Začalo natáčení komedie Deníček moderního fotra

DMF 2

V minu­lých dnech zača­lo natá­če­ní nové čes­ké kome­die pod­le stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Dominka Landsmana DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA. V hlav­ních rolích ori­gi­nál­ní­ho pří­bě­hu otce na mateř­ské dovo­le­né se před­sta­ví JIŘÍ MÁDL a TEREZA RAMBA. Do kin při­jde Deníček moder­ní­ho fot­ra kon­cem led­na 2021.

V dal­ší rolích uvi­dí­me řadu před­ních čes­kých her­ců. Rodiče Dominika / Jiřího Mádla si zahra­jí Pavla TomicováOndřej Malý, rodi­če Nataši/ Terezy Ramby Lucie BenešováRoman Zach. V roli Natašina nápad­ní­ka a Dominikova soka uvi­dí­me Lukáše Hejlíka, dále také Lucii Polišenskou, Ivana Luptáka, Andreu Hoffmannovou nebo Roberta Jaškowa.

Někdy vás život náhod­ně dosta­ne do situ­a­ce, kte­rou neče­ká­te, ale musí­te se s ní vyrov­nat jako chlap! Nataša a Dominik se neplá­no­va­ně sta­nou rodi­či. Nataša, úspěš­ná desig­nér­ka hra­ček pro děti, doká­že rodi­nu lépe finanč­ně zabez­pe­čit, a tak se dohod­nou, že hlav­ní část péče o novo­ro­zen­ce pře­vez­me jako otec na mateř­ské dovo­le­né Dominik. Ten při­stu­pu­je k úko­lu s poně­kud naiv­ní před­sta­vou, že mu poskyt­ne dosta­tek času napsat koneč­ně kni­hu, kte­rou dlou­ho plá­nu­je. Chyba láv­ky! Dominik musí vyna­lo­žit veš­ke­rou vyna­lé­za­vost, aby během prv­ní­ho roku vůbec zvlád­nul péči o malé­ho Čeňka, z níž se chví­le­mi stá­vá boj o pře­ži­tí. Díky sou­ži­tí s malým člo­víč­kem však také obje­ví, kolik podob může mít lás­ka…

Kniha Deníček moder­ní­ho fot­ra vznik­la na zákla­dě úspěš­né­ho blo­gu, kte­rý spi­so­va­tel Dominik Landsman zalo­žil s pří­cho­dem prv­ní­ho dítě­te. Po vydá­ní v roce 2014 se sta­la best­selle­rem a dočka­la se dal­ších pokra­čo­vá­ní. Deníček moder­ní­ho fot­ra je celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem Jana Haluzy, kte­rý je záro­veň i auto­rem scé­ná­ře.

Herec Jiří Mádl, kte­rý hra­je fil­mo­vé­ho Dominika musel od počát­ku jako jeden z mála nero­di­čů v hlav­ním týmu zvlád­nout prá­ci s dět­ským herec­kým part­ne­rem. „Mám děti rád, mys­lím, že mlu­vím jejich jazy­kem, a tak jsem rád, že to mohu koneč­ně vyu­žít. Děti jsou fajn a já se na kaž­dou scé­nu s tím malý moc těším,“ říká Jiří Mádl.

Produkce vybí­ra­la pro roli malé­ho Čeňka z téměř stov­ky dětí na zákla­dě foto­gra­fií, čty­ři­cet capar­tů jich pak vidě­la naži­vo. Vzhledem k tomu, že pří­běh se ode­hrá­vá na plo­še prv­ní­ho roku Čeňkova živo­ta, zahra­jí si ve fil­mu tři děti odpo­ví­da­jí­cí pro­mě­ňu­jí­cí se podo­bě Čeňka.

Film vzni­ká v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Fresh Lobster Ludvíka Marečka, kopro­du­cen­ty jsou spo­leč­nos­ti Flamesite, CinemArt, Dana Voláková a Fénix Film. Hlavním part­ne­rem fil­mu je tele­vi­ze Nova.

Deníček moder­ní­ho fot­ra uve­de do kin CinemArt, pre­mi­é­ra je plá­no­vá­na na 21.ledna 2021.


Foto: Vojtěch Resler

  • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.26. června 2020 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC. PO MNOHA SKLIZNÍCH… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokážou být občas úmorné, takže […] Posted in Speciály
  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva17. ledna 2020 Tyto filmy získali nejvíce nominací na Českého lva Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) oznámila nominace pro 27. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 64 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […] Posted in Galerie
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,38720 s | počet dotazů: 232 | paměť: 47179 KB. | 27.01.2021 - 16:55:12