Začněte vhodným projektem

img a297566 w1727 t1508003430


Stavba rodin­né­ho domu je pro mno­hé z nás jis­tě vel­kým a důle­ži­tým život­ním kro­kem. Ovlivní to náš život na spous­tu let dopře­du a vel­mi výraz­ně to změ­ní i naše fun­go­vá­ní během celé­ho obdo­bí stav­by. Než se však vůbec začne, čeká nás spous­ta vyři­zo­vá­ní, pře­mýš­le­ní a plá­no­vá­ní.
tvoření projektu
Čím je vhod­né začít a nad čím pře­mýš­let?
Určitě je v prvé řadě zásad­ní roz­hod­nu­tí o tom, že chce­me sta­vět. Pak už se může začít plá­no­vat a orga­ni­zo­vat kon­krét­ní kro­ky k rea­li­za­ci vlast­ní­ho byd­le­ní. Jak vel­ký dům bude­me chtít, zda bude pat­ro­vý či pří­zem­ní, kde chce­me sta­vět, výběr pozem­ku, způ­sob finan­co­vá­ní a tak dále.
Než je popr­vé tak­zva­ně kopnu­to do země, čeká nás řada roz­hod­nu­tí, mezi kte­ré v prv­ní linii pat­ří také výběr pro­jek­tu. Dá se řešit něko­li­ka způ­so­by:
Ø  typo­vý pro­jekt rodin­né­ho domu – na trhu je celá řada vel­kých i malých firem, spe­ci­a­li­zu­jí­cích se na pro­dej typo­vých pro­jek­tů. Na inter­ne­to­vých strán­kách nebo v jejich kan­ce­lá­ři si najde­te, dle růz­ných para­me­t­rů, pro­jekt, kte­rý je pod­le vašich před­stav, nebo kte­rý se vám vylo­že­ně zalí­bí. Dopředu zná­te při­bliž­nou cenu, vidí­te vizu­a­li­za­ci jak domu, tak i inte­ri­é­ru a udě­lá­te si před­sta­vu o tom, jak by váš dům mohl vypa­dat. Výhodou těch­to pro­jek­tů je cel­kem níz­ká cena a jejich rych­lé dodá­ní.
dokončování stavby domu
Ø  indi­vi­du­ál­ní pro­jekt šitý na míru – pokud nemá­te v obli­bě typo­vé pro­jek­ty, nebo je vaše před­sta­va jiná, či chce­te být ori­gi­nál­ní, může­te oslo­vit pro­jek­tan­ta a spo­leč­ně vymys­let, jak by dům mohl vypa­dat. U těch­to pro­jek­tů je sice cena vyš­ší, ovšem zase může­te v pří­pa­dě potře­by pro­jekt upra­vo­vat a s pro­jek­tan­tem se ope­ra­tiv­ně řešit zapra­co­vá­ní změn či úprav.
Ø  vlast­ní pro­jekt – pokud jste kre­a­tiv­ní nebo tech­nic­ky zalo­že­ní, může­te si pro­jekt navrh­nout sami, lze k tomu nain­sta­lo­vat růz­né pro­gra­my, ve kte­rých se dá pro­jek­to­vat, tře­ba i ve 3D, pokud však nejste povo­lá­ním pro­jek­tan­ti, závě­rem bude muset vše dotáh­nout do kon­ce odbor­ník, kte­rý pro­jekt pří­pad­ně upra­ví a hlav­ně posvě­tí kula­tým razít­kem, jež potře­bu­je­me pro sta­veb­ní říze­ní.


Foto: Pixabay

  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
  • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
  • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
  • Farma SK – 9. série – 14. díl26. září 2017 Farma SK – 9. série – 14. díl https://www.youtube.com/watch?v=1Xx0zKjWElg Posted in Reality show
  • Willow z roku 1988 se vrátí v seriálovém zpracování. Pilot...21. října 2020 Willow z roku 1988 se vrátí v seriálovém zpracování. Pilot... Willow z roku 1988 se vrátí v seriálovém zpracování. Pilot pro Disney+ vytvoří Jon M.Chu (Podfukáři 2, G.I. Joe 2: Odveta) a do role Willowa se opět navrátí Warwick Davis. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Deník Bridget Jonesové26. dubna 2004 Deník Bridget Jonesové Bridget Jonesová je trochu kulatější "třicítka", která má ve svém životě zdánlivě jednoduchá a splnitelná přání – shodit nějaké to kilo a najít opravdový vztah. Jenže právě v roce, do […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,30954 s | počet dotazů: 207 | paměť: 46883 KB. | 24.01.2021 - 10:06:20