Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu

  •  

Ideální part­ner by neměl v žád­ném pří­pa­dě mlu­vit o své minu­los­ti a stej­ně tak to vidí i muži. Výjimka může být pou­ze teh­dy, máte-li otáz­ky na part­ne­ra, o kte­rých chce mlu­vit a kte­ré vás zají­ma­jí. Jestliže však mlčí­te nebo se baví­te o jiném téma­tu a z niče­ho nic pře­jde­te na minu­lost, je to špat­ně. Zkuste si sta­no­vit pra­vi­dla ve vzta­hu, kte­rá bude­te oba dodr­žo­vat. Jedině tak se může­me bavit o dlou­ho­do­bém vzta­hu s budouc­nos­tí. Jak to vidí chlap v nově začí­na­jí­cím vzta­hu?

Jak to vidí chlap

Článek je dnes věno­ván pře­de­vším pro ženy a sta­no­vu­je urči­tá téma­ta, o kte­rých muži ve vzta­hu nechtě­jí sly­šet. Pokud tedy nesto­jí­te o to, aby váš vztah během pár dní skon­čil, zkus­te se vyhnout těm­to kon­ver­za­cím. Jedná se o věty, kte­ré doká­žou muže vyto­čit oprav­du za pár vte­řin a není se čemu divit. Kdo by chtěl v domác­nos­ti býva­lé­ho pří­te­le své sou­čas­né pří­tel­ky­ně? S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí uzná­te, že asi nikdo.

Řeč o bývalém partnerovi musí stranou

Musíte se smí­řit s tím, že už sdí­lí­te byd­le­ní s novým part­ne­rem. Není tedy vhod­né do nové domác­nos­ti neu­stá­le tahat jmé­no býva­lé­ho part­ne­ra. Mnoho žen nedo­ká­že pře­stat mys­let na své­ho býva­lé­ho part­ne­ra, a to zapří­či­ňu­je hád­ky, kte­ré ve vět­ši­ně pří­pa­dů kon­čí roz­cho­dem. Zkuste si z hla­vy jmé­no býva­lé­ho part­ne­ra úpl­ně vytlouct. Jedině tak si doká­že­te dlou­ho­do­bě udr­žet sou­čas­ný vztah.

Do postele si přitáhněte pouze partnera

Jak to vidí chlap v poste­li a zvlášť teh­dy, kdy si do ní part­ner­ka nosí cizí jmé­na? Jde o nej­vět­ší chy­bu, kte­rá vždy vel­mi ohro­zí váš sou­čas­ný vztah. Nemusí se to ovšem týkat pou­ze cizích jmen, ale i hlá­šek typu byl jsi sko­ro tak úžas­ný, jako můj ex. Tato věta mož­ná vaše­ho part­ne­ra rozzlo­bí více, než kdy­bys­te si do poste­le při­ved­la cizí jmé­na. Myslete pou­ze na vaše­ho part­ne­ra, urči­tě exis­tu­jí důvo­dy, proč jste spo­lu.

Počet sexuálních partnerů může být na škodu

Žádného part­ne­ra neo­hro­mí­te tím, kolik jste měla v poste­li sexu­ál­ních part­ne­rů. Jestliže je toto čís­lo níz­ké, niko­mu to neu­blí­ží a váš part­ner bude z vaší upřím­nos­ti nad­še­ný. Otázky na part­ne­ra jsou sou­čás­tí kaž­dé­ho vzta­hu, jen ne vždy mohou pomoct. V opač­ném pří­pa­dě, kdy je vaše čís­lo, co se týče sexu­ál­ních part­ne­rů vyso­ké, roz­hod­ně s tou­to kon­ver­za­cí neza­čí­nej­te sama.

Velikost přirození ex partnera nikdy nesdělujte

Ideální part­ner­ka by také nemě­la mlu­vit o při­ro­ze­ní či jiných doko­na­lých čás­tech těla své­ho býva­lé­ho part­ne­ra. Nejhorší věta, kte­rá by na vaše­ho part­ne­ra půso­bi­la jako čer­ve­ný hadr na býka je řeč o tom, jak ho má kdo vel­ký. To pla­tí pře­váž­ně u žen, kte­ré se nesty­dí říct, že ho máte o dost men­ší­ho, než jejich ex. Jestliže by zazně­la tato věta, počí­tej­te s tím, že si rov­nou může­te začít balit své kuf­ry. Pravidla ve vzta­hu zkrát­ka musí být, jinak by se nemoh­lo mlu­vit o dlou­ho­do­bě trva­jí­cím vzta­hu.

S tebou nemám orgasmus

Jak to vidí chlap pod­le vás, pokud bys­te mu řek­la, že s ním nedo­sa­hu­je­te orgas­mu? Položte si otáz­ku, jak bys­te se cíti­la vy a pak se vžij­te do role své­ho part­ne­ra. Nezapomínejte na to, že vše je o komu­ni­ka­ci a jest­li jste spo­lu krát­ce, musí­te o těch­to věcech mlu­vit. Otázky na part­ne­ra jsou důle­ži­té jak v živo­tě, tak v poste­li. Nestyďte se a pro­kaž­te váš zájem i při milo­vá­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Mám to opač­ně. Půl roku mám part­ne­ra, kte­rý mi prv­ní 3 měsí­ce neu­stá­le vyprá­věl o svých ex, i když jsem ho opa­ko­va­ně upo­zor­ňo­va­la, že se mi toto téma neza­mlou­vá. Měl potře­bu mi i vyprá­vět o jejich sexu a tva­ru vagí­ny. Odešla jsem od něj, ale pro­sil, ať to ješ­tě zku­sí­me. Teď mě pro změ­nu vyslý­chá, kde jsem se kdy pohy­bo­va­la, když on nebyl se mnou. Má tako­vý vztah šan­ci? Je mi 47, jemu 52.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Výročí slovenské státnosti1. dubna 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, nicméně […]
 • Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená23. února 2019 Tvrdnutí břicha v těhotenství většinou nic neznamená Tvrdnutí břicha v těhotenství potká nejednu ženu. Jestliže vás tato situace vyděsila, není se čemu divit, zvlášť tehdy pokud se jedná o vaše první dítě. Kromě toho může být tvrdé břicho […]
 • Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu20. dubna 2017 Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu Romantická komedie Pohádky pro Emu v hlavních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  získala na právě skončeném filmovém festivalu v americkém Phoenixu Cenu diváků. Režisér a […]
 • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
 • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
 • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?21. července 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel? V románu Vinnetou se Shatterhand seznámil s puškařem Henrym, když se vystěhoval do St. Louis: "Neutěšené poměry ve vlasti a řekl bych vrozená touha po činech mne hnaly přes oceán do […]
 • Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek21. února 2019 Zdravá večeře po cvičení obsahuje plno potřebných složek Zdravá večeře po cvičení je velmi důležitá, jestliže máte zájem o to, aby vaše vynaložená aktivita k něčemu byla. Rozhodně byste jídlo, které budete konzumovat na večer neměli podceňovat. […]
 • TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů24. září 2018 TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů Seriál může být klidně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůrci zoškliví jeho poslední scénou. Je to jako, když si pochutnáváte na nějakém vynikajícím pokrmu a jeho šéfkuchař vám v […]
 • Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL6. prosince 2017 Přání k mání - PÁR ZAJÍMAVOSTÍ A ČÍSEL Natáčení filmu Přání k mání trvalo 4 měsíce. O měsíc déle oproti plánu. Prodleva byla způsobena především sněhem a chřipkou, která postihla dětské herce. Ve filmu bylo použito 236 […]
 • Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa14. září 2018 Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa V době krátce před listopadem 89 se ve společnosti "hnuly ledy" v mnoha ohledech, jedním z těch pohybů bylo i vnímání komiksů jako takových. Od reprezentanta úpadkové západní společnosti […]