Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky

Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky

Zahrada
Zahrada

Lilian je pět­a­tři­ce­ti­le­tá vdo­va, kte­rá po smr­ti své­ho man­že­la Dana zůsta­ne sama se dvě­ma dce­ra­mi – 8 a  5let. Pracuje jako ilu­strá­tor­ka ve vyda­va­tel­ství učeb­nic. Dostane zají­ma­vou zakáz­ku, ilu­stro­vat ency­klo­pe­die o zele­ni­ně a zahrad­ni­če­ní. Přihlásí se spo­leč­ně se svou sestrou na kurz o zahrad­ni­če­ní, kte­rý by ji měl pomo­ci vše poznat do detai­lu. Takže si vyzkou­ší na cvič­né zahra­dě, jak se vše pěs­tu­je, jak všech­ny rost­li­ny vypa­da­jí.

Seznámí se oprav­du s růz­no­ro­dou sku­pi­nou mla­dých i star­ších nad­šen­ců pro zahrad­ni­če­ní. Pozná i zají­ma­vé­ho instruk­to­ra Edwarda. Je veli­ce při­taž­li­vý a neza­da­ný. 

Lili je více než 4 roky po smr­ti své­ho man­že­la, kte­rý zahy­nul při auto­ne­ho­dě, stá­le sama, niko­ho nechce. I když se sna­ží nejen ona, ale i Edward, stá­le se s tím nemů­že vyrov­nat. Podaří se Edwardovi pro­lo­mit ledy? Vrovná se Lilian se smr­tí své­ho zesnu­lé­ho man­že­la a doká­že začít zno­vu?

Román Zahrada nových začát­ků pat­ří do edi­ce Srdcovky. Musím říci, že jsem ze začát­ku mys­le­la, že se jed­ná o kla­sic­kou „čer­ve­nou kni­hov­nu“. Po pře­čte­ní něko­li­ka kapi­tol jsem byla mile pře­kva­pe­na. Součástí kni­hy je mno­ho zají­ma­vých a prak­tic­kých rad týka­jí­cí se pěs­to­vá­ní zele­ni­ny a zahrad­ni­če­ní. Jelikož mám sama vel­kou zahra­du, kde moc ráda pěs­tu­ji růz­né dru­hy zele­ni­ny, byl pro mě ten­to román pří­nos­ný. Děj byl sviž­ný, plný emo­cí.

Vyrovnat se se smr­tí své­ho man­že­la musí být oprav­du těž­ké. Hlavní posta­va Lilian dochá­ze­la k psy­cho­lož­ce a sna­ži­la se se ztrá­tou man­že­la vyrov­nat. Ne vždy se jí to daři­lo a měla vše pod kon­t­ro­lou.

Román bych dopo­ru­čil všem ženám, kte­ré se bojí pus­tit do něja­ké změ­ny, úpl­ně si nevě­ří a mají strach, co bude dál.

Abbi Waxman se naro­di­la v Anglii v roce 1970. Od malič­ka tíh­la ke kni­hám a čte­ní. Mnoho let pra­co­va­la v oblas­ti rekla­my. Má 3 dce­ry, mno­ho zví­řat a trpě­li­vé­ho man­že­la.

Edice Srdcovky při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších romá­nů pro ženy, kte­ré může­te při­ba­lit na ces­ty. Začtěte se v leta­dle, ve vla­ku, u vody nebo tře­ba když jede­te do prá­ce. Ať už míří­te kam­ko­li, nepře­stá­vej­te snít. V této edi­ci vyšly dal­ší kni­hy: Něco jako lás­ka, Láska z dení­ku, Popelčiny stře­víč­ky, S lás­kou Luisa, Láska v řadě 27.

Autor: Abbi Waxman

Žánr: edi­ce srd­cov­ky, romá­ny pro ženy

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 365

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-266-0115-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95301 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56700 KB. | 29.06.2022 - 05:53:46