Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Mnoho lidí s při­chá­ze­jí­cím novým rokem zkou­ší začít hub­nout a jíst zdra­vě­ji. Bohužel, spous­ta těch­to poku­sů kon­čí neú­spě­chem. Proč? Většinou jejich die­ty obsa­hu­jí záka­zy, kte­ré ale moc lidí dlou­ho­do­bě nedo­ká­že dodr­žet. Žádný cukr ani tuk! Jedno jíd­lo den­ně. Žádné sní­da­ně, jíst pou­ze maso, nebo pou­ze níz­ko­tuč­né potra­vi­ny. K sní­da­ni mrkev, k obě­du bro­ko­li­ce a k veče­ři vajíč­ka... Vše jsou to nesmy­sl­né die­ty vytr­že­né z kon­tex­tu.

Naučím vás pět základ­ních věcí, jak zlep­šit své jíd­lo a cítit se tak lépe a bez úna­vy.

raspberry-summer-ripe-dish-meal-food-669281-pxhere.com

Složité sacha­ri­dy k sní­da­ni

Tělo potře­bu­je ke správ­né­mu fun­go­vá­ní cuk­ry.  Omezte ty jed­no­du­ché (bílý cukr, výrob­ky z hlad­ké mou­ky - nej­čas­tě­ji peči­vo) a zaměř­te se na ty slo­ži­té (potra­vi­ny z celo­zrn­né mou­ky - rýže natu­ral, celo­zrn­né oves­né vloč­ky, celo­zrn­né peči­vo,...). Snídaně je skvě­lý začá­tek, jak si osvo­jit tyto potra­vi­ny. Teplé obilné kaše, kvás­ko­vé peči­vo s luš­tě­ni­no­vou poma­zán­kou, domá­cí müs­li nebo rych­lá oves­ná skle­nič­ka. A proč to všech­no? Budete mít po celý den dosta­tek ener­gie, sní­ží se vám cho­leste­rol a nebu­de­te mít hned hlad.

fruit-berry-sweet-bowl-dish-meal-1040927-pxhere.com

Vytvářejte si ovoc­né mísy

Na začát­ku kaž­dé­ho týd­ne si vyber­te sedm kous­ků ovo­ce (čím více dru­hů, tím lépe) a polož­te si je na vidi­tel­né mís­to do vaší kuchy­ně. Každý den ráno si vez­mě­te jeden kou­sek s sebou na sva­či­nu nebo jen na ces­tu do prá­ce. Bude vás to moti­vo­vat sníst ale­spoň jeden kou­sek ovo­ce den­ně a tím zís­kat více vita­mí­nů a vyhnout se přesla­ze­ným sušen­kám v obcho­dech, když vás bude honit mls­ná.

fruit-fruits-summer-food-background-top-1447469-pxhere.com

Více zele­ni­ny ke kaž­dé­mu hlav­ní­mu jídlu

Zelenina je základ. Nebojte se jí a nauč­te se ji při­pra­vo­vat nej­leh­čím mož­ným způ­so­bem. Krájejte, res­tuj­te, pečte... Ke kaž­dé­mu obě­du si udě­lej­te malou mis­ku zele­ni­no­vé­ho salá­tu. Teď v zimě je skvě­lý salát z bílé­ho zelí nebo z čer­ve­né řepy. Zeleninu může­te také jen upéct a podá­vat mís­to pří­lo­hy nebo ores­to­vat na pán­vič­ce a při­dat ji k jaké­mu­ko­li jídlu. Nestíháte pří­pra­vu zele­ni­ny? Podívejte se v obcho­dě na při­pra­ve­né salá­to­vé mixy, před­va­ře­nou čer­ve­nou řepu a kuku­ři­ci v kon­zer­vě. Pomůže vám to pře­kle­nout těž­ší začá­tek a pak už se nau­čit zachá­zet se zele­ni­nou bude pro vás hrač­ka. Zaveďte k veče­ři hus­té zele­ni­no­vé polév­ky a neboj­te se zele­ni­no­vých poma­zá­nek. Je to hlav­ní polož­ka na vašem talí­ři, kte­rá vás nakop­ne!

