Zahrada – místo, kde je nám dobře

img a296210 w1994 t1507394472

Zahrada u domu už nepl­ní pou­ze funk­ci záso­bár­ny ovo­ce a zele­ni­ny na zimu, ale pře­de­vším má slou­žit jako oáza, ve kte­ré si může­me uzdra­vit una­ve­né tělo i pocu­cha­né ner­vy. Proto vzni­ká úpl­ně nový styl zahrad­ní archi­tek­tu­ry.
-         Zeleň má být jed­no­duš­ší a má plnit spí­še funk­ci clo­ní­cí stě­ny.
-         Do popře­dí se dostá­vá
·        ori­gi­nál­ní osvět­le­ní, kte­ré umoc­ňu­je pří­jem­nou atmo­sfé­ru.
·        náby­tek, ve kte­rém se krás­ně odpo­čí­vá.
lavička v zahradě
Oblíbená jsou zahrad­ní kře­síl­ka nebo hou­pa­cí sítě ukry­té v tajem­ných zákou­tích zele­né­ho ráje. Do oázy kli­du a rela­xa­ce urči­tě pat­ří voda, kte­rá půso­bí uklid­ňu­jí­cím dojmem. Není potře­ba umě­le vytvá­řet les­ní tůň­ky ani hor­ské bys­tři­ny. Příroda je pře­ci nena­po­do­bi­tel­ná a kaž­dý pokus o napo­do­be­ní prá­ce pří­ro­dy může vyvo­lat dojem nechtě­né­ho kýče. Voda, kte­rá bude pře­pa­dat přes lid­skou rukou opra­co­va­ný kámen, bude roz­hod­ně půso­bit při­ro­ze­něj­ším dojmem.
kluk na stromě

I děti si musejí přijít na své

Při zdo­ko­na­lo­vá­ní zahra­dy nesmí­me zapo­mí­nat ani na děti. Přeci chce­me, aby nese­dě­ly jen u počí­ta­če, ale trá­vi­ly na zahra­dě co nej­ví­ce své­ho vol­né­ho času. Pokud je to tedy mož­né, zbu­du­je­me v zahra­dě ohniš­tě, u kte­ré­ho se může celá rodi­na od jara až do pod­zi­mu schá­zet a užít si krás­né dny poho­dy. K pose­ze­ní se hodí masiv­ní dře­vě­né kost­ky, sta­ré trá­my nebo pořád­né špal­ky ze sta­rých stro­mů. Jestliže zaři­zu­je­me zahra­du u sta­ré used­los­ti, budou prá­vě masiv­ní špal­ky plnit hned dvě úlo­hy.
a)     Příjemné a sty­lo­vé pose­ze­ní.
b)    Krásný a vkus­ný dopl­něk.
voda na skalce
Nesmíme zapo­me­nout ani na her­ní prv­ky. Ačkoliv se o dneš­ních dětech říká, že je pohyb ani moc neza­jí­má, správ­ně zvo­le­né „hrač­ky“ vás pře­svěd­čí o opa­ku. Dřevěné pro­lé­zač­ky, hrazdy a špl­hadla budou urči­tě víta­ným zpes­t­ře­ním let­ních dnů. A to nejen pro děti. Přeci se může­te do dět­ských let vrá­tit spo­lu s nimi. Zapomenout na důstoj­nost své­ho věku, a tak tro­chu si „zablb­nout“. Tak, jako kdy­si.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]