Kritiky.cz > Recenze knih > Zahrada plná života

Zahrada plná života

Zahrada

Zahrada plná pta­čí­ho zpě­vu, bzu­če­ní hmy­zu, šus­tě­ní motý­lích kří­del, dupot jež­ka ve spa­da­ném lis­tí,… Většina z nás si vyba­ví své dět­ství, kdy ten­to kolo­rit pat­řil ke kaž­dé ven­kov­ské zahra­dě. Mnohé se však změ­ni­lo a už to není všed­ní kaž­do­den­nos­tí. Jak svou zahra­du zno­vu pro­bu­dit k živo­tu a udě­lat z ní oázu, kde se bude dařit rost­li­nám i živo­či­chům? Odpověď na tuto otáz­ku pod­le názvu sli­bu­je kni­ha Ursuly Kopp Zahrada plná živo­ta.

Název slib­ný, nicmé­ně kniž­ní pro­ve­de­ní pokul­há­vá. Už na prv­ní pohled zara­zí vel­mi malý počet stran pub­li­ka­ce, kte­rá při­po­mí­ná spí­še sešit než kni­hu. Copak k tomu­to téma­tu není o čem psát? Kniha obsa­hu­je pou­ze tři hlav­ní kapi­to­ly: Zahrada blíz­ká pří­ro­dě, Hmyzí hotel a dal­ší obyd­lí pro uži­teč­né tvo­ry a Portréty nej­dů­le­ži­těj­ších pomoc­ní­ků. Jak z názvů vyplý­vá dozví­te se, jak zalo­žit a pečo­vat o pří­rod­ní zahra­du, ale vše jen vel­mi kuse a ve zkrat­ce. Podrobné návo­dy neče­kej­te. Autorka se pohy­bu­je v hod­ně obec­né rovi­ně a kni­ze by slu­še­lo obsah více roz­pra­co­vat a zkon­krét­nit. Všichni víme, že voda v zahra­dě má smy­sl, stej­ně jako kvě­ti­no­vá lou­ka, ale jak je zalo­žit, jak pečo­vat,…

Stejné roz­pa­ky budí i kapi­to­la o pří­byt­cích pro zví­řa­ta. Módní vlna hmy­zích hote­lů se zdá­la být na ústu­pu, nicmé­ně autor­ka se tím­to téma­tem opět váž­ně zabý­vá. Pokud budu mít pří­rod­ní zahra­du, kde bude hmyz byd­let radě­ji? V při­ro­ze­ném pro­stře­dí dutin stro­mů, popraska­né kůry, suchých zíd­kách nebo v umě­le vytvo­ře­ném hmy­zím pane­lá­ku? Stejně tak jež­ci, ješ­těr­ky, ptá­ci si urči­tě radě­ji vybe­rou za svůj domov při­ro­ze­né pro­stře­dí.

Nejpodivuhodněji půso­bí posled­ní kapi­to­la obsa­hu­jí­cí foto­gra­fie jed­not­li­vých zástup­ců fau­ny pře­váž­ně z řad hmy­zu, kte­ré autor­ka pova­žu­je za nej­u­ži­teč­něj­ší v rám­ci zahra­dy. Za zákla­dě čeho autor­ka k tomu­to výbě­ru došla, v kni­ze bohu­žel nezmi­ňu­je, ale její výběr jis­tě v mno­hých čte­ná­řích vzbu­dí emo­ce. Jako uži­teč­né­ho uvá­dí mimo jiné i sli­má­ka nej­vět­ší­ho jakož­to uži­teč­né­ho lov­ce hle­mýžďů. Pokud se momen­tál­ně pro­jde­te po čes­ké zahra­dě, na koho nara­zí­te čas­tě­ji? Slimáka nebo hle­mýž­dě?

Kniha jako celek půso­bí upra­ve­ným dojmem, je plná foto­gra­fií a návo­dy na zho­to­ve­ní jed­not­li­vých obyd­lí jsou pře­hled­né. Ovšem infor­ma­ce v ní obsa­že­né jsou spí­še povrch­ní a tak titul před­ur­ču­jí spí­še pro napros­té nováč­ky, kte­ří o pří­rod­ní zahra­dě neví zho­la nic. Člověk s byť jen mini­mál­ní­mi zku­še­nost­mi zde bohu­žel nic nové­ho nena­jde. Zahrada plná živo­ta bohu­žel sli­bo­va­la mno­ho, ale nabí­zí pře­kva­pi­vě málo.

  • Autor                          Ursula Kopp
  • Nakladatelství            Grada
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2020
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  80
  • ISBN/EAN                 978-80-271-2901-0

Foto: Grada Publishing, a.s.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...