Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Zack a Miri točí porno

Zack a Miri točí porno

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová kome­die od Kevina Smithe, kte­ré si urči­tě všim­ne­te nejen díky pepr­né­mu názvu, ale i kvů­li vtip­ným pla­gá­tům, kte­ré se budou začát­kem břez­na pohu­po­vat všu­de ve měs­tech, jeli­kož Zack a Miri točí por­no má u nás v kinech pre­mi­é­ru 5. břez­na toho­to roku...

Spolubydlící Zack Brown (Seth Rogen) a Miriam „Miri“ Linky (Elizabeth Banks), jsou přá­te­lé od prv­ní tří­dy, sto­jí na těž­ké život­ní kři­žo­vat­ce. Buď opus­tí svůj milo­va­ný byt, kde jim „míru­mi­lov­ný“ domov­ník vypne elektři­nu a vodu na den díku­vzdá­ní, a nebo začnou svo­je vydě­la­né pení­ze vrá­žet do slo­že­nek a neutrá­cet za ero­tic­ké pomůc­ky z eba­ye. Do tež­ké situ­a­ce se při­mí­chá Mirino zjiš­tě­ní, že její život­ní lás­ka ze ško­ly Bobby Long (Brandon Routh) je homose­xu­ál, kte­rý natá­čí por­no­fil­my se svým pří­te­lem.

Dva mla­dí lidé, kte­ří nema­jí doma elek­tri­ňu si pro zpes­t­ře­ní zajdou do hos­po­dy a po pár pivech jim dojde, co by moh­li dělat, aby vydě­la­li co nej­víc peněz, a při­tom se moc nenadře­li, a zůsta­lo jim ješ­tě na jejich hra­čič­ky. Ano, roz­hod­nou se nato­čit film pro dospě­lé - Už jen vymys­let název a najít něja­ké ty odváž­né akté­ry, kte­ří jsou ochot­ni na kame­ru uká­zat nejen krás­ný účes na hla­vě... O kame­ru a finanč­ní pří­spě­vek se posta­ra­jí přá­te­lé, a po dlou­hém vybí­rá­ní lidí do hlav­ních rolí se roz­hod­nou pro krás­ku z noč­ní­ho klu­bu, ta svý­mi ňad­ry roz­lí­vá pití, kte­ré nosí na tác­ku před sebou. Dále padla vol­ba na podi­vu­hod­nou postar­ší ženu Bublinku, extra­va­gant­ní­ho fešou­na a podiv­né­ho mla­dí­ka, kte­rý se chce zvi­di­tel­nit. Tato sesta­va se pus­tí do natá­če­ní ero­tic­ké ver­ze Star Wars, kre­rá bude mít název Star Whores.

Dost už bylo děje, pojď­me se nyní podí­vat na spe­ci­fi­ka samot­né­ho fil­mu. Už z názvu, kte­rý je tomu­to pro­jek­tu ušit pří­mo na míru, je jas­né, že ten­to­krát bude pří­stup­nost s hvěz­dič­kou. Když se na věc podí­vá­me z mar­ke­tingo­vé­ho hle­dis­ka, mít v názvu „por­no“, to urči­tě při­lá­ká spous­tu lidí do sálů. A na to reži­sér Kevin Smith (Flákači, Mladí muži za pul­tem) vsa­dil všech­ny svá esa a mys­lím, že vyhra­je.
Pokud se tedy bude­te roz­ho­do­vat, kte­rý film si v kině vybrat, tak vám dopo­ru­ču­ji prá­vě Zack a Miri točí por­no, pro­to­že kome­die plná kre­a­tiv­ních lidí, sexu a výbor­ných vti­pů si urči­tě zís­ká kaž­dé­ho. A pokud jste si ješ­tě neob­lí­bi­li Setha Rogena, tak věz­te, že po shléd­nu­tí toho­to sním­ku ho mít rádi bude­te. Nečekejte rodi­nou kome­dii, na kte­rou si může­te do kina zajít spo­lu s dět­mi, babič­kou a dědou, ikdyž by si děda urči­tě spra­vil oko na Elizabeth Banks, zaru­če­ně vám ale tenhle fil­mík zpes­t­ří váš „oby­čej­ný den“...

Komedie o dvou lidech, kte­ří se svo­ji kri­zi roz­hod­li vyře­šit natá­če­ním fil­mů pro dospě­lé, je plná vti­pu, sexu a mla­dých lidí. Tuhle ztřeš­tě­nou jízdu si urči­tě oblí­bí­te i vy...

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

8. February 2009 - 1:08 — Michal Brázda


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25755 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58110 KB. | 13.08.2022 - 23:23:22