TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů

Perníkový táta 1

Seriál může být klid­ně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůr­ci zoš­k­li­ví jeho posled­ní scé­nou. Je to jako, když si pochut­ná­vá­te na něja­kém vyni­ka­jí­cím pokr­mu a jeho šéf­ku­chař vám v závě­ru vašich hodů vyzra­dí, že tu neo­by­čej­nou skvě­lou chuť dotvá­ří tře­bas měkoušká myšiš­ka lehce osmahnu­tá na pán­viš­ce (asi tak nějak by to oglo­so­val Sméagol, páneš­ci).

Zakončit seri­ál pove­de­nou finál­ní scé­nou je zkrát­ka um, kte­rý se nepo­ve­de kaž­dé­mu. Já sám jsem v prů­bě­hu své­ho více než boha­té­ho živo­ta zhlé­dl desít­ky seri­á­lů a mohu říci, že neza­po­me­nu­tel­ná závě­reč­ná scé­na je poměr­nou vzác­nos­tí. Moudře jsem vybral pět těch, kte­ré se mi na věky věků vry­ly do pamě­ti. Pro jis­to­tu ješ­tě uvá­dím, že jde o výběr nej­lep­ších finál­ních scén seri­á­lů, niko­liv o jejich nej­lep­ší závě­reč­né epi­zo­dy. K nim se v budouc­nu ješ­tě dosta­ne­me.

5) Ztraceni (Lost)

Nezapomenutelná scé­na v kos­te­le, kde se nako­nec sešly všech­ny důle­ži­té posta­vy, bez nichž by Ztraceni neby­li tak výji­meč­ným seri­á­lem. Část scé­ny je věno­vá­na umí­ra­jí­cí­mu Jackovi na ost­ro­vě, kte­rý byl ústřed­ní posta­vou seri­á­lu a je i tím, koho vidí­me napo­sle­dy. Seriál kon­čí tak, jak začal – zavře­ním Jackova oka. To všech­no navíc za dopro­vo­du geni­ál­ní hud­by Michaela Giacchina.


4) Californication

Hank snad koneč­ně zís­kal to, oč během celé­ho seri­á­lu nej­víc usi­lo­val. Za dopro­vo­du asi nej­cha­rak­te­ris­tič­těj­ší pís­ně seri­á­lu Rocket Man od Eltona Johna vidí­me, jak nako­nec dopadly ostat­ní posta­vy i vzpo­mín­ky na minu­lost.


3) Můj přítel Monk (Monk)

Jedna z nejdo­jem­něj­ších závě­reč­ných scén je k vidě­ní v Monkovi, kde může­me vidět oka­mži­ky z před­cho­zích osmi řad a na závěr i budou­cí život všech hlav­ních postav. Všechno dopro­vá­zí píseň When I’m Gone od Randyho Newmana, jenž je auto­rem i titul­ní sklad­by seri­á­lu. Video nejde kvů­li autor­ským prá­vům na YouTube nahrát. Nuže, tady je ale­spoň jeho zmi­ňo­va­ná píseň.


2) Perníkový táta (Breaking Bad)

Skvělý závěr seri­á­lu nemu­sí být nikterak slo­ži­tý. To uká­zal konec Perníkového táty, kte­rý byl i kon­cem Waltera Whitea. K tomu skvě­le vybra­ná sklad­ba Baby Blue (Badfinger).


1) Útěk z vězení (Prison Break)

Závěr Útěku z věze­ní za dopro­vo­du pís­ně Lay It Down Slow uka­zu­je, jak skon­či­ly všech­ny důle­ži­té posta­vy. Bývalý vra­houn Paul Kellerman, kte­rý se stal kon­gre­sma­nem, ale je mu při­po­mí­na­ná jeho minu­lost. T-Bag, jenž se vrá­til zpět do své­ho v pod­sta­tě celo­ži­vot­ní­ho pří­byt­ku, tedy do věz­ni­ce Fox River. Nebo jak dopadly Sara, Lincoln, Michael a dal­ší.

U Prison Breaku je nut­no uvést, že byl loni po dlou­hých deví­ti letech vzkří­šen a vrá­til se zpět na tele­viz­ní obra­zov­ky se svou pátou sérií. Sám jsem nad tou­to zapekli­tou situ­a­cí poměr­ně dlou­ze dumal, nako­nec jsem ale do toho­to žeb­říč­ku Útěk z věze­ní zařa­dil. I tuto scé­nu totiž dle mého sou­du může­me pova­žo­vat za závě­reč­nou, poně­vadž čtvr­tou řadou v roce 2008 seri­ál ofi­ci­ál­ně kon­čil a nikdo nepo­čí­tal s tím, že bude jed­no­ho dne obno­ven.

Jaká je dle vaše­ho sou­du nej­lep­ší závě­reč­ná seri­á­lo­vá scé­na?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...


Ohodnoťte článek


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: