Kritiky.cz > Recenze knih > Začni vydělávat na tom, co tě baví!

Začni vydělávat na tom, co tě baví!

zacni vydelavat na tom co te bavi

Uznávaný autor a pod­ni­ka­tel John Williams, kte­ré­mu v Česku vyšla kni­ha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zapla­ce­no, vám nyní pomů­že za pou­hých 30 dnů usku­teč­nit váš nápad a začít se jím živit - a to i v pří­pa­dě, že jste na nic skvě­lé­ho dopo­sud nepři­šli!   

Ve své nové kni­ze s názvem Začni vydě­lá­vat na tom, co tě baví s podti­tu­lem Do 30 dnů krok za kro­kem Williams vysvět­lu­je, jak odstar­to­vat svůj vlast­ní pro­jekt. Všechno začí­na nápa­dem. Že žád­né nápa­dy nemá­te? Nevadí. První kapi­to­la kni­hy se zabý­vá gene­ro­vá­ním nápa­dů za rekord­ně krát­ký čas a pomo­cí typů zde uve­de­ných i  vy najde­te ten svůj, kte­rý pře­ve­de­te do 30 den­ní­ho pro­jek­tu.

Během prv­ní­ho týd­ne zjis­tí­te, jak začít a dělat pokro­ky i teh­dy, když máte málo času. Budete sdí­let svůj pro­jekt pro­střed­nic­tvím mik­rob­lo­ko­vá­ní , kte­ré­mu bude­te věno­vat 20 minut den­ně. Další týden pro­nik­ne­te hlou­bě­ji do pod­ni­ka­tel­ské­ho myš­le­ní a stra­te­gií, kte­ré vedou k úspě­chu, a vyla­dí­te váš pro­jekt tak, aby se roz­jel desetkrát rych­le­ji. Dozvíte se, že sku­teč­ným zákla­dem úspě­chu je hod­no­ta a zajis­tí­te, aby byl pro­jekt, na kte­rém jste se roz­hod­li pra­co­vat, pro ostat­ní hod­not­ný.

Jestli neví­te, jak dál,  pomo­hou vám tipy na tře­tí týden, ve kte­rém se do hloub­ky podí­vá­te na vnitř­ní a vněj­ší pře­káž­ky, kte­ré sto­jí v ces­tě úspě­chu, a nau­čí­te se je pře­ko­ná­vat. Vytvoříte si vlast­ní web, nau­čí­te se při­jí­mat zpět­nou vazbu i to, jak se vypo­řá­dat s kri­ti­ky a nená­vist­ní­ky, a co dělat, když to pros­tě nefun­gu­je. Naladíte se na to, co lidé oprav­du chtě­jí a dáte si závaz­ky, kte­ré vás dove­dou až ke kon­ci pro­jek­tu.

V posled­ním, čtvr­tém týd­nu se podí­vá­te do svě­ta moder­ní­ho mar­ke­tingu, na to, jak se vydě­lá­va­jí pení­ze, a na vše, co je potře­ba k tomu, aby se váš nápad  oprav­du roz­jel. Je mož­né, že neu­ve­de vše, co se tenhle týden dozví­te, do pra­xe, ale to je v pořád­ku. Důležité je, aby jste do 30. dne ale­spoň poro­zu­mě­li stra­te­giím, pomo­cí kte­rých může­te rea­li­zo­vat nápad, kte­rý vám bude vydě­lá­vat pení­ze.

A co dál? Tohle je tepr­ve začá­tek. Svůj nápad může­te dál roz­ví­jet a dová­dět ho tak dale­ko, jak si bude­te přát.

Kniha je plná prak­tic­kých rad, kte­ré vám pomů­žou odstar­to­vat vlast­ní pod­ni­ká­ní a pře­ko­nat pře­káž­ky, kte­ré se při rea­li­za­ci vaše­ho nápa­du můžou obje­vit, a uka­zu­je, jak pro­bí­há ces­ta od prvot­ní­ho nápa­du až po hoto­vý pro­dukt.

Hodnocení: 90%

Začni vydě­lá­vat na tom, co tě baví

Autor: John Williams

Originální název: Screw Work Break Free

Překlad: Jan Feldstein

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 256

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
  • Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky28. listopadu 2018 Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky Jste kreativní, rádi přemýšlíte o svém životě, o tom, kdo jste a rádi své myšlenky dáváte na papír? Pak vás nová kniha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jistě potěší. Deník zaujme již na […]
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com