Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zabiják & bodyguard

Zabiják & bodyguard

Zabijak
Zabijak

O tom, jakou pra­cí se živí zabi­ják a co dělá body­gu­ard, vět­ši­na lidí ví. Úkolem zabi­já­ka je najít a zlik­vi­do­vat urči­tou oso­bu, pokud mož­no co nej­rych­le­ji. Naopak body­gu­ard má na sta­ros­ti zajis­tit kli­en­to­vu bez­peč­nost, a to jak v běž­ném živo­tě, tak i v nevšed­ních situ­a­cích. Co se ale sta­ne, když se kli­ent - zabi­ják - a body­gu­ard zna­jí a nesná­ší se? To se totiž sta­lo nej­lep­ší­mu body­gu­ar­do­vi na svě­tě, Michaelu Bryceovi, kte­ré­mu pří­mo před nosem zabi­li kli­en­ta a jako trest dostá­vá nej­růz­něj­ší kli­en­te­lu. Nečekaným kli­en­tem se pak stá­vá zná­mý zabi­ják Darius Kincaid, kte­ré­ho má Michael dostat z Londýna do Haagu, aby mohl svěd­čit před Mezinárodním soud­ním dvo­rem. Jejich shle­dá­ní není pří­mo tím, po čem oba tou­ží, ale pro­to­že má kaž­dý z nich úkol, kte­rý potře­bu­je spl­nit, musí spo­jit své síly pro­ti nepřá­te­lům a vydat se na nebez­peč­nou ces­tu po Evropě.

Scénář k fil­mu napsal Tom O’Connor, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­hý fil­mo­vý počin po sním­ku Nezahrávej si s ohněm. Podařilo se mu napsat scé­nář, kte­rý je akč­ní, ale obsa­hu­je i komic­ké scé­ny. Režisérem fil­mu je Patrick Hughes, kte­rý má zku­še­nos­ti z akč­ní­ho sním­ku Expendables: Postradatelní 3 (Cedulky, Red Hill: Krvavý zapa­dá­kov). Původně měl sní­mek reží­ro­vat Jeff Wadlow, ale pro­to­že se musel věno­vat jiné­mu pro­jek­tu, ujal se režie Hughes. Natočil akč­ní film, kte­rý má zpo­čát­ku jed­no­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, ale postu­pem času jsou hrdi­no­vé oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té.

Ve fil­mu se stří­da­jí akč­ní scé­ny s klid­ný­mi zábě­ry. V těch vedou Michael a Darius hovo­ry o živo­tě a prá­ci, a díky tomu se vzá­jem­ně pozná­va­jí. Do role body­gu­ar­da byl obsa­zen Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson si zahrál zabi­já­ka. Oba dva zvlád­li své posta­vy zahrát vel­mi dob­ře, jejich slov­ní pře­střel­ky a rozumy o živo­tě jsou pak pro­ti­vá­hou k akč­ním a bojo­vým scé­nám. V roli úhlav­ní­ho nepří­te­le, Vladislava Dukhoviche, se obje­vu­je Gary Oldman. Ten má zku­še­nos­ti se zápor­ný­mi posta­va­mi (Pátý ele­ment, Air Force One), stej­ně tak jako s klad­ný­mi (Harry Potter a …, Jeden musí z kola ven). Sebevědomého a zlé­ho Dukhoviche zahrál pře­svěd­či­vě, že by to moh­la být i sku­teč­ná reál­ná posta­va v dneš­ní době. Ve fil­mu se obje­vu­jí i žen­ské hrdin­ky: Dariova man­žel­ka Sonia, kte­rou hra­je Salma Hayek (Frida, Tenkrát v Mexiku) a býva­lá part­ner­ka Michaela Amelia v podá­ní Elodie Yung (Bohové Egypta, G.I.Joe 2: Odveta). I když jim není dán moc vel­ký pro­stor, ale jen pár scén, jejich výko­ny dopl­ňu­jí oba hlav­ní pro­ta­go­nis­ty a Hayek moh­la zúro­čit i špa­něl­ská slo­víč­ka a divo­ký tem­pe­ra­ment.

Film je ozna­čen jako akč­ní a kome­di­ál­ní sní­mek, což plně odpo­ví­dá. Dívat se sko­ro dvě hodi­ny na to, jak oba hrdi­no­vé zápo­lí mezi sebou, aby pak spo­leč­ně dosáh­li své­ho cíle, je v let­ních měsí­cích osvě­žu­jí­cí a zábav­né. Divačky by moh­li na film nalá­kat her­ci Reynolds a Jackson, muži by moh­li oce­nit akč­ní strán­ku fil­mu a krás­ky Soniu a Elodii.

Zajímavý je pla­kát k fil­mu, kte­rý paro­du­je obdob­ný pla­kát z fil­mu Osobní stráž­ce z roku 1992, kde nese body­gu­ard (Kevin Costner) zpě­vač­ku Rachel (Whitney Houston).

70 %

Photo © Lions Gate Films


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD5. července 2021 ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD Synopse Dvojka nejvražednějších podivínů – bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) a nájemný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – se vydává na další život ohrožující misi. Bryce je […] Posted in Speciály
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jumper27. března 2022 Jumper Pro ty, co neslyšeli o tomto titulu, musím podotknout, že se nejedná, jak by se podle názvu mohlo zdát, o sportovní film, pojednávající o skupině odvážlivců, jenž se chtějí dostat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Vlkodlak14. března 2022 Vlkodlak Povídka o vlkodlakovi, to je známý děj pro všechny. Na filmovém plátně se objevilo již nespočet adaptací, jenže v posledních letech se, bohužel, nenašla žádná, která by stála za naši […] Posted in Retro filmové recenze
  • Projekt Adam - 60 %13. března 2022 Projekt Adam - 60 % V loni šel v kinech velmi úspěšný film. Free Guy. Tento rok se režisér a hlavní hvězda loňské filmu vrhli na další projekt. Tím je Projekt Adam. Tentokrát je to více citlivé téma. Příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Temný rytíř28. února 2022 Temný rytíř Filmové sequely na úspěšné hollywoodské trháky bývají různé. Jsou takové, které přímo navazují na děj svého předchůdce, takové, které z něj vycházejí jen volně, i takové, které původní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46816 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55932 KB. | 22.05.2022 - 22:36:08