Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

Časopisy mého dět­ství. 1. část - Kometa
Ohodnoťte člá­nek

V době krát­ce před lis­to­pa­dem 89 se ve spo­leč­nos­ti „hnu­ly ledy“ v mno­ha ohle­dech, jed­ním z těch pohy­bů bylo i vní­má­ní komik­sů jako tako­vých. Od repre­zen­tan­ta úpad­ko­vé západ­ní spo­leč­nos­ti se pozvol­na pře­mě­ni­ly na víta­né utě­še­ní potřeb mno­ha mla­dých klu­ků a holek. Zrodila se tak Kometa (jen pro pořá­dek, s výjim­kou star­ších Rychlých šípů, zad­ní stra­ny ABC a obli­gát­ní­ho Čtyřlístku v Československu komiksy prak­tic­ky nějak kon­cepč­ně nevy­chá­ze­ly).
V Komětě pub­li­ko­va­lo něko­lik teh­dej­ších mis­trů své­ho obo­ru, za všech­ny jme­nuj­me tře­ba legen­dár­ní­ho Káju Saudka, kte­rý se svo­ji typic­kou kresbou při­spěl i k tvor­bě výše uve­de­né obál­ky. Některé pří­běhy vychá­ze­ly na pokra­čo­vá­ní, vzpo­mí­nám si, že ve své době na mě hod­ně zapů­so­bi­la adap­ta­ce Čapkovy Války s mlo­ky od Štěpánka, kte­rý pod­le mě doká­zal vel­mi dob­ře vystih­nout cha­rak­ter původ­ní před­lo­hy. Jeho kresbu mlo­ka, kte­rý se nebo­hé­mu panu Povondrovi zje­vu­je pod Karlovým mos­tem, si pama­tu­ji dodnes.
Ano, Kometa vstou­pi­la jako jas­ně září­cí objekt na čes­ko­slo­ven­ský trh, bohu­žel trpě­la mno­ha nešva­ry a vůbec nezvlád­la pře­chod na trž­ní hos­po­dář­ství. V počát­cích (ješ­tě před lis­to­pa­dem 89) bylo roz­hod­nu­to, že časo­pis bude mít obří náklad (přes 150 000 výtis­ků) a toho se sna­žil držet i v době, kdy bylo jas­né, že se tolik lis­tů nesta­čí vůbec pro­dat. Ve výsled­ku pak při­šly finanč­ní těž­kos­ti, na scé­nu nastou­pi­li hor­ší auto­ři (tak­že už žád­ný Saudek), což ješ­tě sní­ži­lo pro­dej čísel. Po něja­ké tři­cít­ce vydá­ní to Kometa bohu­žel v roce 1992 (nebo 1993, teď už nevím) zaba­li­la.
Není se čemu divit, teh­dy sem už pozvol­na při­chá­ze­ly růz­né komiksy ze zahra­ni­čí, po kte­rých byl logic­ky vět­ší „hlad“.
Přesto se neu­brá­ním nos­tal­gic­ké­mu doje­tí...
Četl někdo ve své době Kometu? Líbilo se?

Libor Hejl

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show?11. září 2018 Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show? Taktika, taktik, taktizování, ale třeba taky hráč. V posledních letech snad nejpoužívanější slova v tuzemských reality show. Kdo je nemá ve své slovní zásobě, jako by nežil. Bez nich to […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […]
  • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […]
  • Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero27. září 2016 Již ve středu 28. září oslaví pražská PechaKucha své 50. konání v kinu Aero 49 večerů, 663 mluvčích, 16 800 diváků. Bude tomu tak i do budoucna? Přijďte se podívat, kdo to po nás převezme, na 50. PechaKucha Night večer. Svoje výtvory vzešlé z workshopů s […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Stan Lee se dožil 95 let a dnes zakončil svoji pozemskou pouť12. listopadu 2018 Stan Lee se dožil 95 let a dnes zakončil svoji pozemskou pouť Je tomu už 95 let, co se narodil nejslavnější tvůrce komiksů. Autor Thora, Hulka, Capitána Ameriky a dalších slavných komiksových postav Marvelu. Bohužel dnes v nemocnici zemřel […]
  • TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů24. září 2018 TOP 5: nejlepší závěrečné scény seriálů Seriál může být klidně eňo ňuňo, ovšem co naplat, když vám ho tvůrci zoškliví jeho poslední scénou. Je to jako, když si pochutnáváte na nějakém vynikajícím pokrmu a jeho šéfkuchař vám v […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *