Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

Kometa
V době krát­ce před lis­to­pa­dem 89 se ve spo­leč­nos­ti „hnu­ly ledy“ v mno­ha ohle­dech, jed­ním z těch pohy­bů bylo i vní­má­ní komik­sů jako tako­vých. Od repre­zen­tan­ta úpad­ko­vé západ­ní spo­leč­nos­ti se pozvol­na pře­mě­ni­ly na víta­né utě­še­ní potřeb mno­ha mla­dých klu­ků a holek. Zrodila se tak Kometa (jen pro pořá­dek, s výjim­kou star­ších Rychlých šípů, zad­ní stra­ny ABC a obli­gát­ní­ho Čtyřlístku v Československu komiksy prak­tic­ky nějak kon­cepč­ně nevy­chá­ze­ly).
V Komětě pub­li­ko­va­lo něko­lik teh­dej­ších mis­trů své­ho obo­ru, za všech­ny jme­nuj­me tře­ba legen­dár­ní­ho Káju Saudka, kte­rý se svo­ji typic­kou kresbou při­spěl i k tvor­bě výše uve­de­né obál­ky. Některé pří­běhy vychá­ze­ly na pokra­čo­vá­ní, vzpo­mí­nám si, že ve své době na mě hod­ně zapů­so­bi­la adap­ta­ce Čapkovy Války s mlo­ky od Štěpánka, kte­rý pod­le mě doká­zal vel­mi dob­ře vystih­nout cha­rak­ter původ­ní před­lo­hy. Jeho kresbu mlo­ka, kte­rý se nebo­hé­mu panu Povondrovi zje­vu­je pod Karlovým mos­tem, si pama­tu­ji dodnes.
Ano, Kometa vstou­pi­la jako jas­ně září­cí objekt na čes­ko­slo­ven­ský trh, bohu­žel trpě­la mno­ha nešva­ry a vůbec nezvlád­la pře­chod na trž­ní hos­po­dář­ství. V počát­cích (ješ­tě před lis­to­pa­dem 89) bylo roz­hod­nu­to, že časo­pis bude mít obří náklad (přes 150 000 výtis­ků) a toho se sna­žil držet i v době, kdy bylo jas­né, že se tolik lis­tů nesta­čí vůbec pro­dat. Ve výsled­ku pak při­šly finanč­ní těž­kos­ti, na scé­nu nastou­pi­li hor­ší auto­ři (tak­že už žád­ný Saudek), což ješ­tě sní­ži­lo pro­dej čísel. Po něja­ké tři­cít­ce vydá­ní to Kometa bohu­žel v roce 1992 (nebo 1993, teď už nevím) zaba­li­la.
Není se čemu divit, teh­dy sem už pozvol­na při­chá­ze­ly růz­né komiksy ze zahra­ni­čí, po kte­rých byl logic­ky vět­ší „hlad“.
Přesto se neu­brá­ním nos­tal­gic­ké­mu doje­tí...
Četl někdo ve své době Kometu? Líbilo se?

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Výročí slovenské státnosti1. dubna 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, nicméně […]
  • Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu21. února 2019 Jak to vidí chlap - ideální partner aneb pravidla ve vztahu Ideální partner by neměl v žádném případě mluvit o své minulosti a stejně tak to vidí i muži. Výjimka může být pouze tehdy, máte-li otázky na partnera, o kterých chce mluvit a které vás […]
  • Úhoři mají nabito - CO KDY KDE20. února 2019 Úhoři mají nabito - CO KDY KDE Film Úhoři mají nabito se točil celkem 21 dnů Vše se natáčelo v reálech v Sušici a okolí, jenom dlouhé  noční dialogy v autě se točily v jedné výrobní hale, kde si štáb vytvořil […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show?11. září 2018 Kde se vzal nešvar jménem taktizování v českých reality show? Taktika, taktik, taktizování, ale třeba taky hráč. V posledních letech snad nejpoužívanější slova v tuzemských reality show. Kdo je nemá ve své slovní zásobě, jako by nežil. Bez nich to […]
  • Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti22. února 2019 Cviky na míči mohou ztlumit vaše bolesti Cviky na míči mají pro ženy blahodárné účinky a patří mezi metody, které opravdu pomáhají. Jestliže máte sedavé zaměstnání nebo neustále sedíte doma, jsou cviky na míči tou správnou […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]
  • Nenechte si ujít !16. května 2018 Nenechte si ujít ! Galerie Tančící dům otevírá 16. května největší filmovou výstavu od roku 1987, věnovanou nejznámějším filmům, pohádkám a seriálům, které byly natočeny v Československu v období od 60. do […]
  • Mumie USA / The Mummy 201721. prosince 2016 Mumie USA / The Mummy 2017 Do Mumie roku 2017 byl obsazen Tom Cruise, na internetu teď obíhá trailer, ve kterém se nepodařilo doplnit při jeho premiéře zvukové efekty. Tak je plný hekání, křičení a samozřejmě […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *