Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ

Smetana

Humorná vsuv­ka, kte­rou Nova pro­špi­ko­va­la při vysí­lá­ní Pompejí svůj pro­gram, neby­la zda­le­ka prv­ní. Mohli bychom vlast­ně říct, že jde svým způ­so­bem o tra­di­ci. Bulvární ser­ver Super.cz dokon­ce v této sou­vis­los­ti při­po­mí­ná památ­nou větu, kte­rou pro­ne­sl prí­mař Chocholoušek v legen­dár­ním fil­mu Jáchyme, hoď ho do stro­je!: „Náš ústav se vám mými ústy co nej­sr­deč­ně­ji omlou­vá za toto poli­to­vá­ní­hod­né nedo­pat­ře­ní, k jaké­mu dochá­zí maxi­mál­ně jed­nou za deset let.“

Mnozí z vás si jis­tě vzpo­me­nou na plí­ží­cí se Emmu Smetanu, kte­ré se v roce 2012 zřej­mě nechtě­lo obchá­zet kame­ry, tak to vza­la zkrat­kou a jako duch se v pří­mém pře­no­su Televizních novin pro­plí­ži­la pří­mo před nimi. Svým husar­ským kous­kem poba­vi­la nejen pří­tom­né mode­rá­to­ry hlav­ní zpra­vo­daj­ské rela­ce Lucii Borhyovou a Reye Korantenga.

V květ­nu toho­to roku se zase kde­si v záku­li­sí zapo­mněl Michal Čoudek. Podle svých slov se prý zake­cal s bos­sem Snídaně s Novou, a na posled­ní Ranní Televizní novi­ny tak nesti­hl doběh­nout včas. Z jeho nepří­tom­nos­ti byli vidi­tel­ně zma­te­ni i samot­ní mode­rá­to­ři, kte­ří si původ­ně sami neby­li jis­ti v kram­fle­cích, zda Čoudek sedí za mode­rá­tor­ským pul­tí­kem. „Aha, on tam není, tak, tak tam jdu já nebo kdo tam jde?,“ opa­ko­va­la roz­la­dě­ná Gabriela Partyšová…

Nejen TV Nova je však exper­tem na tyto obo­ha­cu­jí­cí kul­tur­ní vlož­ky. Podobná věc se v minu­los­ti poved­la i České tele­vi­zi, přes­ně­ji Čtyřiadvacítce, kte­rá teh­dy divá­kům mís­to bur­zov­ní­ho zpra­vo­daj­ství nabíd­la dnes už cel­kem dob­ře zná­mý majstrštyk v podo­bě tele­fo­ná­tu mode­rá­tor­ky Sandry Parmové s jakým­si tajem­ným Krťou. Podle dob­ře infor­mo­va­né­ho zdro­je to měl být údaj­ně zvu­kař.


Ohodnoťte článek


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: