Zlatá obrouč­ka nebo prstýnek

Je to asi nej­jed­no­duš­ší způ­sob, kte­rý se pro­dá­vá z poko­le­ní na dal­ší poko­le­ní. Ječmen potí­rej­te dez­in­fi­ko­va­nou a roze­hřá­tou obrouč­kou nebo prstýn­kem.

2. Aloe

Na vato­vý tam­pon nanes­te gel z aloe vera. Ječmen potí­rej­te 2x den­ně. Aloe odstra­ní bolest.

3. Petržel

Několik lis­tů petr­že­le zalij­te vrou­cí vodou a násled­ně teku­ti­nou potí­rej­te víč­ko. Přiložte na víč­ko a drž­te „zábal“ tak dlou­ho, až vystyd­ne.

4. Heřmánek

Také popu­lár­ní meto­da - sta­čí 2 pyt­lí­ky heř­mán­ko­vé­ho čaje zalít vrou­cí vodou a pak do čaje namo­čit had­řík a při­lo­žit na víč­ko při­bliž­ně na 10 minut.

5. Zelený čaj

Pokud nemá­te rádi heř­mán­ko­vý čaj, může­te pou­žít zele­ný čaj. Teplý a sce­dě­ný pyt­lík při­lož­te na víč­ko.

6. Okurka

Plátek okur­ku zmen­ší otok a sní­ží bolest.

Nezapomínejte si důklad­ně umýt ruce dřív, než začne­te s léč­bou! Pokud infek­ce nezmi­zí do něko­li­ka dní, navštiv­te své­ho léka­ře. Nicméně, tyto meto­dy jsou nato­lik účin­né, že se už po něko­li­ka kúrách bude­te zno­vu moci usmí­vat 🙂

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: