Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Začalo natáčení filmu Pražské orgie

Začalo natáčení filmu Pražské orgie

MG 6985 B

Irena Pavlásková reží­ru­je film pod­le slav­né kni­hy Philipa Rotha, drži­te­le Pulitzerovy ceny.

Režisérka Irena Pavlásková zača­la natá­čet film Pražské orgie. Scénář napsa­la pod­le slav­né kni­hy nedáv­no zesnu­lé ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, drži­te­le Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších lite­rár­ních oce­ně­ní Philipa Rotha. V hlav­ních rolích jsou uzná­va­ný kanad­ský herec Jonas Chernick a drži­tel­ka pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro nej­lep­ší hereč­ku MFF v Benátkách Ksenia Rappoport.

Pro Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Za svo­je fil­my zís­ka­la řadu význam­ných oce­ně­ní, včet­ně cen z fes­ti­va­lů kate­go­rie A, jako je Speciální cena z MFF Cannes, Grand Prix z MFF Montrealu, ceny z MFF Moskva, dále Grand Prix Paříž Cretéil a mno­hé jiné. Její fil­my se kro­mě toho těší divác­ké návštěv­nos­ti.

Příběh fil­mu Pražské orgie nás zavá­dí do Prahy polo­vi­ny 70. let, kam při­jíž­dí slav­ný ame­ric­ký spi­so­va­tel Nathan Zuckerman – čas­to vyu­ží­va­né spi­so­va­te­lo­vo alter ego – aby  odve­zl ruko­pis poví­dek napsa­ných v jazy­ce jidiš, jejichž autor byl zavraž­děn nacis­ty. Pro Zuckermana je praž­ská návště­va bizar­ním stře­tem s tota­li­tou ovlá­da­ným náro­dem a podi­vu­hod­ným  usku­pe­ním reži­mem uml­čo­va­ných uměl­ců. Díky hle­dá­ní ruko­pi­su se sezná­mí se své­ráz­nou a nezkrot­nou Olgou a pro­nik­ne na vyhlá­še­né večír­ky, na nichž kaž­dý hle­dá únik ke krát­ké svo­bo­dě po svém. Zuckerman se sta­ne divá­kem i účast­ní­kem deka­dent­ní­ho před­sta­ve­ní plné­ho zma­ře­ných snů.

Spisovatel Philip Roth vychá­zel při psa­ní nove­ly Pražské orgie z vlast­ních zážit­ků. Roth v 70. letech do Prahy jez­dil a setká­val se s čes­ký­mi zaká­za­ný­mi auto­ry – Kunderou, Klímou, Vaculíkem a jiný­mi. Rovněž se stý­kal s čes­kou komu­ni­tou v New Yorku, v 70.a 80. letech posky­to­val pod­po­ru čes­ko­slo­ven­ským  spi­so­va­te­lům. V roce 1976 odmít­la komu­nis­tic­ká moc Rotha do Československa vpus­tit, vrá­til se až v roce 1990.  Letos v břez­nu Philip Roth ve věku 85 let zemřel.

Irena Pavlásková zís­ka­la od Philipa Rotha prá­va na zfil­mo­vá­ní Pražských orgií před pěti lety. Osobně se s ním setka­la v jeho domě v Connecticutu. „Chtěl vědět, jaký mám k téma­tu kni­hy vztah, jak jsem vní­ma­la tota­li­tu,  už před­tím si vyžá­dal moje fil­my... Po tří­ho­di­no­vém poví­dá­ní mi řekl: Já vám ta prá­va dám! Než jsem se vrá­ti­la do Prahy byl už v Dilii v e-mailu návrh smlou­vy od agen­ta pana Rotha. Bylo to sku­teč­ně bles­ko­vé a uni­kát­ní. Je mi nesmír­ně líto, že pan Roth ode­šel, hlu­bo­ce se mě to dotklo. Zavazuje mě to ješ­tě víc k dob­ré­mu fil­mo­vé­mu výsled­ku. Philip Roth se těšil, že při­je­de na pre­mi­é­ru, a já mám tro­chu pocit viny, že jsem nese­hna­la finan­ce rych­le­ji, aby se toho dožil. Důvěra, kte­rou mi pan Roth dal, je pro mě nesku­teč­ným zážit­kem a závaz­kem,“ říká reži­sér­ka a sce­nárist­ka Irena Pavlásková.

Po celou dobu byla s Philipem Rothem v písem­ném kon­tak­tu,  pro­bí­ra­li, co je tře­ba ve fil­mu zdů­raz­nit, dis­ku­to­va­li o hlav­ních význa­mo­vých lini­ích pří­bě­hu, mlu­vi­li o herec­kém obsa­ze­ní.

Nathana Zuckermana hra­je v Pražských orgi­ích Jonas Chernick. Kanadský herec, sce­náris­ta a pro­du­cent se podí­lel na desít­kách kanad­ských a ame­ric­kých tele­viz­ních seri­á­lů a fil­mů, řada z nich byla uve­de­na na uzná­va­ných fes­ti­va­lech v Sundance, Torontu nebo Šanghaji. Hrál ve více než 60 fil­mech a zís­kal mimo jiné oce­ně­ní Canadian Screen Awards – Nejlepší herec ve fil­mu The Best Laid Plans nebo Gemini Award pro Nejlepšího her­ce ve ved­lej­ší roli v seri­á­lu The Border a jeho nej­zná­měj­ším fil­mem je mezi­ná­rod­ně úspěš­ná kome­die My Awkward Sexual Adventure.

Roli Olgy ztvár­ní ve fil­mu rus­ká hereč­ka Ksenia Rappoport. Rodačka z Petrohradu je vel­mi respek­to­va­nou fil­mo­vou a diva­del­ní hereč­kou, pra­vi­del­ně hra­je v zahra­nič­ních fil­mech.  Byla nomi­no­vá­na na Evropskou fil­mo­vou cenu za hlav­ní úlo­hu v dra­ma­tu Giuseppe Tornatoreho Neznámá, po boku Gérarda Depardieu si zahrá­la v živo­to­pis­ném sním­ku Rasputin, za hlav­ní roli v ital­ském thrille­ru Dvojitý čas, zís­ka­la v roce 2009 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách Volpiho pohár pro nej­lep­ší hereč­ku.

Do dal­ších rolí v Pražských orgi­ích obsa­di­la Irena Pavlásková Pavla Kříže, Kláru Issovou, Jiřího Havelku, Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského nebo Petra Vondráčka.

Film Pražské orgie pro­du­ku­je spo­leč­nost Prague Movie Company Ireny Pavláskové a Viktora Schwarcze. Viktor Schwarcz pat­ří k nej­re­spek­to­va­něj­ším čes­kým pro­du­cen­tům posled­ní­ho dva­ce­ti­le­tí. Je drži­te­lem Českého lva pro nej­lep­ší  film za sní­mek Poupata. Jako nezá­vis­lý pro­du­cent je pode­psán pod dvě­ma desít­ka­mi čes­kých fil­mů, s Irenou Pavláskovou spo­lu­pra­co­val již na fil­mech Zemský ráj to napo­hled (2009) a Fotograf (2015).

Koproducentem  fil­mu je  Česká tele­vi­ze, film vzni­ká s pod­po­rou Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a Slovenského fil­mo­vé­ho fon­du. Byl pod­po­řen Filmovým fon­dem Magistrátu hl.m. Prahy. S pre­mi­é­rou počí­tá dis­tri­bu­tor, spo­leč­nost Bioscop, na pod­zim příští­ho roku.

Foto:  zdroj BIOSCOP 


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...