Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Články > ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

Původní inspi­ra­ci fil­mu G-FORCE posky­tl pěti­le­tý syn reži­sé­ra Hoyta H. Yeatmana jr., kte­rý při­ne­sl domů ze ško­ly mor­če a pro­hlá­sil, že by bylo úžas­né, kdy­by z mor­čat moh­li být vojá­ci.

-        Několik prven­ství: G-FORCE je prv­ním 3D fil­mem Jerryho Bruckheimera. Současně je prv­ním fil­mem, v  němž se obje­vu­jí mor­ča­ta coby taj­ní agen­ti!

-        Myšlenka na to, že by zví­řa­ta moh­la fun­go­vat jako taj­ní špi­ó­ni, není jenom fil­mo­vou fan­ta­zií, inter­net je plný zmí­nek o  zví­řat od švá­bů (s  mini­a­tur­ní­mi kame­ra­mi) až po del­fí­ny (vycvi­če­né k detek­ci min) či vever­ky (vyba­ve­né zázna­mo­vým špi­o­náž­ním zaří­ze­ním), figu­ru­jí­cí ve vlád­ních přís­ně taj­ných expe­ri­men­tech.

-        Pokud exis­tu­je někdo, kdo je scho­pen reží­ro­vat vyso­ce akč­ní a po strán­ce vizu­ál­ních efek­tů nadu­pa­ný film v hlav­ní roli s  počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ný­mi mor­ča­ty, je to Hoyt Yeatman, drži­tel Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za film Propast a sou­čas­ně také drži­tel Scientific and Technical Achievement Certificate, kte­rý mu Akademie udě­li­la za jeho pře­vrat­nou prá­ci v  oblas­ti počí­ta­čo­vých tri­ků.

-        Vedoucí týmy vizu­ál­ních efek­tů, Scott Stokdyk (z fir­my Sony Imageworks) zís­kal za svou skvě­lou prá­ci dva Oscary, včet­ně Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za sní­mek Spider-man 2.

-        Pro malé hrdi­ny fil­mu bylo tře­ba navrh­nout a vytvo­řit ohrom­né množ­ství posled­ních vymo­že­nos­tí špi­o­náž­ní tech­ni­ky – včet­ně ergo­no­mic­ké klá­ves­ni­ce do řídí­cí­ho cen­t­ra, kte­rou pou­ží­vá Speckles (krtčí prac­ky nejsou pro psa­ní na klá­ves­ni­ci zrov­na ide­ál­ní!)

-        Když fil­mo­vý padouch začne pou­ží­vat domá­cí spo­tře­bi­če, kte­ré oži­jí (pocho­pi­tel­ně pro­to, aby si zajis­til vlá­du nad svě­tem), byla řada z těch­to spo­tře­bi­čů sty­li­zo­vá­na do zví­ře­cí podo­by, napří­klad myč­ka a sušič­ka se cho­va­jí podob­ně jako gori­lí sam­ci.

-        Kde se ti malí taj­ní agen­ti ocit­li? Tvůrci fil­mu vyna­lo­ži­li vel­ké úsi­lí na to, aby stvo­ři­li co nej­re­a­lis­tič­těj­ší mor­ča­ta, jaká jen doká­za­li, zasa­di­li je jak do sku­teč­né­ho, tak do vir­tu­ál­ní­ho svě­ta, a vše slo­ži­li dohro­ma­dy tak, že divá­ci vidí jeden kom­pakt­ní a  uvě­ři­tel­ný svět. Výsledkem je tech­no­lo­gic­ká špič­ka, kte­rá kom­bi­nu­je ani­ma­ci a  sku­teč­ný svět do podo­by 3D fil­mu.

-        Pozor na to! Tvůrci fil­mu apli­ko­va­li tech­no­lo­gii „prů­ni­ku pro­mí­ta­cím plát­nem“, kte­rá 3D posta­vám nabí­zí mož­nost „vylét­nout“ z fil­mu pří­mo mezi divá­ky.

-        Pro záznam sku­teč­né­ho svě­ta ze zví­ře­cí per­spek­ti­vy byly pou­ži­ty spe­ci­ál­ní kame­ry. „Cvrlikající kame­ra“ (pojme­no­va­ná pod­le zvu­ku, kte­rý vydá­vá) byla schop­na natá­čet své oko­lí v úhlu 360 stup­ňů, tak­že ho poslé­ze moh­li tvůr­ci fil­mu vytvo­řit v kom­plet­ní počí­ta­čo­vé ver­zi, a  „Mooch Vision“, 35mm kame­ra, vyba­ve­ná ultra­ši­ro­ko­úh­lým objek­ti­vem typu „rybí oko“, kte­rá napo­do­bo­va­la způ­sob, jakým svět vidí mou­cha Mooch.

-        Zelené myš­le­ní: Největší kuli­sy celé­ho fil­mu, labo­ra­toř dr. Bena Kendalla (stvo­ři­te­le G-FORCE), byly z vel­ké čás­ti posta­ve­né z kovů, šro­tu a  recyklo­va­ných elek­tric­kých sou­čás­tek, včet­ně jed­no­ho upra­ve­né­ho kok­pi­tu z osob­ní­ho tryská­če. Krtek Speckles žije v  pro­stře­dí doslo­va nabi­tém repa­so­va­ný­mi mobil­ní­mi tele­fo­ny a  jejich sou­část­ka­mi.

