Zahrada od profesionála

img a296365 w1994 t1507463906

Nedílnou sou­čás­tí kaž­dé­ho domu, ať už nové­ho, star­ší­ho či řado­vé­ho je samo­zřej­mě zahra­da. Je logic­ké, že si vět­ši­na lidí pře­je mít zahra­du krás­nou a udr­žo­va­nou. Vždyť prá­vě zahra­da je čas­to hlav­ním důvo­dem, proč se člo­věk roz­hod­ne sta­vět rodin­ný dům. Ať už je to pro odpo­či­nek, mož­nost pěs­to­vá­ní vlast­ní zele­ni­ny či ovo­ce, nebo pro růz­né akti­vi­ty jak pro dospě­lé, tak pro děti. V létě je samo­zřej­mě zahra­da více vyu­ží­vá­na a také je na ní logic­ky více prá­ce. Ne kaž­dý však ten­to čas k dis­po­zi­ci má, a pro­to se nabí­zí mož­nost oslo­vit odbor­ní­ka. Ať už během samot­né stav­by domu, nebo po jejím dokon­če­ní je potře­ba mys­let na úpra­vu exte­ri­é­ru.
patrový moderní dům
V čem spo­čí­va­jí hlav­ní výho­dy odbor­ných zahrad­nic­kých slu­žeb:
·         zku­še­nos­ti s výsad­bou, údrž­bou a návrhem zahrad v růz­ných sty­lech
·         odbor­ná péče o stá­va­jí­cí rost­li­ny a tráv­ník
·         vkus­né a účel­né dopl­ně­ní či roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cích rost­lin, keřů a stro­mů
·         odbor­ná pře­sad­ba v pří­pa­dě nevy­ho­vu­jí­cí­ho mís­ta
·         v nepo­sled­ní řadě ušet­ře­ní naše­ho času.
Každá rost­li­na, keř nebo strom na naší zahra­dě vyža­du­je růz­nou péči, jiný typ půdy, výsad­bu v růz­nou dobu, zazi­mo­vá­ní, zastři­že­ní. V moder­ních zahra­dách se sna­ží­me mít růz­no­ro­dé rost­li­ny, avšak vyznat se v nich, pokud to není vylo­že­ně náš koní­ček, čas­to nelze. Někdo si s tím­to pros­tě vůbec nechce lámat hla­vu a zahra­du v celé její krá­se si chce uží­vat a ne na ní pra­co­vat. I z toho důvo­du je účel­né mít na pomoc odbor­ní­ka, kte­rý zabrá­ní tomu, aby nám vege­ta­ce v naší zahra­dě chřadla, nebo uhy­nu­la a nao­pak, aby nám co nejdéle děla­la radost.
okrasná zahrada
Zahradník je scho­pen dopře­du dle našich před­stav zahra­du navrh­nout, pří­pad­ně dopo­ru­čit, na jaká mís­ta jsou kte­ré rost­li­ny vhod­né. Vyhodnotí také úrod­nost půdy a v sou­la­du s tím pak roz­mís­tí výsad­bu.
Samozřejmě služ­by pro­fe­si­o­ná­la nejsou zadar­mo, nicmé­ně pokud se bude­me pokou­šet něco sadit sami a rost­li­nám se násled­ně nebu­de dařit, ať už budou mít málo či pří­liš svět­la, nebo nevhod­nou půdu, mohou být násled­né ško­dy dosti vyso­ké a nená­vrat­né.

Každý se může svo­bod­ně roz­hod­nout, na jaké služ­by zahrad­ní­ka vyu­ži­je, zda pou­ze na zalo­že­ní zahra­dy nebo její návrh, či na pra­vi­del­nou údrž­bu veš­ke­ré zele­ně.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kouzlo kovových trubek13. dubna 2020 Kouzlo kovových trubek Doplňky a dekorace, které jsou vyrobené z trubek, se skvěle vyjímají v interiéru, který je laděný moderně, nebo industriálně. Preferujete-li tento styl vybavení svého domova, jsou tyto […]
  • Každá nemovitost musí být kvalitní18. května 2020 Každá nemovitost musí být kvalitní Když se rozhodnete, že chcete bydlet na zámku, mít opravený hrad či investovat do jiných druhů starších budov, musíte si uvědomit, že i takové druhy objektů, jsou zapotřebí, aby byly […]
  • Áron na zahradě5. dubna 2020 Áron na zahradě Áron je rostlinou, která je schopna na sebe několikrát ročně strhnout na sebe zvýšenou pozornost. Poprvé to je, když áron kvete. Tehdy dokáže člověka zaujmout jak velikostí svého květu, […]
  • Krupobití svépomocí3. dubna 2020 Krupobití svépomocí Od té doby, co fungují pojišťovny, objevil se jeden fenomén. Tím je snaha pojišťovnu nějakým způsobem obalamutit a přijít tak výhodně k zisku. Někdy to dělají lidé, kteří se dostali do […]
Další naše články...