Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Za plotem - kniha - recenze - 100 %

Za plotem - kniha - recenze - 100 %

http d l l img.pemic .cz l sortimg l 021 l 9 l 3 l 0219348 23

V téhle kni­ze se zabý­vá hlav­ní hrdi­na dok­tor Dvořák o záhad­ných pří­pa­dech, se kte­rý­mi se potkal, pozor lido­vě řeče­no – v blá­zin­ci, jinak psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně. K tomu má i pomoc a spo­lu­prá­ci kri­mi­na­lis­ty Hladíka, kte­rý je sho­dou okol­nos­tí jeho býva­lý spo­lu­žák. Najdeme tu šest­náct kapi­tol, kaž­dou o něčem jiném a někte­ré jsou dost emo­tiv­ní. Například jed­na z nich vyprá­ví těž­kou tragé­dii mat­ky jed­né hol­čič­ky ješ­tě v kočár­ku, o kte­rou při­šla.

Šla totiž po chod­ní­ku s kočár­kem k léka­ři s malou, když do ní najel vel­kou rych­los­tí opi­lec. Jí samot­né se nic nesta­lo, ale malá – bohu­žel na mís­tě mrt­vá. Matka se zhrou­ti­la a strá­vi­la pár dní na psy­chi­atrii. Policie vra­ha sice nena­šla, ale ona sama ano a bod­la ho nožem, při­čemž násled­ně sko­či­la z mos­tu do řeky. Ono to vypa­dá, že je to dras­tic­ká kni­ha, ale není tomu tak.

Jsou tam mís­ty i vtip­né věci, když musí napří­klad léka­ři na bram­bo­ro­vou bri­gá­du. Nechci vypi­so­vat kaž­dý pří­běh, pro­to­že by čte­ná­ři potom nemu­se­li číst tuto kni­hu, a to by byla vel­ká chy­ba. Nic jsem od toho neče­ka­la, pro­to­že na prv­ní pohled to na mě děla­lo dojem kri­mi­nál­ky. Spletla jsem se. Nazvala bych to lékařsko-detektivním romá­nem. Pan dok­tor Cimický ho napsal tak čti­vě, že i já, zapří­sáhlý odpůr­ce kri­mi­ná­lek, jsem z toho měla záži­tek.

Nemůžu si pomoct, ale roz­hod­ně by si ji měl kou­pit kaž­dý, i když na dru­hé stra­ně sto lidí – sto chu­tí. Z mého pohle­du je to jed­na z nej­lep­ších knih, co se mi kdy dosta­la do ruky. Líbí se mi i design, moc pěk­né, tako­vé nápa­di­té. Mimochodem – celá kni­ha je zakon­če­ná spe­ci­a­li­tou – Modlitba psa. A to je tak suges­tiv­ních něko­lik řád­ků, že mě to až doja­lo, jeli­kož jsem obrov­ská milov­ni­ce zví­řat. Má 224 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Šulc-Švarc.

  • Autor: Jan Cimický
  • Žánr: romá­ny
  • Nakladatelství: Šulc-Švarc
  • Datum vydá­ní: 27.02.2017
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67757 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53343 KB. | 22.09.2021 - 14:24:43