Kritiky.cz > Recenze knih > Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

P1370478
P1370478
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu aury či mod­rou? Jelikož ener­gie prou­dí i skr­ze sedm bodů v těle, tzv. čaker, nerov­no­vá­ha prou­dě­ní může vyvo­lat zdra­vot­ní pro­blémy v urči­té oblas­ti. Pokud máte zdra­vot­ní pro­blémy a neda­ří se vám jich zba­vit, mož­ná vám tato kni­ha pomů­že pocho­pit, kde tkví pří­či­na.

Jakou máme bar­vu aury, uka­zu­je na naši prvot­ní pod­sta­tu ener­gie, tedy naši osob­nost. Barva se během živo­ta nemě­ní, máme při­jmout poten­ci­ál, kte­rý se k dané bar­vě a jejím cha­rak­te­ris­ti­kám váže, niko­li se sna­žit změ­nit bar­vu aury, tedy sami sebe. Je mož­né, že je člo­vě­ku něja­ká barva sym­pa­tic­ká, volí oble­če­ní v téže bar­vě a tře­ba se jí i obklo­pu­je, pro­to­že s tou­to bar­vou intu­i­tiv­ně souzní. Pokud člo­věk někte­rou bar­vu nemá rád, vytěs­ňu­je ji a obec­ně se nepři­jí­má tako­vý, jaký je, je mož­né, že tato neob­lí­be­ná barva může být bar­vou jeho aury.

Hodně o člo­vě­ku napo­ví i veli­kost aury, zda člo­věk žije na plno, zda je spo­ko­jen se sebou a svým živo­tem. Pokud je ener­gie někde blo­ko­vá­na, pak to lze na tva­ru aury poznat. Energie skrz tělo prou­dí něko­li­ka čakra­mi, kte­ré by měly být správ­ně napl­ně­né, pokud nejsou a trvá to dlou­ho, vět­ši­nou člo­věk má zdra­vot­ní pro­blémy v této oblas­ti. V kni­ze dále najde­te infor­ma­ce o jed­not­li­vých čakrách, kde se nachá­zí, jakou mají bar­vu a jaké orgá­ny s ní sou­vi­se­jí. Dále jsou výkla­dy toho, jak se pro­je­ví nedo­sta­teč­né prou­dě­ní ener­gie v jed­not­li­vých čakrách na psy­chi­ce, ale i na těle, násle­du­jí i vždy něja­ké pří­běhy z prá­ce s kli­en­ty. Nechybí infor­ma­ce o tom, na co je tře­ba se zamě­řit, aby se ener­gie v této čakře vyrov­na­la. Řešení někdy není jed­no­du­ché a metod nápra­vy je mno­ho.

Součástí kni­hy je i kapi­to­la o dědič­ných nemo­cech, pro­to­že urči­té posto­je se učí­me od svých rodi­čů či pra­ro­di­čů, pro­to svým cho­vá­ním blo­ku­je­me ener­gii ve stej­né čakře a výsled­kem pak můžou být stej­né nemo­ci. Informace najde­te i k jing a jang, pólům, kte­ré by také měly být v rov­no­vá­ze.

Kniha mi při­šla zají­ma­vá, ač jsem nej­pr­ve měla oba­vu, zda nebu­de pří­liš odbor­ná a nic neří­ka­jí­cí. Ale naštěs­tí to byly zby­teč­né oba­vy, kni­ha je psá­na sro­zu­mi­tel­ně i pro lai­ka a brzy jsem se do ní pono­ři­la. Autoři vychá­zí ze své dlou­ho­le­té pra­xe, kdy se zabý­va­jí ener­ge­tic­kou dia­gnos­ti­kou člo­vě­ka. Člověk v kni­ze najde mno­ho námě­tů na zamyš­le­ní, zvlášť pokud trpí někte­rý­mi zdra­vot­ní­mi pro­blémy a pře­mýš­lí, kde může být jejich pří­či­na.

Kniha pomů­že člo­vě­ku se na sebe podí­vat zase z tro­chu jiné­ho hle­dis­ka, než je běž­né a mož­ná najít i klíč k řeše­ní svých pro­blé­mů ane­bo si jen uvě­do­mit oblas­ti, kde na sobě může zapra­co­vat.

Přečtení kni­hy dopo­ru­ču­ji všem těm, kte­ří se zají­ma­jí o růz­né meto­dy péče o svůj dušev­ní roz­voj a kte­ří hle­da­jí ces­tu ke své­mu har­mo­nic­ké­mu já a k naji­tí sama sebe.

Možná vás kni­ha inspi­ru­je k tomu, nechat si auru změ­řit a zjis­tit tak o sobě více.


  • Autor: Hana a Jiří Rakušanovi
  • Žánr: zdra­vý život­ní styl, sebe­lé­če­ní, har­mo­nie těla a duše
  • Nakladatelství: Grada
  • Počet stran: 144
  • Moje hod­no­ce­ní: 90 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45073 s | počet dotazů: 271 | paměť: 61783 KB. | 04.10.2023 - 01:58:12