Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man

Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man

Spiderman
Spiderman
  • Poprvé se posta­va Spider-Mana obje­vi­la v kla­sic­kém mar­ve­lov­ském komik­su auto­rů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čte­ná­ře udě­lal pavou­čí muž tako­vý dojem, že se v břez­nu roku 1963 na strán­ky komik­su vrá­til už v samo­stat­ném pří­bě­hu The Amazing Spider-Man.
  • Lizard je kla­sic­ký mar­ve­lov­ský zápo­rák, debu­to­val v komik­su The Amazing Spider-Man č. 6 v roce 1963. A o dva roky poz­dě­ji se ve stej­no­jmen­ném seši­tě s čís­lem 31 obje­vi­la krás­ná Gwen Stacy – dív­ka, jež v podá­ní Emmy Stone zamo­tá hla­vu Peterovi Parkerovi, kte­ré­ho v sou­čas­ném fil­mu The Amazing Spider-Man hra­je Andrew Garfield.
  • Jedna z prv­ních vel­kých akč­ních scén toho­to fil­mu ode­hrá­va­jí­cí se na Midtownské střed­ní ško­le se natá­če­la v kuli­sách posta­ve­ných v ate­li­é­ru 15 stu­dia Sony. Ohromná deko­ra­ce čítá čty­ři tří­dy, pět cho­deb, zácho­dy a umý­vár­ny, kan­ce­lář ředi­te­le ško­ly a kan­ce­lář sekre­tář­ky. Jak ve fil­mu uvi­dí­te, moc toho z deko­ra­cí po sou­bo­ji Spider-Mana s Lizardem nezby­lo…
  • Čočky na Spider-Manově mas­ce vyro­bi­la spo­leč­nost, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je výhrad­ně na skla do slu­neč­ních brý­lí pro ame­ric­kou armá­du a NASA. Spider-Man se tak může pochlu­bit čočka­mi vyro­be­ný­mi vyspě­lou tech­no­lo­gií, jejich povr­cho­vá úpra­va mini­ma­li­zu­je odraz a je zabar­ve­ná do mod­ré­ho odstí­nu.
  • Nový před­sta­vi­tel Petera Parkera / Spider-Mana Andrew Garfiled zís­kal za svůj výkon ve fil­mu The Social Network cenu BAFTA a nomi­na­ci na Zlatý Glóbus. Nedávno také debu­to­val na Broadwayi ve hře Arthura Millera Smrt obchod­ní­ho ces­tu­jí­cí­ho v režii Mikea Nicholse.
  • Stejně jako Andrew Garfield i Emma Stone, před­sta­vi­tel­ka Gwen Stacy, má na svém kon­tě nomi­na­ci na Zlatý Glóbus za roli ve fil­mu Panna nebo orel.  A nedáv­no jsme moh­li její herec­ký talent i osob­ní šarm obdi­vo­vat v osca­ro­vém Černobílém svě­tě.
  • Do role dr. Connorse pro­mě­ňu­jí­cí­ho se v Lizarda byl obsa­zen brit­ský herec Rhys Ifans, kte­ré­ho si vět­ši­na fil­mo­vých divá­ků pama­tu­je jako podi­vín­ské­ho spo­lubyd­lí­cí­ho Hugha Granta v roman­tic­ké kome­dii Notting Hill. Jako dítě byl Ifans odda­ným pří­z­niv­cem spider-manských komik­sů. Na roli dr. Connorse se peč­li­vě při­pra­vo­val: jed­nak chtěl co nej­vě­ro­hod­ně­ji zahrát muže s  čás­teč­ně ampu­to­va­nou rukou a jed­nak strá­vil urči­tý čas mezi sku­teč­ný­mi věd­ci v labo­ra­to­řích, nastu­do­val mate­ri­á­ly o muta­cích a sle­do­val zvy­ky a pohy­by růz­ných ješ­tě­rů.
  • Mark Webb neměl v minu­los­ti s režií podob­né­ho žán­ru abso­lut­ně žád­nou zku­še­nost, ale jako debu­tu­jí­cí reži­sér si díky hoř­ké kome­dii 500 dní se Summer zís­kal pří­zeň kri­ti­ků i milov­ní­ků nezá­vis­lých fil­mů a kome­die na svém kon­tě dvě nomi­na­ce na Zlatý Glóbus.

O FILMU:

The Amazing Spider-Man je pří­bě­hem Petera Parkera, mezi svý­mi vrs­tev­ní­ky nepří­liš oblí­be­né­ho stře­do­ško­lá­ka, kte­rý v dět­ství ztra­til rodi­če a jeho výcho­vy se uja­li strý­ček Ben a tetič­ka May. Jako vět­ši­na dospí­va­jí­cích se Peter sna­ží zjis­tit, kým vlast­ně je a proč se z něj stal člo­věk, kte­rým je. Současně má plnou hla­vu sta­ros­tí se svou prv­ní stře­do­škol­skou lás­kou Gwen Stacyovou a spo­leč­ně pro­plou­va­jí úska­lí­mi lás­ky, závaz­ků a tajem­ství. Když Peter obje­ví tajem­nou aktov­ku, kte­rá nále­že­la jeho otci, pus­tí se do pát­rá­ní po důvo­dech zmi­ze­ní svých rodi­čů – a to ho zave­de pří­mo do spo­leč­nos­ti Oscorp a do labo­ra­to­ře dr. Curta Connorse, býva­lé­ho otco­va kole­gy. Zatímco je Spider-Manovi před­ur­če­no, aby se stře­tl s Connorsovým alter-egem Lizardem, je Peter nucen uči­nit zásad­ní roz­hod­nu­tí o způ­so­bu vyu­ži­tí svých schop­nos­tí, kte­rá navždy změ­ní jeho život a defi­nu­jí pova­hu jeho ces­ty k hrdin­ství.

Jedna z nej­ob­lí­be­něj­ších postav na svě­tě se vra­cí na fil­mo­vá plát­na a ve sním­ku The Amazing Spider-Man odha­lu­je novou kapi­to­lu ze své­ho živo­ta. V novém fil­mu, kte­rý se sou­stře­dí na dosud nezpra­co­va­ný pří­běh, jenž uka­zu­je odliš­nou strán­ku pří­bě­hu Petera Parkera, hra­jí Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott, Irrfan Khan, Martin Sheen a Sally Field. Snímek reží­ru­je Marc Webb pod­le scé­ná­ře Jamese Vanderbilta inspi­ro­va­né­ho comic­so­vým pří­bě­hem spo­leč­nos­ti Marvel, jehož auto­ry jsou Stan Lee a Steve Ditko. Ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Marvel Entertainment film pro spo­leč­nost Columbia Pictures pro­du­ku­jí Laura Ziskin, Avi Arad a Matt Tolmach.

Do čes­kých kin uve­de film The Amazing Spider-Man spo­leč­nost FALCON a.s. 12. čer­ven­ce 2012 ve for­má­tech 2D, 3D a IMAX 3D s čes­kým dabin­gem i v původ­ním zně­ní s titul­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44862 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55873 KB. | 22.05.2022 - 02:55:49