Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Začal se točit první český 3D animák..

Začal se točit první český 3D animák..

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kozí Příběh – Pověsti sta­ré Prahy. Tak zní název prv­ní­ho čes­ké­ho 3D ani­mo­va­né­ho fil­mu, kte­rý se začal v květ­nu točit. O čem bude?

Příběh:

Kuba při­jíž­dí spo­lu s jeho kozou, oplý­va­jí­cí téměř lid­ským cha­rak­te­rem, do gotic­ké Prahy. Ke zvra­tu dochá­zí ve chví­li kdy se Kuba zami­lu­je do Mácy. Koza začne žár­lit a Mácu nená­vi­dět. Ze stav­by Karlova mos­tu se Kuba dosta­ne jako řez­bář až k mis­tru Hanušovi, kde Máca poslu­hu­je. Tuto linii pří­bě­hu pro­tí­ná pří­běh chudé­ho stu­den­ta  Matěje z tajem­né­ho Faustova domu.Lačnost po peně­zích vedou­cí až k upsá­ní duše ďáblu má kon­tras­to­vat opro­ti vzta­hu Kuby a kozy. V pří­bě­hu se dále obje­vu­je spous­ta stra­ši­del a  epi­zod­ních postav z celé řady čes­kých pověs­tí. Děj fil­mu je totiž inspi­ro­ván sta­ro­čes­ký­mi legen­da­mi a pověst­mi. Tvůrci se v prv­ní řadě sna­ží o zob­ra­ze­ní atmo­sfé­ru sta­ré Prahy spe­ci­fic­kou výtvar­nou sty­li­za­cí nava­zu­jí­cí na boha­tou tra­di­ci čes­ké poe­ti­ky. 

Zajímavosti ohled­ně fil­mu:

Pro úče­ly fil­mu bylo zbu­do­vá­no nové stu­dio v cen­t­ru Prahy a Art And Animation stu­dio se tak sta­lo nej­vět­ším 3D počí­ta­čo­vým ani­mač­ním stu­di­em v České repub­li­ce.

 

Film je tvo­řen tech­no­lo­gii, kte­rá byla pou­ži­ta popr­vé v roce 1995 u fil­mu Toy sto­ry. Dále byla tech­no­lo­gie pou­ži­ta napří­klad u tvor­by Shreka, Myšáka Stuarta Littla, Pána prs­te­nů, Příběhu žra­lo­ka, Doby ledo­vé a spous­ty dal­ších.. Příprava fil­mu a před­pro­duk­ce byly už v roce 2003. První klap­ka klap­la v květ­nu toho­to roku a pre­mi­é­ra fil­mu je sta­no­ve­na na jaro 2008.   

Volně pře­psá­no z ofi­ci­ál­ních strá­nek fil­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58506 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58120 KB. | 11.08.2022 - 13:39:36