Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Žabarádi - fantastický výlet Kváčka a Žabimíra od pramene Vltavy až do vesmíru

Žabarádi - fantastický výlet Kváčka a Žabimíra od pramene Vltavy až do vesmíru

zabaradi 9788088406020
zabaradi 9788088406020
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi dob­ro­druž­ství? Hledáte pro své děti milý pří­běh dvou žabá­ků, kte­ří chtě­jí vidět Ježíškovskou věž? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Žabarádi, jejíž auto­rem je Pavel Renčín. 

Na Šumavě žijí dva žabá­ci. Chytrák Žabimír a odváž­ný Kváček. Ten se chce stát kos­mo­nau­tem. Turisté ztra­tí u jejich tůň­ky pohled­ni­ci s obráz­kem Prahy. Žabáčci ji najdou a chtě­jí vidět „Ježíškovskou věž“, což je Žižkovská věž. Vypraví se z Šumavy až do Prahy. Po ces­tě zaži­jí mno­ho dob­ro­druž­ství, pot­ka­jí něko­lik zví­ře­cích přá­tel. Např. aga­mu Agátu, bob­ra, stra­ku, orla či kry­sí­ho prin­ce. Všichni mají totiž pro strach udě­lá­no, spo­leč­ný­mi sila­mi zvlád­nou oprav­du hod­ně. Podaří se jim najít Prahu? Jak to vše nako­nec dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit. Začíná pořád­né dob­ro­druž­ství. Hurá, vyrá­ží­me na ces­tu!

Kniha má hned na začát­ku před­mlu­vu s věno­vá­ním, je roz­dě­le­na na 13 kapi­tol, pří­běhy jsou krát­ké, dopl­ně­né milý­mi ilu­stra­ce­mi Ivana Mračka. Je humor­ná, dob­ro­druž­ná, o přá­tel­ství dvou žabá­ků. Moc se mně líbi­la. Doporučím ji všem, co mají rádi pohád­ky o zví­řa­tech a dob­ro­druž­né kni­hy s krát­ký­mi pří­běhy. Autor si dal s kni­hou zále­žet, aby se líbi­la, jak dět­ské­mu, tak i dospě­lé­mu oku. Autor, i ilu­strá­tor odved­li oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou dětem vysvět­lu­je, tak je důle­ži­té spo­lu­pra­co­vat, jak lze vše pře­ko­nat spo­leč­ný­mi sila­mi, i najít si přá­te­le a sdí­let s nimi zají­ma­vé oka­mži­ky své­ho živo­ta.

Roztomilý pří­běh pro malé a ješ­tě men­ší čte­ná­ře, jako stvo­ře­ný k večer­ní­mu před­čí­tá­ní namís­to tra­dič­ní­ho večer­níč­ku.

Ukázka z kni­hy:

Bojíš se tmy, žaba­rá­de?“ zašep­tal Žabimír.

„Nebojím,„odpověděl hrdi­na Kváček.

„A jak to děláš, žabaráde?Prozradíš mi to?Prosil Žabimír, kte­rý se tmy pře­ce jen tro­chu bál.

„Podívej, takhle natáh­nu ruku, vidíš? Kam až dosáh­nu, je to moje tma. Nepatří niko­mu jiné­mu, jenom mně.“

„Tvoje tma?“ zopa­ko­val udi­ve­ně Žabimír.

„Jasně, je moje. Ochočená. Můžu si na ni sáh­nout, hele. Nekouše.

Někdy i hře­je. A přes tu vrst­vu mojí tmy se ke mně žád­ná cizí tma nedo­sta­ne. A svo­jí vlast­ní tmy se pře­ce nebu­du bát.“

„Teda, Kváčku, to je váž­ně chyt­ré. To jsem nevě­děl, ale teď už si to budu pamatovat,„radoval se Žabimír.

Několik slov o auto­ro­vi:

Pavel Renčín je čes­ký spi­so­va­tel. Patří mezi před­sta­vi­te­le žán­ru měst­ské fan­ta­sy, dále se věnu­je horo­ru či thrille­ru. Jeho posled­ní kni­hou jsou dob­ro­druž­né pohád­ko­vé pří­běhy. Pavel Renčín pra­cu­je v mar­ke­tingu v oblas­ti médií. Již od dět­ství se zají­mal o čet­bu, vymýš­le­ní pří­bě­hů a malo­vá­ní. Ještě ani nena­stou­pil do ško­ly a už vytvo­řil celá čty­ři čís­la časo­pi­su, kte­rý byl pře­váž­ně zapl­něn obráz­ky. Pojmenoval ho „Indiánský a jiný časo­pis”. Roku 1999 napsal svou prv­ní povíd­ku „Stvořitel”, kte­rá vyhrá­la sou­těž O nej­lep­ší fan­ta­sy roku. Díky tomu moh­la jeho povíd­ka vyjít kniž­ně a za své kapes­né ji nakou­pil všem svým kama­rá­dům. Když tu samou sou­těž vyhrál podru­hé, zača­ly mu cho­dit růz­né obchod­ní nabíd­ky. Dalším mil­ní­kem jeho kari­é­ry byla kni­ha „Jména korá­bu”, kte­rou napsa­la pří­mo jeho duše. Při tvor­bě této pub­li­ka­ce Renčín nepře­mýš­lel, o jaký žánr se bude jed­nat a ani o tom, pro jaké­ho čte­ná­ře bude nako­nec urče­na.

Autor: Pavel Renčín

Ilustrace: Ivan Mraček

Žánr: kni­ha pro děti, pohád­ky

Vydáno: Vydal Czech News Center, a.s., Praha, 2021, 2021

Počet stran: 136

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-88406-02-0

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,43790 s | počet dotazů: 261 | paměť: 60914 KB. | 04.10.2022 - 03:20:42