Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

ZadRostliny
ZadRostliny

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale netrá­vit ple­tím celé hodi­ny a dny? Existují dva zce­la pro­ti­klad­né pří­stu­py. Vytrhat ze záho­nu vše, co jsem nevy­sa­dil nebo nao­pak opač­ný extrém nechat pří­ro­du, ať si pora­dí sama a nechat se v době skliz­ně pře­kva­pit, jak to dopadlo. Posledních něko­lik let lidé stá­le čas­tě­ji volí návrat k pří­ro­dě a dru­hou alter­na­ti­vu, ale občas je potře­ba v rozum­né míře pří­ro­dě pomo­ci. Pro ty, co se neklo­ní ani na jed­nu stra­nu a chtě­jí mít ale­spoň čás­teč­nou kon­t­ro­lu nad tím, co v jejich zahra­dě ros­te a bují je urče­na kniž­ní novin­ka němec­ké autor­ky Bärbel Oftring  Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě s podti­tu­lem Jak je roz­po­znat a co s nimi.

Kniha obsa­hu­je sto rost­lin, kte­ré se mohou obje­vit na zahra­dě, a nabá­dá čte­ná­ře, co s nimi. Už na des­kách kni­hy najde­me top deset rost­lin, kte­ré autor­ka na jed­né stra­ně nej­ví­ce vyzdvi­hu­je a na dru­hé nej­ví­ce zatra­cu­je, ale nic není tak jed­no­znač­né, jak by se moh­lo zdát. Do desít­ky nej­krás­něj­ších, kte­ré se mohou na vaší zahra­dě samy obje­vit, autor­ka řadí napří­klad topo­lov­ku a hle­dík, ale pokud jste je v před­cho­zích letech na zahra­du neza­se­li, těž­ko se zde zje­ví jen tak. Na opač­ném spek­tru najde­te deset nej­ob­tíž­něj­ších rost­lin, kte­ré mohou vaši zahra­du násil­ně osíd­lit a i tady bych si dovo­li­la s autor­kou pole­mi­zo­vat. Do toho­to výbě­ru se dosta­la tře­ba kopři­va dvou­do­má, kte­rá ros­te jen na vlh­kých mís­tech s vyso­kým obsa­hem dusí­ku a těch v sou­čas­ných udr­žo­va­ných zahra­dách zase tolik není. Ale o pýru nebo sme­tán­ce lékař­ské už asi není tře­ba deba­to­vat.

Autorka kni­hu čle­ní do tří hlav­ních kapi­tol a to nety­pic­ky pod­le toho, jak vypa­da­jí prv­ní lis­ty, kte­ré na rost­li­ně vyra­ší, tak­že se může­te sezná­mit s rost­li­na­mi, kte­ré mají prv­ní lis­ty: podlouhlé­ho tva­ru, okrouhlé­ho tva­ru, slo­že­né nebo čle­ně­né.  Každé rost­li­ně je věno­vá­na dvoj­stra­na , kde najde­te foto­gra­fie rost­li­ny, kte­rá čer­s­tvě vylez­la z půdy, dal­ší foto po cca dvou týd­nech a posled­ní fot­ku dospě­lé rost­li­ny. U kaž­dé rost­li­ny najde­te i tabul­ku s latin­ským názvem, for­mou, dobou kve­te­ní, výš­kou, výsky­tem a sta­no­viš­těm, kde ji lze nej­čas­tě­ji nalézt. V dopro­vod­ném tex­tu se dozví­te, jest­li má rost­li­na léčeb­né nebo kuchyň­ské vyu­ži­tí a dal­ší podrob­nos­ti o jejím vzhle­du, tak abys­te kaž­dou z nich bez­peč­ně pozna­li a moh­li se roz­hod­nout, jak s ní na své zahra­dě nalo­ží­te.

Ke kni­ze Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě je nut­no při­stu­po­vat spí­še jako k inspi­ra­ci, kde načer­pá­te infor­ma­ce o běž­ných rost­li­nách, kte­ré může­te na zahra­dě potkat a sami si určí­te, jest­li pone­sou nálep­ku žádou­cí nebo nežá­dou­cí. Každá rost­li­na je uži­teč­ná jiným způ­so­bem. Pokud není vhod­ná jako léčiv­ka nebo potra­va pro lidi, mož­ná její pří­tom­nost oce­ní motý­li nebo dal­ší uži­teč­ný hmyz nebo svým vzhle­dem ozvlášt­ní jinak fád­ní kout zahra­dy.


  • Název kni­hy:     Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě
  • Autorka:              Bärbel Oftring
  • Nakladatelství:                 Grada
  • Rok vydá­ní:        2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63864 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56634 KB. | 29.06.2022 - 05:21:26