Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym.

Z učitele prezidentem-reformátorem. Na Voyo vstupuje celovečerní film Sluha národa 2 s Volodymyrem Zelenskym.

Voyo uve­de celo­ve­čer­ní film Sluha náro­da 2, dějo­vě nava­zu­jí­cí na prv­ní sérii stej­no­jmen­né­ho ukra­jin­ské­ho sati­ric­ké­ho seri­á­lu. Celovečerní sní­mek s názvem Sluha náro­da 2 vstu­pu­je na Voyo ve čtvr­tek 12. 5. 2022.


Děj fil­mu nava­zu­je na udá­los­ti prv­ní sezó­ny úspěš­né­ho sit­co­mu, kdy se stře­do­škol­ský uči­tel Vasilij Petrovič Goloborodko (Volodymyr Zelensky) díky virál­ní­mu videu nako­nec sta­ne ukra­jin­ským pre­zi­den­tem. V pre­zi­dent­ské funk­ci se Goloborodko sna­ží bojo­vat pro­ti infla­ci v zemi čás­teč­ně tím, že pro Ukrajinu zajis­tí finanč­ní pomoc od Mezinárodního měno­vé­ho fon­du. Tato pomoc je ovšem pod­mí­ně­na pro­ve­de­ním celé řady refo­rem, pro­ti kte­rým se sta­ví sku­pi­na oli­gar­chů, kte­ří vyu­ží­va­jí své­ho vli­vu na Nejvyšší radu, aby pre­zi­den­to­vi jeho plá­ny pře­ka­zi­li. Goloborodko se pro­to v boji pro­ti oli­gar­chům musí spo­jit s býva­lým pre­mi­é­rem Jurijem Ivanovičem Čujkem, kte­ré­ho sám před­tím pomohl uvěz­nit.


Na Voyo je film Sluha náro­da 2 dostup­ný v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky od čtvrt­ka 12. 5. 2022.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,01463 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56075 KB. | 29.05.2022 - 11:27:25