Pohádky pro Emu získaly Cenu diváků na festivalu ve Phoenixu

poh dky pro emu z skaly cenu div k na festivalu ve phoenixu

Romantická kome­die Pohádky pro Emu v hlav­ních rolích s Aňou Geislerovou a Ondřejem Vetchým  zís­ka­la na prá­vě skon­če­ném fil­mo­vém fes­ti­va­lu v ame­ric­kém Phoenixu Cenu divá­ků.

Režisér a autor scé­ná­ře Rudolf Havlík si pro svůj dru­hý celo­ve­čer­ní sní­mek Pohádky pro Emu zvo­lil téma hle­dá­ní lás­ky a štěs­tí i za cenu, že se musí­te vzdát své­ho pohod­lí a pod­stou­pit neče­ka­né dob­ro­druž­ství.

„Je to úžas­ná věc, když zni­če­ho­nic sly­ší­te své jmé­no a na pár minut se svět zasta­ví. Bude se mi odsud těž­ko odjíž­dět, pro­to­že tak skvě­lé reak­ce jsou znač­ně návy­ko­vé a snad­no si na to člo­věk zvyk­ne. No nic... Zpátky na zem,“ rea­go­val na oce­ně­ní Rudolf Havlík a všem spo­lu­pra­cov­ní­ků vzká­zal:  „Všichni, co jste na tom fil­mu pra­co­va­li a pomá­ha­li nám, jste kous­kem toho­to oce­ně­ní.“

Cena potě­ši­la také hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le Ondřeje Vetchého: „Mám z oce­ně­ní vel­kou radost. Je skvě­lé, že někdo nato­čí film a lidé na dru­hé stra­ně země­kou­le ho při­jmou a je jim úpl­ně jed­no, v jaké zemi se pří­běh ode­hrá­vá. Základní emo­ce jsou nám jako lid­ské­mu dru­hu spo­leč­né, a jejich sdí­le­ní je nesmír­ně důle­ži­tá zpět­ná vaz­ba.  Američané navíc doká­ží na emo­ce rea­go­vat až s dět­skou ote­vře­nos­tí, o to je toto oce­ně­ní hod­not­něj­ší,“ říká Ondřej Vetchý a pokra­ču­je: „Pohádky pro Emu nejsou totiž fil­mem o něja­ké sub­kul­tu­ře, o něčem, co by jin­de půso­bi­lo „exo­tic­ky“, ale jsou uni­ver­zál­ním pří­bě­hem o mezi­lid­ských a rodin­ných vzta­zích, o potře­bě a nut­nos­ti za svá prá­va a štěs­tí bojo­vat, a to i pro­ti byro­kra­cii a stát­ním insti­tu­cím. Příběh ote­ví­rá i téma muž­ské role ve výcho­vě dítě­te a důle­ži­tos­ti posta­ve­ní otce - v této době čas­to zpo­chyb­ňo­va­né, ome­zo­va­né čas­to jen na dár­ce sper­ma­tu – o to víc, je-li cito­vě při­pou­tán,“  říká Ondřej Vetchý.

Film Pohádky pro Emu vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fénix Film.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: