Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk

  •  
uk zka trikov ch z b r ve filmu masaryk dnes 9 3 2017 13 29 14 g

Pro his­to­ric­ký sní­mek Masaryk reži­sé­ra Julia Ševčíka, čer­stvé­ho drži­te­le 12 Českých lvů, vyrá­běl pod vede­ním super­vi­zo­ra vizu­ál­ních efek­tů Michala Křečka z praž­ské­ho post­pro­dukč­ní­ho stu­dia MagicLab tým 35 lidí přes 171 tri­ko­vých zábě­rů.

Diváci moh­li napří­klad nabýt dojmu, že se film z vel­ké čás­ti natá­čel v Anglii. Součástí výro­by byla ces­ta tri­ka­řů do Londýna, kde se detail­ně foti­la význam­ná brit­ská mís­ta, ale i na nizo­zem­ské pobře­ží, kde Křeček strá­vil jeden den hle­dá­ním správ­ných úhlů pří­moř­ských trav, kte­ré se násled­ně digi­tál­ně posa­di­ly před porod­ni­ci U Apolináře, aby vznik­la kopie psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny v ame­ric­kém Wielandu.

“Spolupráce s Juliem Ševčíkem zača­la už téměř před 10 lety, kdy jsme spo­leč­ně pra­co­va­li na sním­ku Normal. Masaryk byl ješ­tě mno­hem roz­sáh­lej­ší a nároč­něj­ší pro­jekt, a Julius je jako reži­sér mimo­řád­ně vizu­ál­ně cit­li­vý. Například jed­na důle­ži­tá scé­na, ode­hra­va­jí­cí se před síd­lem brit­ské­ho pre­mi­é­ra v Downing Street 10, vzni­ka­la čás­teč­ně v Praze i v Londýně. Herecká akce včet­ně objek­tů v bez­pro­střed­ní vzdá­le­nos­ti byly nasní­má­ny v Praze před zele­ným poza­dím, detai­ly Downing Street už jsme nafo­ti­li v Londýně a v post­pro­duk­ci jsme vše pro­po­ji­li a muse­li se sou­stře­dit na kaž­dý detail, aby si divá­ci niče­ho nevšimli,” vysvět­lu­je Křeček.

Dalším pří­kla­dem může být napří­klad záběr brit­ské­ho par­la­men­tu, kte­rý byl v post­pro­duk­ci vymo­de­lo­ván v praž­ských reá­li­ích - Čechův most se díky prá­ci kom­po­zi­to­rů z MagicLabu pro­mě­nil na Wesminister Bridge a Hotel InterContinental nahra­dil Westministerský palác s Big Benem.

Dalším zásad­ním zása­hem byla i mul­tipli­ka­ce obča­nů při­hlí­že­jí­cích pro­je­vu pre­zi­den­ta Beneše před praž­ským Rudolfinem, kdy je scé­na nato­če­na s mini­mál­ním počtem lidí v davu a násled­ně jsou kom­po­zi­to­ry roz­mno­že­ny tak, aby vznik­la vel­ká davo­vá scé­na. Kromě kom­plex­ních zábě­rů je v Masarykovi i mno­ho retu­ší.

MagicLab vzni­kl v roce 2009, během 8 let se podí­lel na tvor­bě více než 40 čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů. V posled­ní době kopro­du­ko­val řadu oso­bi­tých debu­tů, napří­klad fes­ti­va­lo­vý titul Špína reži­sér­ky Terezy Nvotové, kte­rý měl pre­mi­é­ru na pres­tiž­ním fes­ti­va­lu v Rotterdamu. Dále psy­cho­lo­gic­ké dra­ma David, duchov­ní kome­dii Cesta do Říma nebo Nebezpečný svět Rajka Dolečka. V čes­kých kinech bude brzy k vidě­ní i prv­ní díl his­to­ric­ké tri­lo­gie Zahradnictví reži­sé­ra Jana Hřebejka. Mezi zahra­nič­ní kopro­duk­ce se řadí napří­klad írán­ský sní­mek Dregs v Cannes oce­ně­né­ho reži­sé­ra Mohammeda Rasoulofa, lotyš­ský živo­to­pis­ný film Bille, v minu­los­ti to byl tře­ba polsko-český kri­mi­thriller Červený pavouk, kte­rý se obje­vil v hlav­ní sou­tě­ži na MFF Karlovy Vary.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […]
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Video z novinářské konference. https://youtu.be/ZuOdVTmZ9WM
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […]
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […]
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […]