Kritiky.cz > Pro domov > Zahrada – místo, kde je nám dobře

Zahrada – místo, kde je nám dobře

img a296210 w1994 t1507394472

Zahrada u domu už nepl­ní pou­ze funk­ci záso­bár­ny ovo­ce a zele­ni­ny na zimu, ale pře­de­vším má slou­žit jako oáza, ve kte­ré si může­me uzdra­vit una­ve­né tělo i pocu­cha­né ner­vy. Proto vzni­ká úpl­ně nový styl zahrad­ní archi­tek­tu­ry.
-         Zeleň má být jed­no­duš­ší a má plnit spí­še funk­ci clo­ní­cí stě­ny.
-         Do popře­dí se dostá­vá
·        ori­gi­nál­ní osvět­le­ní, kte­ré umoc­ňu­je pří­jem­nou atmo­sfé­ru.
·        náby­tek, ve kte­rém se krás­ně odpo­čí­vá.
lavička v zahradě
Oblíbená jsou zahrad­ní kře­síl­ka nebo hou­pa­cí sítě ukry­té v tajem­ných zákou­tích zele­né­ho ráje. Do oázy kli­du a rela­xa­ce urči­tě pat­ří voda, kte­rá půso­bí uklid­ňu­jí­cím dojmem. Není potře­ba umě­le vytvá­řet les­ní tůň­ky ani hor­ské bys­tři­ny. Příroda je pře­ci nena­po­do­bi­tel­ná a kaž­dý pokus o napo­do­be­ní prá­ce pří­ro­dy může vyvo­lat dojem nechtě­né­ho kýče. Voda, kte­rá bude pře­pa­dat přes lid­skou rukou opra­co­va­ný kámen, bude roz­hod­ně půso­bit při­ro­ze­něj­ším dojmem.
kluk na stromě

I děti si musejí přijít na své

Při zdo­ko­na­lo­vá­ní zahra­dy nesmí­me zapo­mí­nat ani na děti. Přeci chce­me, aby nese­dě­ly jen u počí­ta­če, ale trá­vi­ly na zahra­dě co nej­ví­ce své­ho vol­né­ho času. Pokud je to tedy mož­né, zbu­du­je­me v zahra­dě ohniš­tě, u kte­ré­ho se může celá rodi­na od jara až do pod­zi­mu schá­zet a užít si krás­né dny poho­dy. K pose­ze­ní se hodí masiv­ní dře­vě­né kost­ky, sta­ré trá­my nebo pořád­né špal­ky ze sta­rých stro­mů. Jestliže zaři­zu­je­me zahra­du u sta­ré used­los­ti, budou prá­vě masiv­ní špal­ky plnit hned dvě úlo­hy.
a)     Příjemné a sty­lo­vé pose­ze­ní.
b)    Krásný a vkus­ný dopl­něk.
voda na skalce
Nesmíme zapo­me­nout ani na her­ní prv­ky. Ačkoliv se o dneš­ních dětech říká, že je pohyb ani moc neza­jí­má, správ­ně zvo­le­né „hrač­ky“ vás pře­svěd­čí o opa­ku. Dřevěné pro­lé­zač­ky, hrazdy a špl­hadla budou urči­tě víta­ným zpes­t­ře­ním let­ních dnů. A to nejen pro děti. Přeci se může­te do dět­ských let vrá­tit spo­lu s nimi. Zapomenout na důstoj­nost své­ho věku, a tak tro­chu si „zablb­nout“. Tak, jako kdy­si.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...