 -        Místo, kde se nachá­zí domov Bena Kendalla, je na recyk­la­ci také veli­ce závis­lé. Jde o dům v Redondo Beach v  Kalifornii, posta­ve­ný výhrad­ně ze sta­rých lod­ních pře­prav­ních kon­tej­ne­rů.

 -        Jako malý měl herec Sam Rockwell mor­če jmé­nem Ralph, kte­ré mělo ve zvy­ku sna­žit se ukous­nout prst z ruky, kte­rá ho prá­vě krmí.

 

ZAJÍMAVOSTI O VIZUÁLNÍCH EFEKTECH VE FILMU G-FORCE

 

Celkový počet zábě­rů s  vizu­ál­ní­mi efek­ty: 1287

 

Kompletně počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných zábě­rů: 480

 

Doba ren­de­ro­vá­ní efek­tů: 18 247 198 hodin zpra­co­vá­vá­ní

Potřebná úlož­ná kapa­ci­ta: 515TB

Stopáž digi­tál­ních efek­tů ve fil­mu: 61 minut

Nejdelší čas ren­de­ro­vá­ní jed­no­ho políč­ka fil­mu: 125 hodin

 

Modelů postav: 128 (včet­ně 15 mode­lů robo­tů)

 

Model robo­ta Clusterstorm:

    vyso­ký jako osmi­pa­t­ro­vý dům

     při­bliž­ně 78 000 geo­me­t­ric­kých prv­ků

     při­bliž­ně 16 300 000 poly­go­nů

 

Statistika ren­de­ro­vá­ní srs­ti a chlu­pů:

 

Postava           Záběrů cel­kem         Vyrenderováno jed­not­li­vých chlu­pů

Darwin                   667                                 80 825 048 850

Juarez                    378                                 43 607 021 142

Blaster                   430                                 59 489 443 968

Hurley                    421                                 64 947 764 426

Speckles                 148                                 16 968 294 468

Bucky                    56                                  1 956 622 016

Myši (x3)                48                                  4 137 058 740

Mooch                   63                                  24 632 976

 

Celkem vyren­de­ro­vá­no chlu­pů:                        271 955 886 586

 271 955 886 586 je počet, rov­na­jí­cí se 91% množ­ství hvězd v naší Galaxii či 2.6 násob­ku cel­ko­vé­ho počtu lidí, kte­ří za dobu exis­ten­ce lid­stva obý­va­li naši pla­ne­tu!

  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Objevuj s námi! Fousky a ocásky8. června 2018 Objevuj s námi! Fousky a ocásky Také vám přijde nadlidský úkol naučit svoje dvouleté dítě barvy, protiklady, zvuky zvířat a rozdíl mezi pruhy a puntíky? Mohla by vám k tomu pomoci veselá knížka Fousky a ocásky. Je dělaná […] Posted in Recenze knih
  • DOČESNÁ 2019 - kapely15. srpna 2019 DOČESNÁ 2019 - kapely A zase ten Alkehol. Kde jinde už by měli hrát rockeři z mokré čtvrti než na slavnostech chmele a piva. Na Dočesné zahrají po 5 ti letech, celkem už potřetí. Bylo nebylo. Pány Hereše a […] Posted in Pozvánky na akce
  • Hry zdarma pro Xbox Live GOLD1. května 2016 Hry zdarma pro Xbox Live GOLD Tak je nový měsíc. Členové Xbox Live GOLD mají nové hry zdarma. Je to GRID 2 pro Xbox 360 a Defense Grid 2 pro Xbox One. https://youtu.be/K_iWroZzqgw https://youtu.be/7iPfi68l_tg Posted in Novinky ze světa her
  • Titulky k Suits S07E09 - Shame15. srpna 2020 Titulky k Suits S07E09 - Shame Vracím se zpátky k překladu dílů, na které se minule nedostalo. V tomto díle budeme sledovat střet Harveyho s novým protivníkem Andrew Malikem, Louis řeší případ s Brianem a rodina […] Posted in Titulky
  • Ředitel Marvel Studios Kevin Feige nevyloučil, že Daredevil,...13. ledna 2021 Ředitel Marvel Studios Kevin Feige nevyloučil, že Daredevil,... Ředitel Marvel Studios Kevin Feige nevyloučil, že Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage a Iron Fist z Netflix seriálů by v budoucnu mohli do Marvel Cinematic Universe zamířit. […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Amerika - Teaser CZ27. září 2015 Amerika - Teaser CZ https://www.youtube.com/watch?v=usWd0q3LtG4 Posted in Trailery
  • Lincolnscreen13. ledna 2013 Lincoln speciál – část 9 - Lincolnův svět „Lincoln“ zavedl Spielberga nejen do jednoho z nejpoutavějších momentů v historii USA, ale zároveň do nové vizuální oblasti, kde pracoval stylem, který je barvitý a přitom surový, silný a […] Posted in Články
  • Chirurgická rána1. října 2021 Chirurgická rána Posted in Komiks
  • Jiná škola, jiný mrav1. listopadu 2019 Jiná škola, jiný mrav Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63111 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53744 KB. | 16.01.2022 - 11:38:16