Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zábavné experimenty – chemie, elektřina, magnetismus, optické iluze, světlo a barvy

Zábavné experimenty – chemie, elektřina, magnetismus, optické iluze, světlo a barvy

thunderstorm 3417042 1920
thunderstorm 3417042 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma malé­ho vědá­to­ra? Baví ho růz­né expe­ri­men­ty? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Zábavné expe­ri­men­ty, kte­rou vyda­la Bookmedia s.r.o., v Ostravě. 

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři vět­ší kapi­to­ly a to: che­mie, elektři­na a mag­ne­tis­mus, optic­ká ilu­ze, svět­lo a bar­vy. Hned na začát­ku kni­hy se sezná­mí­te s pro­fe­so­rem Albertem, Emmou, robo­tem Gregem, Bobem, Monikou a skej­ťá­kem Leem. Ti všich­ni vám budou v celé kni­ze pomá­hat s růz­ný­mi poku­sy. Dále zde nalez­ne­te zákla­dy bez­peč­nos­ti, jak se při růz­ných poku­sech cho­vat, na co si dávat pozor a na co roz­hod­ně neza­po­me­nout.

zabavne experimenty 1

Každý pokus je detail­ně popsán. Dozvíte se něco málo z his­to­rie, sché­ma­ta a obráz­ky vám pomo­hou lépe danou pro­ble­ma­ti­ku pocho­pit, jaké pomůc­ky bude­te potře­bo­vat, aby se pokus oprav­du pove­dl, podrob­ný postup, jak na to. V kaž­dé kapi­to­le je mno­ho zají­ma­vos­tí a infor­ma­cí z oblas­ti vědy, pře­de­vším základ­ní prin­ci­py fun­go­vá­ní che­mie, elektři­ny, svět­la, barev a optic­kých ilu­zí.

Víte, co zna­me­ná pojem visko­zi­ta, flu­o­rescen­ce, ambi­o­gram, Escherova míst­nost nebo spek­troskop? Víte, jak vyro­bit stí­no­vé diva­dlo, sliz, lepi­dlo, gumo­vé vej­ce, či jak zís­kat Nobelovu cenu za plí­seň? Pokusů zde najde­te oprav­du hod­ně. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci slov­ní­ček cizích poj­mů, kte­rý vám i vašim dětem vysvět­lí mno­ho nezná­mých slov a pomů­že tak k lep­ší­mu pocho­pe­ní dané­ho expe­ri­men­tu. Na závěr nesmí chy­bět obsah kni­hy.

Kniha je oprav­du nád­her­ná a musím říci, že se poved­la. Rozhodně sto­jí za pře­čte­ní, ale i tře­ba na pro­hlí­že­ní. Je plná zají­ma­vos­tí, vědec­kých expe­ri­men­tů, mož­ná nezná­mých poj­mů, kte­ré díky této pří­ruč­ce bude­te už roz­hod­ně vědět. Nejvíce mě zau­ja­la kapi­to­la o Escherově míst­nos­ti, o optic­kých ilu­zích, kte­ré může­me díky své­mu zra­ku vidět. Je to fas­ci­nu­jí­cí, co vše v této kni­ze najde­te. Kniha může být ide­ál­ním dár­kem pro klu­ky i hol­ky, kte­ří vědu milu­jí, chtě­jí se dozvě­dět ješ­tě víc a zažít při­tom spous­ty zába­vy.

Příručka je plná vědec­kých expe­ri­men­tů, nád­her­ných ilu­stra­cí, barev­ných i čer­no­bí­lých sché­mat, kte­ré vám pomo­hou vše chá­pat. Kapitoly jsou sro­zu­mi­tel­né a pře­hled­né. Jsou tema­tic­ky roz­dě­le­ny, tak­že vám usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze, pokud bude­te něco hle­dat.

Kniha je urče­na pro děti od 9 let.

Ukázka z kni­hy:

Optická ilu­ze je způ­so­be­na tím, že váš zra­ko­vý sys­tém kla­me. Nutí vás vní­mat něco, co není nebo o čem se zdá, že se liší od rea­li­ty. Vědci kla­si­fi­ku­jí ilu­ze pod­le mecha­nis­mu, kte­rý je vytvá­ří, roz­dě­lil je na tři kate­go­rie:

Optické, per­cep­tu­ál­ní a kogni­tiv­ní.

Optické ilu­ze jsou způ­so­be­ny jevy sou­vi­se­jí­cí­mi s vlast­nost­mi svět­la nejsou závis­lé na lid­ském oku – napří­klad pře­lu­dy v pouš­ti.

Perceptuální ilu­ze jsou způ­so­be­ny zra­ko­vým sys­té­mem – jsou to napří­klad obráz­ky, kte­ré ve sku­teč­nos­ti nee­xis­tu­jí nebo mají nejed­no­znač­nou for­mu.

Iluze lidé zna­li již ve sta­ro­vě­ku. Řekové a Římané je pou­ží­va­li na výzdo­bu svých domo­vů a dva význam­ní sta­ro­vě­cí auto­ři, Aritoteles a Lucretius je zahr­nu­li do svých děl.

 

  • Autor: Matteo Crivellini
  • Ilustrátor: Rossella Trionfettiová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Počet stran: 184
  • Vydáno: 2021, Vydala Bookmedia s.r.o, Ostrava
  • Vazba kni­hy: polo­tu­há flexo
  • ISBN: 978-80-7639-076-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,14813 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61613 KB. | 03.12.2022 - 19:56:32