Clemens Kuby v Praze představí nejen „mental healing“ při seminářích, ale i svou novou knihu Žijící Buddha

Jaroslav Dušek a Ondřej Smeykal ukazují před premiérou opery L2 – Brána života na jakém místě má Clemens Kuby přerušenou míchu.

Tvrdí, že „kdo chce něco změ­nit, musí začít sám u sebe.“ Příležitost, aby to osu­du doká­zal, měl vprav­dě drti­vou. Příčné ochr­nu­tí po úra­zu, měsí­ce boles­ti­vé rekon­va­lescen­ce a pak doslo­va zázrač­né uzdra­ve­ní, pod­le jeho slov silou vůle a utkvě­lou myš­len­kou, že až se uzdra­ví, poje­de do Ladaku nato­čit film. A to ješ­tě teh­dy nevě­děl, že ho bude celý život pro­vá­zet to, co při své rekon­va­lescen­ci obje­vil – men­tál­ní léče­ní.

Clemens Kuby by pod­le všech lékař­ských vyšet­ře­ní neměl vůbec cho­dit: přes­to nejen cho­dí, nato­čil řadu fil­mů a napsal něko­lik knih na téma men­tál­ní­ho léče­ní a zdra­ví. Tu pro nás nej­no­věj­ší, Žijící Buddha, kte­rou napsal již v roce 1994, ale až nyní vychá­zí v České repub­li­ce u nakla­da­tel­ství Eminent. Při té pří­le­ži­tos­ti tu autor pořá­dá něko­lik před­ná­šek, setká­ní a semi­ná­řů na téma jeho život­ní ces­ty, před­sta­ve­ní kni­hy, a pře­de­vším celo­den­ní semi­ná­ře Mental hea­ling (men­tál­ní léče­ní).

Při někte­rých akcích se může­te setkat i se spe­ci­ál­ní­mi hos­ty, Jaroslavem Duškem nebo Ondřejem Smeykalem.

Program (vše bude simul­tán­ně pře­klá­dá­no do češ­ti­ny):

ŽIJÍCÍ BUDDHA

Čtvrtek 20. 4. 19:00

Přednáška na téma prá­vě vyda­né kni­hy o nej­star­ší dolo­že­né rein­kar­nač­ní tibet­ské linii kar­ma­pů a o auto­ro­vě puto­vá­ní za sedm­nác­tým vtě­le­ným žijí­cím Buddhou. Akce bude dopl­ně­na o pro­mí­tá­ní zábě­rů z jeho fil­mu.

 • Městská knihov­na, Mariánské nám. 1, Praha 1 - Vstupné 150 Kč
 • Vstupenky jsou v pro­de­ji v poklad­ně Městské knihov­ny

SETKÁNÍ S PŘÁTELI 17. karmapy

Pátek 21. 4. 10:00 -12:00

Setkání a poví­dá­ní s Clemensem Kubym a Zuzanou Ondomišiovou nad pro­mě­na­mi Tibetu a situ­a­cí tibet­ské­ho exi­lu za posled­ní­ho čtvrt sto­le­tí. Přítomen bude tlu­mo­če­ní z něm­či­ny i ang­lič­ti­ny.

 • Centrum Potala – Himalájské cen­t­rum, Horovo nám. 3, Praha 8

ZDRAVÍ Z VLASTNÍ SÍLY, seminář pro širší veřejnost

Pátek 21. 4. 16:00 - 20:00

Úvod do meto­dy Mental Healing, kte­rou se Clemens Kuby vylé­čil z příč­né­ho ochr­nu­tí a s jejíž pomo­cí se mno­ho dal­ších lidí zba­vi­lo svých nemo­cí a pro­blé­mů. Vstupenky a při­hláš­ku zís­ká­te v redak­ci časo­pi­su Regenerace.

 • Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 490 Kč

ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ MENTAL HEALING

Sobota 22. 4. 10:00 - 18:00 (s pře­stáv­kou na oběd)

Máte přá­ní sami se uzdra­vit, zís­kat zdra­ví vlast­ní­mi sila­mi a svo­je pro­blémy vědo­mě vyře­šit? Tento semi­nář vás nau­čí pozná­vat a pou­ží­vat při­ro­ze­ný a obraz svě­ta sil­ně roz­ši­řu­jí­cí nástroj pro sebe­lé­čeb­né a roz­vo­jo­vé pro­ce­sy. Metodou dušev­ní­ho psa­ní se dozví­te, jak může­te kdy­ko­li a se zpět­nou plat­nos­tí vytvo­řit a zažít obštastňu­jí­cí sku­teč­nost, kte­rá půso­bí až do úrov­ně těles­ných buněk i na vaše oko­lí a zajis­tí vaši dušev­ní rov­no­váhu. Speciálním hos­tem bude JAROSLAV DUŠEK.

 • Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 1990 Kč

MENTAL HEALING PLUS

Neděle 23. 4. 10:00 - 18:00 (s pře­stáv­kou na oběd)

Plus zna­me­ná zvlášt­ní pri­vi­le­gi­um vůči běž­né­mu semi­ná­ři, pro­to­že zku­še­nost s léče­ním může být ově­ře­na prá­vě během toho­to dne. Speciálním hos­tem bude Ondřej Smeykal, kte­rý uza­vře Clemensův praž­ský pobyt od 19 hodin kon­cer­tem na didge­ri­doo a Clemens u toho bude vyprá­vět pří­běh o svém uzdra­ve­ní.

 • Klub Lávka, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Cena 1890 Kč

Chcete se zúčast­nit?

Vstupné na akce kona­né v Klubu Lávka může­te uhra­dit pří­mo v redak­ci REGENERACE v době návštěv­ních hodin pro veřej­nost, a to kaž­dou stře­du od 13:00 do 16:00. Informace zís­ká­te také na e-mailové adre­se regenerace@regenerace.cz, kde dosta­ne­te při­hláš­ku, ve kte­ré bude­te mít všech­ny potřeb­né úda­je, potvr­ze­ní vaší regis­tra­ce a infor­ma­ce o způ­so­bu pla­ce­ní.

Více infor­ma­cí se dočte­te na: http://www.clemenskuby.cz/

 

FOTO: Eminent

Více na Kritiky.cz
Assassin’s Creed Revelations Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné: 16/04 - 30/04....
Čtvrtečník - 15. dubna 2004 Do kin tento týden vstupují filmy Petr Pan, Šílený rande, Choking hazard, Ztracen v La Mancha a...
Alenka lékařka – o našem těle Víte, jak funguje naše lidské tělo? Myslíte, že můžeme slyšet myšlenky? Hledáte pro své ...
Komiks 64 ...
#1957: Nejmocnější hrdinové Marvelu 69: Great Lake Avengers - 65 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 69: Great Lake Avengers (Great Lake Avengers)Vydalo Hachette F...

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

 • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […]
 • Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze14. dubna 2017 Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze Vrátíte se s autorem o třicet let zpět. Poté, co se bezpochyby zázračně zotavil z vážného úrazu si jel splnit sen. Natočit do Ladaku film o hledání nového karmapy. Kdoví, zda-li se už […]
 • Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %13. dubna 2017 Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 % Tahle kniha je takový průřez zážitků a výroků slavných nebo známých lidí. Kniha je rozdělená na specifické kapitoly. Žertíky a vtípky začínají hned zostra – hereckou legendou Jiřinou […]
 • Horem pádem28. září 2004 Horem pádem Po Šakalích letech, Pelíškách, Musíme si pomáhat a Pupendu přišlo do kin další dílo od jednoho z nejlepších českých režisérů, Jana Hřebejka, který se tentokrát vrhl na aktuální devadesátá […]
 • Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty - 78 receptů, triků a vychytávek, které v televizi určitě neuvidíte - kniha - recenze Tohle je velmi speciální kuchařka. Tady totiž najdeme recepty, které si Jiří Babica vesměs vymyslel z hlavy a neuvedl je do televizní praxe. Hned první recepty jsou pod nadpisem Děti. […]
 • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
 • Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Synové přicházejí a odcházejí, matky to nevzdávají nikdy - kniha - recenze - 100 % William Saroyan stvořil další knihu povídek, kde se tentokrát zaobírá setkáními se slavnými lidmi své doby. Některá jména bude znát každý pro jejich proslulost, o jiných pro změnu čtenář […]
 • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
 • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
 • Jiří Babica na cestách - kniha - recenze23. dubna 2017 Jiří Babica na cestách - kniha - recenze Jiří Babica na cestách je kuchařka rozdělená podle světadílů a následně i některých zemí. Evropa je dost rozlehlá, tedy co se týká receptů v této knize. Nejvíce předpisů najdete z Německa […]