Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Zajímavosti z filmu Divočina

Zajímavosti z filmu Divočina

Film Divočina z pro­duk­ce Walt Disney Pictures vyprá­ví pří­běh zví­řat z newy­or­ské zoo, kte­rá se poté, co je jed­no z nich omy­lem odve­ze­no do divo­či­ny, vydá­va­jí na nebez­peč­nou záchran­nou výpra­vu. Teprve ve chví­li, kdy opus­tí brá­ny své zoo, pozná pes­t­rá par­ta zví­řat – včet­ně lva, žira­fy, ana­kon­dy, koa­ly a vever­ky – jakou džun­glí se může stát i oby­čej­né měs­to.

 • Film vzni­kl v  Torontu v novém stu­diu C.O.R.E. Feature Animation, kte­ré nedáv­no zalo­ži­la spo­leč­nost C.O.R.E. Digital Pictures za úče­lem výro­by toho­to sním­ku. Svůj talent mu pro­půj­či­lo cel­kem 350 uměl­ců a  tech­ni­ků z Kanady a celé­ho zbyt­ku svě­ta, mezi nimiž bylo přes 50 ani­má­to­rů. Tímto se ten­to film stal nej­vět­ším ani­mo­va­ným fil­mem, kte­rý do této doby vzni­kl v Kanadě. 

 

 • Režisérem sním­ku je STEVE “SPAZ” WILLIAMS, kte­rý je prů­kop­ní­kem počí­ta­čo­vé ani­ma­ce. Do své­ho celo­ve­čer­ní­ho debu­tu při­ná­ší roz­sáh­lé zku­še­nos­ti, kte­ré načer­pal při prá­ci na fil­mech jako Jurský park, Propast,   Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní. Nominaci na Oskara mu při­nes­la prá­ce na fil­mu Maska a scé­na, v níž se Jim Carrey pro­mě­ní ve vyjí­cí­ho vlka. Dále se také podí­lel na nových ver­zích původ­ní tri­lo­gie Star Wars Georgea Lucase.

 

 • Když se herec Keiefer Sutherland při­pra­vo­val pro dabo­vá­ní hlav­ní role lva Samsona, učil se řvát jako oprav­do­vý lev, aby nekři­čel doma před svý­mi dce­ra­mi, učil se řvát za jízdy v autě. Herci se tak poda­ři­lo vydě­sit jedou­cí ženu ve ved­lej­ším jízd­ním pru­hu, kte­rá ho při tom pozo­ro­va­la.

 

 • Hudební strán­ka hra­je v Divočině důle­ži­tou roli a při­dá­vá pří­bě­hu na inten­zi­tě z hle­dis­ka citů i humo­ru. Skladatel Alan Silvestri se stal nedíl­nou sou­čás­tí týmu a pomá­hal fil­ma­řům odvy­prá­vět pří­běh a zdů­raz­nit atmo­sfé­ru jed­not­li­vých scén. Hudba byla nahrá­na s 94členným orchestrem.

 

 • Filmaři vyu­ži­li také talen­tu špič­ko­vých texta­řů a hudeb­ní­ků. Eric Idle (ze svě­tozná­mé sku­pi­ny Monty Python) spo­lu­pra­cu­je se svým kole­gou Johnem Du Prezem už od kon­ce 70. let (“Always Look on the Bright Side of Life”) a má na kon­tě něko­lik nomi­na­cí na cenu Tony za loň­ský muzi­ká­lo­vý hit Spamalot, kte­rý byl uve­den na Broadwayi. Idle s Du Prezem při­spě­li pís­ní Really Nice Day, kte­rou také nazpí­va­li.

 

 • Na fil­mu se dále podí­le­li inter­pre­ti jako Lifehouse, Big Bad Voodoo Daddy, Everlife nebo Coldplay, kte­ří při­spě­li svou pís­ní Clocks z alba A Rush of Blood to the Head.

  

 • Srst lva Samsona se sklá­dá z více než 6 mili­o­nů chlu­pů, kte­ré byly v kaž­dém zábě­ru jeden po dru­hém vyren­de­ro­vá­ny počí­ta­čem. A to není zda­le­ka “nejchlu­pa­těj­ším” zví­ře­tem ve fil­mu – tím se stal pudl, kte­rý jich má na sobě více než 14 mili­o­nů!

 

 • Žirafa Bridget je mož­ná vyso­ká, ale vědě­li jste, že má stej­ný počet krč­ních kos­tí jako všech­na ostat­ní zví­řa­ta v newy­or­ské zoo včet­ně vever­ky Bennyho? Rozdíl je jen v tom, že kaž­dá z těch­to kos­tí je v jejím pří­pa­dě dlou­há přes 30 cen­ti­me­t­rů.

 

 • Plameňáci v newy­or­ské zoo jsou skot­ští, pro­to­že reži­sé­ru Spazi Williamsovi při­pa­da­lo, že vypa­da­jí jako dudy. Sám Spaz na dudy ve vol­ném čase občas hra­je (zda někdy hra­je i na pla­me­ňá­ky je před­mě­tem doha­dů).

 

 • Při štá­bu sestá­va­jí­cím ze 418 lidí zabra­lo natá­če­ní fil­mu přes 1,5 mili­o­nu člo­vě­ko­ho­din.

 

 • Pro kaž­dé­ho z ptá­ků, kte­ří se ve fil­mu obje­ví, bylo naa­ni­mo­vá­no přes 2 mili­o­ny samo­stat­ných pírek. Od doby, kdy dostal film Forrest Gump Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty za pou­hé jed­no ani­mo­va­né pír­ko, ura­zi­la počí­ta­čo­vá gra­fi­ka sluš­ný kus ces­ty!

 

 • Ve fil­mu hra­jí jeho hrdi­no­vé zví­ře­cí ver­zi cur­lin­gu, popu­lár­ní­ho kanad­ské­ho spor­tu. Na plát­ně se obje­ví také kanad­ské husy, kte­ré vtip­ku­jí o  pře­chá­ze­ní přes kanad­skou hra­ni­ci, a jed­no­ho z  tuč­ňá­ků (MC) v původ­ní ver­zi nada­bo­val kanad­ský spor­tov­ní komen­tá­tor Don Cherry. Možná už tuší­te, že reži­sér Spaz je rodi­lý Kanaďan…

 

 • Navzdory tomu, že fil­mo­vé ana­kon­dy se vět­ši­nou cho­va­jí vel­mi divo­ce, ve sku­teč­nos­ti jsou poměr­ně klid­né a poma­lé. Režisér se nechtěl vzdát rea­lis­tič­nos­ti, což ale zna­me­na­lo, že by Larry nestí­hal své přá­te­le. Nakonec ten­to pro­blém vyře­šil doce­la jed­no­du­še – posa­dil Larryho na hřbet žira­fy Bridget!

 

 • Režie čes­ké­ho zně­ní ani­mo­va­né pohád­ky Divočina se ujal Zdeněk Štěpán a hlav­ní role namlu­vi­li napří­klad  Martin Preiss, Jiří Hromada, David Prachař, Vanda Hybnerová, Boris Rössner, Miroslav Vladyka a Robin Pařík.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,75701 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55844 KB. | 23.05.2022 - 15:40:41