bowl-salad-avocado-rocket-arugula-tomato-1439137-pxhere.com(1)

Specifický den v týd­nu

Zaveďte si rybí úter­ky a čtvrt­ky a napří­klad luš­tě­ni­no­vé stře­dy a sobo­ty. Snažte se do své­ho jídel­níč­ku zařa­dit ale­spoň dva­krát týd­ně ryby a mimi­nál­ně dva­krát týd­ně luš­tě­ni­ny. Doplníte důle­ži­té vita­mí­ny, mine­rá­ly, vli­vem omega-3 z ryb vám zkrás­ní pokož­ka a roz­zá­ří se vám vla­sy. Nebojte se loso­sa, salá­tů z tuňá­ka, luš­tě­ni­no­vých poma­zá­nek a polé­vek. Nevíte, jak ryby a luš­tě­ni­ny při­pra­vit? Začnetě tuňá­kem z kon­zer­vy a před­va­ře­nou cizr­nou. Smíchejte vždy s při­pra­ve­nou zele­ni­nou a máte základ hoto­vý. Zajděte občas do rybí restau­ra­ce a pokud jste vege­ta­ri­á­ni, neza­po­mí­nej­te na lně­ná semín­ka - ty také obsa­hu­jí spous­ta omega-3.

sea-meal-food-mediterranean-fishing-plate-595966-pxhere.com

Džbán na vodu

Začněte pou­ží­vat džbán na vodu. Každé ráno ho naplň­te čis­tou vodou a při­hoď­te plát­ky citró­nu nebo pome­ran­če zba­ve­né­ho kůry. Můžete při­dat pár byli­nek. Umístěte si ho na vidi­tel­né mís­to v kuchy­ni nebo v prá­ci a pij­te. Každá naše buň­ka v těle potře­bu­je pra­vi­del­ný pří­sun vody. Hydratace je pro nás vel­mi důle­ži­tá - tělo se nebu­de zavod­ňo­vat, bude vypla­vo­vat odpad­ní lát­ky z těla a jako bonus - roz­zá­ří se vám krás­ně pleť a může­te se tak zba­vit i nechtě­né­ho akné.

citrus-close-up-drink-fresh-freshness-fruits-1530215-pxhere.com

Pokud stá­le tápe­te, jak se začít zdra­vě­ji stra­vo­vat, nevá­hej­te a kon­tak­tuj­te mě. Podívejte se na mé nabí­ze­né služ­by výži­vo­vé­ho pora­den­ství, věřím, že urči­tě najde­me způ­sob, kte­rý vám pomů­že a bude i vyho­vo­vat.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

  • Únava - tichý nepřítel11. května 2020 Únava - tichý nepřítel Pokud se Vám chce přes den stále spát a postrádáte mnoho energie, může být problém způsoben více důvody – stres, léky, přepracování, poruchy spánku a různé nemoci. Pokud únava trvá delší […] Posted in Zdraví
  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
  • První pomoc - žaludek15. května 2020 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Zdraví
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […] Posted in Zdraví
  • Umění relaxovat ...14. října 2019 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […] Posted in Zdraví
  • Asertivita jako zlatá střední cesta5. září 2019 Asertivita jako zlatá střední cesta „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všichni lidé na světě osvojili […] Posted in Zdraví
  • Recept na fialkové víno z Barokní apatyky10. září 2019 Recept na fialkové víno z Barokní apatyky Je jejich čas  a když zaběhnete do obchodu pro kvalitní bílé víno, máte parádní voňavý lék na uvolnění dýchacích cest. Recept je z barokní apatykářské knížky od Vladislavy Mlady […] Posted in Zdraví
  • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […] Posted in Zdraví
  • Máta, bylinka věčného mládí11. září 2019 Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pokrmům dodává svěží nádech a najdeme ji prakticky ve všem, co milujeme. Ať už je to Mojito nebo čaj, […] Posted in Zdraví
  • Pampeliškový med se skořicí6. srpna 2019 Pampeliškový med se skořicí Právě teď je to pravé a ideální období, kdy si do zásoby navařit pampeliškový med. Všude v trávě se na nás žlutě usmívají pampelišky a volají po tom, abychom je utrhly a vhodným způsobem […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...