Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

DMF 2

V minu­lých dnech zača­lo natá­če­ní nové čes­ké kome­die pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Dominka Landsmana DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA. V hlav­ních rolích ori­gi­nál­ní­ho pří­bě­hu otce na mateř­ské dovo­le­né se před­sta­ví JIŘÍ MÁDL a TEREZA RAMBA. Do kin při­jde Deníček moder­ní­ho fot­ra kon­cem led­na 2021.

V dal­ší rolích uvi­dí­me řadu před­ních čes­kých her­ců. Rodiče Dominika / Jiřího Mádla si zahra­jí Pavla TomicováOndřej Malý, rodi­če Nataši/ Terezy Ramby Lucie BenešováRoman Zach. V roli Natašina nápad­ní­ka a Dominikova soka uvi­dí­me Lukáše Hejlíka, dále také Lucii Polišenskou, Ivana Luptáka, Andreu Hoffmannovou nebo Roberta Jaškowa.

Někdy vás život náhod­ně dosta­ne do situ­a­ce, kte­rou neče­ká­te, ale musí­te se s ní vyrov­nat jako chlap! Nataša a Dominik se neplá­no­va­ně sta­nou rodi­či. Nataša, úspěš­ná desig­nér­ka hra­ček pro děti, doká­že rodi­nu lépe finanč­ně zabez­pe­čit, a tak se dohod­nou, že hlav­ní část péče o novo­ro­zen­ce pře­vez­me jako otec na mateř­ské dovo­le­né Dominik. Ten při­stu­pu­je k úko­lu s poně­kud naiv­ní před­sta­vou, že mu poskyt­ne dosta­tek času napsat koneč­ně kni­hu, kte­rou dlou­ho plá­nu­je. Chyba láv­ky! Dominik musí vyna­lo­žit veš­ke­rou vyna­lé­za­vost, aby během prv­ní­ho roku vůbec zvlád­nul péči o malé­ho Čeňka, z níž se chví­le­mi stá­vá boj o pře­ži­tí. Díky sou­ži­tí s malým člo­víč­kem však také obje­ví, kolik podob může mít lás­ka…

Kniha Deníček moder­ní­ho fot­ra vznik­la na zákla­dě úspěš­né­ho blo­gu, kte­rý spi­so­va­tel Dominik Landsman zalo­žil s pří­cho­dem prv­ní­ho dítě­te. Po vydá­ní v roce 2014 se sta­la best­selle­rem a dočka­la se dal­ších pokra­čo­vá­ní. Deníček moder­ní­ho fot­ra je celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem Jana Haluzy, kte­rý je záro­veň i auto­rem scé­ná­ře.

Herec Jiří Mádl, kte­rý hra­je fil­mo­vé­ho Dominika musel od počát­ku jako jeden z mála nero­di­čů v hlav­ním týmu zvlád­nout prá­ci s dět­ským herec­kým part­ne­rem. „Mám děti rád, mys­lím, že mlu­vím jejich jazy­kem, a tak jsem rád, že to mohu koneč­ně vyu­žít. Děti jsou fajn a já se na kaž­dou scé­nu s tím malý moc těším,“ říká Jiří Mádl.

Produkce vybí­ra­la pro roli malé­ho Čeňka z téměř stov­ky dětí na zákla­dě foto­gra­fií, čty­ři­cet capar­tů jich pak vidě­la naži­vo. Vzhledem k tomu, že pří­běh se ode­hrá­vá na plo­še prv­ní­ho roku Čeňkova živo­ta, zahra­jí si ve fil­mu tři děti odpo­ví­da­jí­cí pro­mě­ňu­jí­cí se podo­bě Čeňka.

Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fresh Lobster Ludvíka Marečka, kopro­du­cen­ty jsou spo­leč­nos­ti Flamesite, CinemArt, Dana Voláková a Fénix Film. Hlavním part­ne­rem fil­mu je tele­vi­ze Nova.

Deníček moder­ní­ho fot­ra uve­de do kin CinemArt, pre­mi­é­ra je plá­no­vá­na na 21.ledna 2021.


Foto: Vojtěch Resler

  • 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.26. června 2020 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC. PO MNOHA SKLIZNÍCH… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokážou být občas úmorné, takže […] Posted in Speciály
  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva17. ledna 2020 Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) oznámila nominace pro 27. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 64 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Bobule23. března 2010 Bobule Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu […] Posted in Recenze
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […] Posted in Články
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […] Posted in Rozhovory
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...