Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zabij nebo budeš zabit - The Condemned

Zabij nebo budeš zabit - The Condemned

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nenechte se vystra­šit názvem, kte­rý je zby­teč­ně dlou­hý a sou­čas­ně v pod­sta­tě popi­su­je vše, co vás ve fil­mu čeká. Zabij nebo bude zabit je akč­ní film, kte­rý má pros­tou záplet­ku, na kte­rou je nale­pe­no něko­lik akč­ních scén. To ale nezna­me­ná, že by to bylo špat­ně. Někdy není nad to užít si akč­ní nářez, kte­rý si nehra­je na nic více než je.V tako­vém pří­pa­dě je ale nut­né, aby akč­ní scé­ny stá­ly za to. Naneštěstí Zabij nebo budeš zabit v tom­to ohle­du troš­ku pokul­há­vá. Ale popo­řa­dě. Hlavní námět je na jed­né stra­ně jed­no­du­chý jako rána pěs­tí, ale na té dru­hé poten­ci­o­nál­ně slib­ný – sku­pi­na dese­ti věz­ňů odsou­ze­ných na smrt je vysa­ze­na na ost­ro­vě, kte­rý je pod dohle­dem kamer, aby se (nedob­ro­vol­ně) zúčast­ni­li natá­če­ní rea­li­ty show ve kte­ré posled­ní pře­ži­vší zís­ká svo­bo­du. Každý z „hrá­čů“ má na noze výbuš­ný nára­mek, kte­rý explo­du­je po uply­nu­tí tři­ce­ti hodin, popří­pa­dě pokud je vyta­že­na pojist­ka a nebo, jestli­že se jeho nosi­tel sna­ží o násil­né sejmu­tí.

Pokud poza­po­me­ne­me na to, že by (snad) neby­lo mož­né něja­kou podob­nou šíle­nost uspo­řá­dat a také to, že něco podob­né­ho nabí­dl už asij­ský Battle Royale, zní to doce­la dob­ře. Deset zabi­já­ků, kte­ří se sna­ží zlik­vi­do­vat jeden dru­hé­ho, to by moh­la být hod­ně dob­rá krys­ta­lic­ky čis­tá akce. Ale není.

A při­tom z počát­ku fil­mu to vypa­dá, že se dočká­me pořád­né­ho náře­zu. V prv­ních minu­tách se sezná­mí­me s někte­rý­mi cha­rak­te­ry obvykle v tom sty­lu, že dají pořád­nou naklá­dač­ku něko­li­ka beze­jmen­ným posta­vám, a že je vůbec nešet­ří. Poté už násle­du­je pře­sun na ost­rov, kde jsou účast­ní­ci rea­li­ty show doce­la neše­tr­ně vysa­ze­ni (jeden oprav­du vel­mi neše­tr­ně).

Hra začí­ná, sedm sva­lov­ců a dvě vel­mi sluš­ně vyvi­nu­té ženy (počí­tá­te dob­ře, dohro­ma­dy je jich devět, jak bylo řeče­no výše, jed­né z postav se sta­ne nepěk­ná neho­da) se roz­prch­nou po ost­ro­vě a vy už začí­ná­te netr­pě­li­vě čekat, až se do sebe pus­tí. Zatímco páno­vé se spo­lé­ha­jí pře­de­vším na své bicepsy veli­kos­ti bas­ket­ba­lo­vých míčů (při­prav­te se oprav­du hod­ně vel­ké vazou­ny), tak napří­klad jed­na z dam poz­dě­ji vyu­ží­vá spí­še žen­ských zbra­ní jako je svá­dě­ní.

Obsazení je opra­vu dob­ré, tedy ne, že bychom se tu dočka­li něja­kých dra­ma­tic­kých etud, ale vět­ši­na z postav je ztvár­ně­na tak, abys­te si je zapa­ma­to­va­li a vytvo­ři­li si k nim urči­tý vztah. Navíc si mys­lím, že vět­ši­na z her­ců by s kli­dem doká­za­la před­vést mno­hem více (co se týče bitek) než to, co jim bylo dovo­le­no uká­zat v Zabij nebo budeš zabit. Hlavním klad­ným hrdi­nou je tu Conrad (hra­je ho gigan­tic­ký wrest­ler Steve Austin) a jeho pro­ti­hrá­čem je McStarley (Vinnie Jones), kro­mě nich uvi­dí­te napří­klad Nathana Jonese (obje­vil se v Tróji) nebo sym­paťá­ka Manu Bennetta (pama­tu­je­te si ho mož­ná z Mariňáka).

Většina ze zmí­ně­ných se umí ohá­nět, ale ten­to­krá­te to moc nepře­ve­dou. Navíc si k tomu při­počtě­te zma­te­ný střih a uvě­do­mí­te si, že to, na co se nej­ví­ce těší­te si sko­ro nevy­chut­ná­te. Člověka až bolí u srd­ce, když si před­sta­ví, co páno­vé umí a co je jim dovo­le­no uká­zat. Kdyby byl naja­tý lep­ší cho­re­o­graf bojo­vých scén, pak by si ten­to film musel zami­lo­vat kaž­dý, kdo fan­dí akci, ale nesta­lo se a stře­ty mezi zabi­já­ky jsou nezá­živ­né, maxi­mál­ně prů­měr­né, chy­bí jim jis­kra a ori­gi­nál­něj­ší nápad.

Určitou útě­chou (byť malou) je to, že Steve Austin je cha­risma­tic­ký a Vinnie Jones jako zápo­rák oprav­du vyvo­lá po pár minu­tých anti­pa­tie divá­ka. Ale bit­ky těch­to dvou pánů půso­bí doce­la legrač­ně. Ne, že by byl Jones něja­ké vyhub­lé párát­ko, ale Austin má opro­ti němu pár desí­tek kilo­gra­mů sva­lo­vi­ny navíc, tak­že jen stě­ží uvě­ří­te tomu, že ve rvač­ce muž pro­ti muži by byli rov­no­cen­ný­mi sou­pe­ři.

Musím ale říct, že občas se fil­mu daří navo­dit oprav­du mra­zi­vou atmo­sfé­ru, napří­klad někte­rá úmr­tí půso­bí dost tvr­dě a nedí­vá se na ně dob­ře. Nejde ani tak o to, že by se kame­ra vyží­va­la v krva­vých detai­lech, to ani ne, ale spí­še nechá na divá­ko­vě před­sta­vi­vos­ti, co se zrov­na děje. A to co se děje obvykle není zrov­na jem­né a milé. Hlavně posta­va ztvár­ně­ná Vinnie Jonesem zachá­zí se svý­mi sou­pe­ři oprav­du drs­ně a někdy jí za její činy sko­ro nená­vi­dí­te.

Ještě si ale do fil­mu musím troš­ku rýp­nout. Až zby­teč­ně moc se sna­ží mora­li­zo­vat a hrát na city divá­ka, což je u toho­to typu podí­va­né spí­še ku ško­dě věci. Ovšem sku­teč­ně nej­vět­ším pro­blém zůstá­vá zma­te­ný střih u akč­ních momen­tů a to, že jsou pros­tě a jedi­ně prů­měr­né. A to hod­ně zamr­zí, když se ve fil­mu obje­vu­jí tako­ví bor­ci, co se týče bojo­vých umě­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77897 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58120 KB. | 08.08.2022 - 21:18:50