Kritiky.cz > Pro domov > Zahradní jezírko lehce a jednoduše

Zahradní jezírko lehce a jednoduše

img a312380 w1996 t1523347183

Jako prv­ní je důle­ži­té si uvě­do­mit, zda bude­te jezír­ko budo­vat sami, nebo si najme­te sta­veb­ní fir­mu. Nemusím Vám asi říkat, že stav­ba na objed­náv­ku vyjde o něco dráž, než když Vy sami při­lo­ží­te ruku k dílu. Pokud se tedy roz­hod­ne­te, že bude­te budo­vat sami, počí­tej­te s tím, že Vás to bude stát něja­ký ten čas, ale i pení­ze. Pro váš­ni­vé kuti­ly to jis­tě nebu­de žád­ný pro­blém, ba nao­pak.
lotus na hladině

Slunce nebo stín?

Pak je také pocho­pi­tel­ně nut­né mít dosta­tek pro­sto­ru pro jezír­ko. To by nemě­lo být na pří­liš slu­neč­ném mís­tě, a také bys­te ho nemě­li umis­ťo­vat pod stro­my či keře. Pokud bys­te jezír­ko umís­ti­li pod strom, měli bys­te pak pro­blém s nepo­řád­kem, kte­rý by napácha­ly opa­da­né lis­ty ze stro­mů. Nejen, že bys­te měli s uklí­ze­ním spous­tu prá­ce, ale ani po este­tic­ké strán­ce by to neby­lo dob­ré.

Méně je někdy více

Když už jste si zhru­ba roz­mys­le­li, kde bude Vaše jezír­ko ležet, vyber­te veli­kost jezír­ka. Pamatujte, že při kopá­ní může­te vždy jámu poma­lu zvět­šo­vat. Naopak by to šlo jen oprav­du těž­ko. Nemějte tedy zby­teč­ně vel­ké oči. Méně je někdy více.

Pak už zbý­vá jen rea­li­za­ce Vašeho pro­jek­tu. Vykopat jámu může být oprav­du zdlou­ha­vé a nároč­né, ale neboj­te, sto­jí to za to. Vždy je roz­hod­ně lep­ší, když je jezír­ko stup­ňo­vi­té. Na měl­či­nách pak může­te pěs­to­vat lek­ní­ny či dal­ší rost­li­ny. Kaskády jsou také výho­dou pro živo­či­chy. Do jezír­ka také zasaď­te rost­li­ny, kte­ré nejsou okras­né, ale kte­ré mají čis­tí­cí funk­ci.
domeček u vody

Po tom, co vyko­pe­te jámu na jezír­ko, zasyp­te ji pís­kem a pokryj­te ochran­nou folií. Pamatujte, že do jezír­ka nepat­ří ost­ré před­mě­ty nebo před­mě­ty, kte­ré by moh­ly ohro­žo­vat kva­li­tu vody. Do jezír­ka také neza­po­meň­te umís­tit čer­pa­dlo s fil­tra­cí. Dno ješ­tě může­te vysy­pat obláz­ky.

Pak zále­ží jen na Vás, zda dotvo­ří­te jezír­ko potůč­kem nebo malým vodo­pá­dem. To vše bys­te ale měli mít roz­myš­le­no dopře­du. Však víte, fan­ta­zii se meze nekla­dou.

Normal
0

21

fal­se
fal­se
fal­se

CS
X-NONE
X-NONE

<!--[if gte mso 9]>


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]