Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Za mořem / Beyond the Sea (2004)

Za mořem / Beyond the Sea (2004)

beyond dance1
beyond dance1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S  pří­cho­dem na svět Bobbyho Darina se zro­di­la píseň Splish Splash, kte­rou zbož­ňo­val kdeja­ký rock’n‘rollový fanou­šek 50. a 60. let v Americe. Nastal rok 1959, kdy se naro­dil Kevin Spacey, věr­ný fanou­šek Bobbyho Darina, bez toho, aniž by věděl, že nebu­de trvat dlou­ho, než nato­čí film o své celo­ži­vot­ní zále­ži­tos­ti.

Režie: Kevin Spacey

Hrají: Kevin Spacey, Kate Bosworth, Brenda Blethyn, William Ullrich, John Goodman, …

 

Žánr: Drama / Hudební

Země: USA / Velká Británie / Německo

Délka: 118 minut

 

 

Film Za mořem nám při­bli­žu­je život hudeb­ní­ka a her­ce Bobbyho Darina. Začíná jeho vystou­pe­ním před bouř­li­vým pub­li­kem, kde Bobby Darin točí o sobě film, protka­ný vzpo­mín­ka­mi ze začát­ku své­ho živo­ta. Scéna se musí něko­li­krát opa­ko­vat, pro­to­že s ní není spo­ko­jen a neví, jak přes­ně ji zahrát. Bobbyho Darina hra­je v dět­ství malý kluk, kte­rý mu přes­ně pora­dí jak má začít. Zabloudí spo­lu do vzpo­mí­nek. Najednou má Bobby Darin jas­no – pří­běh musí začít v uli­ci, kde vyrůs­tal. Mezi svý­mi vzpo­mín­ka­mi se mu vyba­vi­la i jed­na, na kte­rou nikdy neza­po­mněl. Jednalo se o rev­ma­tic­kou horeč­ku z dět­ství, kte­rá mu postih­la i srd­ce. Za dveř­mi stál dok­tor, kte­rý sdě­lo­val mat­ce, jak špat­ně na tom Bobby Darin je. Ta se dozvě­dě­la, že bude mít štěs­tí, když se doži­je pat­nác­ti let, což byla nejen pro ni vel­ká rána. I přes svo­ji nemoc mu mat­ka kou­pi­la mno­ho hudeb­ních nástro­jů. Zdálo se, že Bobby Darin je obda­řen BTSvel­kým talen­tem. Začal hrát na kla­vír, kte­rý mu dělal spo­leč­nost i po celou dobu, kdy ho trá­pi­ly úmor­né boles­ti a vyso­ká horeč­ka. Hudba mu ote­vře­la dve­ře do nové­ho svě­ta. Mezi jeho nej­vět­ší favo­ri­ty pat­řil Frank Sinatra. V mlá­dí pobí­há za děv­ča­ty a začí­ná se rýso­vat jeho kari­é­ra nada­né­ho zpě­vá­ka. Vystupuje v míst­ních barech a po vel­kých úspě­ších se ode­bí­rá do Hollywoodu, aby si zahrál ve fil­mu, kde se sezná­mí se Sandrou Dee, slav­nou hereč­kou. Ta ho zpo­čát­ku odmí­tá, ale netr­vá dlou­ho, kdy se dotknou svý­mi rty. Matka Sandry Dee s cho­vá­ním své dce­ry nesou­hla­sí a tou­ží po tom, aby si vza­la za muže her­ce Rockyho Hudsona. Na kázá­ní už je poz­dě, Sandra Dee a Bobby Darin jsou zasnou­be­ni a v roce 1960 se zava­zu­jí man­žel­stvím. Společně se pro­jdou po roz­žha­ve­ném uhlí, zaku­sí slad­kou náplň lás­ky, život popu­lár­ních hvězd a Bobby Darin se dozví kru­tou prav­du o svých rodi­čích.

 

 

Kevin Spacey zís­kal k fil­mu Za mořem fil­mo­vá prá­va v roce 2000. Po dlou­hých poho­vo­rech s rodi­nou Bobbyho Darina a jeho agen­tem, kte­rý stá­le chrá­ní jeho prá­va mu byly poskyt­nu­ty ori­gi­nál­ní nahráv­ky a zápi­sy not z jeho živo­ta. Ve fil­mu zazně­la hud­ba, kte­rá byla od začát­ku do kon­ce tako­vým ori­gi­ná­lem, jakým ji uči­nil Bobby Darin. Můžeme sly­šet sklad­bu Za mořem (Beyond the Sea), kte­rá je plna vyzná­ní a lás­ky. Lidé sly­ší to, co vidí.

Kevin Spacey, kte­rý ve fil­mu mimo jiné i zpí­vá, je vel­mi nada­ný taneč­ník a zpě­vák, což pozná­me v taneč­ních i pěvec­kých čás­tech fil­mu.  Jeho cho­re­o­graf o něm řekl, že má tanec v krvi a svůj způ­sob, ve kte­rém ví, jak jej před­vést. Hrál od svých 14 do 20 let v muzi­ká­lech, což o něm vět­ši­nou nikdo neví, pro­to­že jej pro­sla­vil hlav­ně sní­mek Americká Krása (American Beauty, 1999) reží­ro­va­ný Samem Mendesem.

 

John Goodman má za sebou vel­mi dlou­hou kari­é­ru her­ce, zahrál si v Barton Fink (Barton Fink, 1991) nebo Big Lebowski (Big Lebowski, 1998). Kate Bosworth  si zahrá­la po boku Kevina Spaceyho v Oko Bere (21, 2008). Tajnosti a lži (Secrets & Lies, 1996) a Pokání (Atonement, 2007) – tako­vý­mi fil­my se pro­sla­vi­la Brenda Blethyn. Malého Bobbyho Darina si zahrál William Ullrich, pro kte­ré­ho to byl prv­ní celo­ve­čer­ní film, ve kte­rém hrál.

 

Bobby Darin (vl. jm. Walden Robert Cassotto, *1936 †1973) byl jeden z nej­zná­měj­ších hudeb­ní­ků, kte­rý začí­nal hrát rock’n’roll a folk. Měl davy fanouš­ků, vět­ši­nou tee­nage­rů, kte­ří byli z jeho hud­by nad­še­ni. Už v 8 letech váž­ně one­moc­něl a zdra­vot­ní pro­blémy se ho drže­ly i v dospě­los­ti. V dět­ství začí­nal hrát na růz­né nástro­je a věděl, co chce dělat, až bude dospě­lý. Chtěl být hudeb­ní­kem. To se mu také spl­ni­lo. Změnil si jmé­no na Bobby Darin za úče­lem vět­ší vidi­tel­nos­ti. Za něko­lik let dostal pozvá­ní do tzv. nej­slav­něj­ší­ho klu­bu Copacabana, kde hrá­ly jen nej­vět­ší hvězdy jako Frank Sinatra. Splnil se mu jeho nej­taj­něj­ší sen. Od té doby znal Bobbyho Darina kaž­dý tee­nager v Americe. Prodal něko­lik desí­tek mili­o­nů desek. Jeho nej­zná­měj­ší nahráv­ky byly Splish Splash, Beyond the Sea a Dream Lover. V roce 1973 se Darinův stav zhor­šil. Zemřel po ope­ra­ci srd­ce 20. pro­sin­ce 1973.

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,19296 s | počet dotazů: 244 | paměť: 61538 KB. | 28.11.2022 - 05:37:24