Kritiky.cz > Filmové recenze > Zahulíme, uvidíme

Zahulíme, uvidíme

Co se sta­ne, když se dva, cel­kem roz­díl­ní, kama­rá­di roz­hod­nou v pátek večer pořád­ně zapa­řit? Trochu zahu­lej a dosta­ví se hlad. Když v ten moment shléd­nou tele­viz­ní rekla­mu na ham­bur­ge­ry White Castle, dosta­nou na ně tako­vou chuť, že se roz­hod­nou je dnes večer za kaž­dou cenu ochut­nat.

White Castle ale není k nale­ze­ní. Tam kde býval už není a jiný nej­bliž­ší je až v New Jersey. Cesta tam není, ve zhu­le­ném sta­vu, roz­hod­ně jed­no­du­chá a tak to našim hrdi­nům zabe­re celý film. Zahulíme, uvi­dí­me je poměr­ně zda­ři­lá kome­die. Tvůrci ji sice nazý­va­jí neko­rekt­ní hulič­ska kome­die, nicmé­ně hule­ní tam není to hlav­ní. Ani ori­gi­nál­ní název Harold and Kumar Go to White Castle nena­zna­ču­je, že by se mělo o hulič­skou kome­dii jed­nat. Harold s Kumarem sice celý film hučí jak pili­ňá­ky a je tam i pár scén, kde hule­ní je to hlav­ní, ale vět­ši­nu času se tím film pří­liš neza­bý­vá. Huličska kome­die je to ale v tom, že to co ti dva za jed­nu noc zaži­jou, se za stříz­li­va nor­mál­ně nestá­vá. No uznej­te sami, kdy jste napo­sled jeli na gepar­do­vi?

Harold (John Cho) je sluš­ný, mla­dý asi­at pra­cu­jí­cí v ban­ce, do kte­ré­ho by nikdo neřekl, že se doká­že zhu­lit jak deka. Stále poku­ku­je po krás­né sou­sed­ce Marii (Paula Garcés), se kte­rou jez­dí kaž­dý den ve výta­hu, ale neod­va­žu­je se jí oslo­vit a někam pozvat. Když se k tomu koneč­ně odhod­lá, Marie je zrov­na na ces­tě pryč. Ale žád­ný strach, za 10 dní bude zpát­ky. Kumar (Kal Penn) je půvo­dem Ind a má téměř vystu­do­va­nou medi­cí­nu. Navzdory své­mu otci ale odmí­tá veš­ke­ré pra­cov­ní mož­nos­ti, kde by mohl zís­kat něja­kou pra­xi a mís­to toho se jen tak pofla­ku­je.

Celý film byl nato­čen s vel­mi níz­kým roz­poč­tem, nicmé­ně za tu zába­vu to sto­jí. Extrémě jed­no­du­chá dějo­vá lin­ka je neu­stá­le pře­ru­šo­vá­na zda­ři­lý­mi gagy, kte­ré naše hrdi­ny vždy na chví­li odve­dou z ces­ty za vysně­ným cílem. Když se z toho koneč­ně nějak vyhra­bou a řek­nou si, teď už koneč­ně poje­de­me do toho White Castlu, sta­ne­se opět něco, co roz­hod­ně neo­če­ká­va­li a z tak jed­no­du­ché věci, jako dojed do ved­lej­ší­ho měs­ta a dát si tam ham­bur­ger, se sta­ne téměř nepro­ve­di­tel­ný úkol.

Jako hlav­ní posta­vy byly vybrá­ni v pod­sta­tě nezná­mí her­ci. Až na pár ved­lej­ších rolí v teen-age kome­di­ích se zatím nikde neu­ká­za­li. Spoustu před­sta­vi­te­lů ved­lej­ších postav nao­pak pozná­te z kla­sic­kých teen-age kome­dií. Film reží­ro­val Danny Leiner, od kte­ré­ho asi zná­te film Hele vole, kde mám káru, na kte­rý toto, ale­spoň téma­tic­ky, nava­zu­je. Oba tyto fil­my jsou zalo­že­ny na stej­ně šíle­ném, nesmy­sl­ném a absur­dím humo­ru, nicmé­ně Zahulíme, uvi­dí­me je pros­tě nějak zábav­něj­ší a pro divá­ka při­ja­tel­něj­ší. Nevyskytují se zde sice mimo­zemš­ťa­ni, ale vztek­lý pes v autě mě dostal, scé­na s hnu­sá­kem a jeho krás­nou ženou je výbor­ná i když oče­ká­va­tel­ná, a jízdu na gepar­do­vi asi neče­ká nikdo.

O filmu:

Zahulíme, uvi­dí­me
USA / Kanada / Německo, 2004, 88 min
Oficiání web: Harold & Kumar Go to White Castle
Režie: Danny Leiner
V hlav­níh rolích: John Cho, Kal Penn, Ethan Embry, Luis Guzmán, Neil Patrick Harris, Jamie Kennedy, David Krumholtz, Eddie Kaye Thomas, Ryan Reynolds, Anthony Anderson

  • Zahulíme, uvidíme14. ledna 2005 Zahulíme, uvidíme Harold a Kumar zažijí nejbláznivější noc svého života v této svižné a originální teenagerské komedii. OBSAH FILMU:   Harold Lee (John Cho) svůj život zasvětil bankovním investicím: […] Posted in Filmové premiéry
  • Zahulíme, uvidíme - Harold & Kumar Go to White Castle18. dubna 2006 Zahulíme, uvidíme - Harold & Kumar Go to White Castle Pokud mi někdo řekne termín „teenagerovská komedie“ rovnou se mi vybaví litry spermatu plus nějaké další tělesné tekutiny navíc. Nevím, jestli jsem moc náročný, ale podle mě si jen s tím […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Cesta draka / Drak přichází24. února 2005 Cesta draka / Drak přichází Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochránit restauraci jedné krásné dámy před místní mafií, která chce restauraci převzít. Nejprve se mu to daří, pak mafie přitvrdí a […] Posted in Filmové recenze
  • Vybíjená: Běž do toho na plný koule20. října 2004 Vybíjená: Běž do toho na plný koule Sportovní komedie s poněkud drsným ale rozhodně zábavným typem humoru. V hlavních rolích Ben Stiller, jakožto záporák White Goodman a Vince Vaughn jako klaďas Peter. Oba hoši vlastní […] Posted in Filmové recenze
  • Dům voskových figurín10. února 2006 Dům voskových figurín Dark Castle Entertainment přichází s dalším hororem, tentokrát jde o remake filmu House of Wax (Dům voskových figurín) z roku 1953. Partička teenagerů jede na fotbalový zápas, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Constantine5. července 2006 Constantine Constantine je film, který vyšel z komiksové předlohy Hellblazera, jako většina v poslední době natočených sci-fi filmů. Vypráví o ničiteli démonů Johnovi Constantinovi, který už od […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...