Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Zajímavé filmy z letošního Mezinárodního filmového festivalu budou v ozvěnách promítány v Praze a Brně

Zajímavé filmy z letošního Mezinárodního filmového festivalu budou v ozvěnách promítány v Praze a Brně

kvmff
Režiséři filmu Švýcarák Daniel Scheinert a Daniel Kwan
Režiséři fil­mu Švýcarák Daniel Scheinert a Daniel Kwan, vtip­ný vždy a všu­de.

Letos bylo k vidě­ní 200 fil­mů, což je oprav­du vyso­ké čís­lo, kdy během deví­ti den­ní­ho mara­to­nu po kinosá­lech chtě­li fil­mo­vý nad­šen­ci vidět co nej­ví­ce zají­ma­vých fil­mů. To vše navíc zpes­t­ře­né odpo­led­ní­mi setká­ní­mi s tvůr­ci foto­gra­fo­vá­ním osob­nos­tí na čer­ve­ném kober­ci, fron­ta­mi u pokla­den a dal­ším odpo­led­ním programem,se šan­ce vidět vše sni­žo­va­la. Do vku­su kaž­dé­ho se asi neve­jde­me, ale i přes­to nabí­zí­me pár tipů, kte­ré budou v pro­jek­tu ŠARYVARY  do 17. 7 v praž­ských kinech Aero, Světozor a také v brněn­ské Scale.  

Diváckou cenu zís­kal film Tohle je náš svět. Film reži­sé­ra Matta Rosse o rodi­ně, kte­rá žije v lese pod­le urče­ných pra­vi­del hla­vy rodi­ny Bena, kte­rý odmí­tá živo­ta ve měs­tě a radě­ji učí svých šest dětí nezá­vis­los­ti na spo­leč­nos­ti, se jed­no­ho dne změ­ní. Loni se ve Varech obje­vil čes­ký doku­ment podob­né­ho žán­ru s názvem Stále spo­lu.

Švýcarák je dílem mla­dých reži­sé­rů Daniela Scheinerta a Daniela Kwana, kte­rý do role prdí­cí mrt­vo­ly v roz­kla­du obsa­dil hezoun­ka Daniela Radcliffe zná­mé­ho z fil­mů o Harry Potterovi. Příběh je ori­gi­nál­ní, vtip­ný a dojem­ný záro­veň, i když občas se opa­ko­val stej­ný humor a situ­a­ce, kte­ré se tak nějak už před­po­klá­da­li, že nasta­nou se dali před­ví­dat dopře­du, ale i tak přes­to, to byl záži­tek, u kte­ré­ho se bude­te smát a mož­ná i pla­kat. Film o Mannovi a Hansovi, kte­ré­ho trá­pí vztah se svým otcem a neo­pě­to­va­ná lás­ka. Duo Daniels, jak si říka­jí zís­ka­li v Cannes cenu za režii.

Belgicko – fran­couz­ský film Belgica je o dvou sou­ro­zen­cích, kte­rý po dlou­hém odlou­če­ní spo­lu začnou pra­co­vat v baru, kte­rý pro­vo­zu­je jejich mlad­ší bra­tr. Režisér Felix van Groenigem se pří­bě­hem o baru kde jede zába­va na plný plyn a v rám­ci roz­je­té zába­vy nechy­bí alko­hol ani dro­gy  inspi­ro­val svým otcem, kte­rý noč­ní bar vlast­nil a poté ho dvě­ma sou­ro­zen­cům pro­dal. Atmosféra fil­mu je umoc­ně­ná je kape­lou Soulwax.

Roztomilá kome­die Cafe Society, kte­rý fil­mo­vý fes­ti­val zakon­čil, je novým dílem reži­sé­ra a sce­náris­ty Wooyho Allena, kte­rý děj zasa­dil do fil­mo­vé­ho prů­mys­lu tři­cá­tých let, do kte­ré­ho se sna­ží pro­sa­dit mla­dý Bobb. Místo toho pozná­vá zákou­tí hvězd­né slá­vy, ale také milost­né vzpla­nu­tí. Ve fil­mu kte­rý je ozna­čo­va­ný za pove­de­ný sní­mek neu­ro­tic­ké­ho reži­sé­ra si hlav­ní roli zahrá­la Kristen Stewart a Jesse Eisenberg.

Výborný film z Jižní Koreje s názvem Komorná se ode­hrá­vá ve tři­cá­tých letech a vyprá­ví pří­běh o zis­kuchti­vém pod­vod­ní­ko­vi, kte­rý přes své­ho kom­pli­ce se sna­ží dostat do příz­ně boha­té dámě a poté jí o všech­no při­pra­vit. Film o mani­pu­la­ci, tou­ze po bohat­ství, ale také tou­ze něko­ho milo­vat si zaslou­ží roz­hod­ně vidět.

Koprodukční sní­mek Neonový býk je z pro­stře­dí drs­ných mužů, ale také tře­ba o tou­ze vyma­nit  se kaž­do­den­ní­mu ste­re­o­ty­pu, popi­su­je pří­běh něko­li­ka postav. Honáci, rodeo, trans­por­ty býků z mís­ta na mís­to, chov vzác­ných koní – kolem těch­to čin­nos­tí se pohy­bu­jí hrdi­no­vé fil­mu a jejich pří­běhy se slo­ži­tě pro­plé­ta­jí. Nejde vždy jen o drs­né muže, kov­boj Iremar se tou­ží stát krej­čím a šít mód­ní šaty pro ženy... Barvitý film plný tem­pe­ra­men­tu a ero­tic­ké­ho jis­kře­ní zís­kal ceny na fes­ti­va­lech v Benátkách, Torontu a Varšavě.

Americký ani­mo­va­ný film Anomalisa, kte­rý v Karlových Varech osob­ně uve­dl reži­sér a scé­náris­ta Charlie Kaufman je ori­gi­nál­ním pří­bě­hem na kou­če, kte­rý před­ná­ší o efek­tiv­ním moti­vo­vá­ním lidí a vlast­ně potře­bu­je pora­dit s osob­ním živo­tem také sám. Příběh o lid­ském vyho­ře­ní byl původ­ně napsa­ný jako diva­del­ní hra.

Francouzský reži­sér Xavier Dolan jenž v minu­los­ti ve Varech zapů­so­bil svý­mi fil­my Tom na Farmě a Mami! letos nato­čil opět dra­ma s názvem Je to jen konec svě­ta, o mla­dém Luisovi, kte­rý po dlou­hé době při­jíž­dí domů, aby své rodi­ně ozná­mil, že brzy zemře. Jenže mís­to lás­ky­pl­né­ho náru­čí a vel­ké empa­tie k jeho situ­a­ci je kon­fron­to­ván s pro­blémy těch dru­hých.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com