Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 %

Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 %

ZPrezKuchyne
ZPrezKuchyne

Je krás­né poča­sí a v maleb­né kra­ji­ně ve Francii blou­dí čer­né auto. Jeho řidič se ztra­til, a tak volá paní Hortense (Catherine Frot). Po navi­ga­ci ji vyzve­dá­vá, dove­ze na nádra­ží a posí­lá do Paříže, do Elysejského palá­ce. Tam se Hortense doví­dá, že bude vařit pro fran­couz­ské­ho pre­zi­den­ta.

Následně se ocit­ne­me v Antarktidě, kde se při­pra­vu­je pro sku­pi­nu polár­ní­ků veče­ře na roz­lou­če­nou. Kuchařem není nikdo jiný než kuchař­ka Hortense. Připravuje jim slav­nost­ní menu a jedi­né, co jí kom­pli­ku­je v dané chví­li život, je otrav­ná tele­viz­ní repor­tér­ka. Ta se totiž dozvě­dě­la, že byla Hortense byla dří­ve kuchař­kou fran­couz­ské­ho pre­zi­den­ta, a tak její repor­tér­ský nos cítí šan­ci. Hortense je ale pro­fe­si­o­nál­ka kaž­dým cou­lem, a tak se nene­chá zner­vóznit a při­pra­ví skvě­lou veče­ři.

ZPrezKuchyne

Z toho, jak se jed­not­li­vé pří­běhy odví­je­jí, je vidět, že děj se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých lini­ích. Současnost je v Antarktidě, minu­lost je před dvě­ma lety ve Francii v pre­zi­dent­ské kuchy­ni. Tam se také ode­hrá­vá hlav­ní část fil­mu. Hortense je veli­ce skrom­ná, ale výbor­ná kuchař­ka. Působí jem­ně, ale je to tvr­dá a roz­hod­ná žena, kte­rá ví, co chce a jde si za tím. V pre­zi­dent­ské kuchy­ni dosta­ne k ruce pomoc­ní­ka Nicolase (Arthur Dupont) a záro­veň jí pomá­ha­jí hlav­ní číš­ník Nicolas Bouvois (Hippolyte Girardot) a som­me­li­ér­ka Mary (Arly Jover). Hlavním úko­lem Hortense je vařit výbor­ně pro pre­zi­den­ta, což se jí daří. Hortense se dokon­ce s pre­zi­den­tem setká a mlu­ví s ním. Pro ostat­ní pra­cov­ní­ky je to ale nepo­cho­pi­tel­né a závi­dí jí, včet­ně šéf­ku­cha­ře (Brice Furnier), kte­rý jí dělá růz­né naschvá­ly.

Během své prá­ce tak nará­ží Hortense na růz­né pře­káž­ky a tou nej­vět­ší je nako­nec byro­kra­tic­ká a intri­kář­ská maši­né­rie. To je také jed­ním z důvo­dů, proč nako­nec Hortense opouš­tí „skvě­lé mís­to“. Nemůže svou prá­ci totiž dělat tak, jak by chtě­la, ale s tím si nako­nec pora­dí. Je vidět, jak byro­kra­cie a intri­ky doká­žou člo­vě­ka otrá­vit. Jsem ráda, že nám tvůr­ci fil­mu dali nahléd­nout pod poklič­ku „vel­ké fir­my“ (Elisejský palác), což může být jaký­ko­liv pod­nik v našem svě­tě.

Hlavní roli skvě­le zahrá­la Catherine Frot, kte­rá byla nomi­no­vá­na na Césara. V této roli ztvár­ňu­je sku­teč­ný předob­raz Mitterandovy kuchař­ky, kte­rá byla oprav­du oby­čej­ná, ale při­tom geni­ál­ní. Ukazuje nám taje pra­vé fran­couz­ské domá­cí kuchy­ně, kte­ré jsou oprav­du kuli­nář­ským zážit­kem a záro­veň tak pro­pa­gu­jí Francouze a jejich skvě­lou kuchy­ni a víno. V dneš­ní době, kdy je zájem o růz­né kuchař­ské exhi­bi­ce, pořa­dy či kuchař­ky, je ten­to film skvě­lou ukáz­kou toho, co se dá udě­lat s kla­sic­kou fran­couz­skou kuchy­ní. Filmu také pomá­há dob­rý scé­nář (Christian Vincent, Etienne Comar) a také kon­cep­ce fil­mu (Elysejský palác x vědec­ká základ­na). Spojení režij­ní­ho vede­ní (Christian Vincent), kame­ry (Laurent Dailland) a hud­by (Gabriel Yared) tak vznik­lo sku­teč­ně pove­de­né díl­ko, kte­ré dopo­ru­ču­ji ke shléd­nu­tí. Pokocháte se nejen fran­couz­skou kra­ji­nou, Elysejským palá­cem, ale hlav­ně Vás zaujme pří­běh oby­čej­né fran­couz­ské kuchař­ky a její skvě­lá fran­couz­ská kuchy­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli31. května 2018 Ano, šéfe! končí, Pohlreich na Primě ale nikoli Gastronomická show Ano, šéfe!, která se za dobu svého vysílání stala skutečně kultovní, spěje do svého finále. V těchto dnech se natáčí její poslední díly, které diváci uvidí na svých […] Posted in Články
  • Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!30. listopadu 2018 Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko! Fenomenální kulinářská show MasterChef Česko se vrací na obrazovky televize Nova. Už za pár týdnů odstartuje boj mezi desítkami kuchařů o splnění svého snu a výhru půl milionu korun. O […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Příběhy budov – od pyramid po současnost17. února 2021 Příběhy budov – od pyramid po současnost Zajímají se naše děti o architekturu a historii? V této půvabné knížce naleznou obojí. Prostřednictvím poutavého vyprávění se seznámí s postupy stavby různých typů budov, od dřevěného […] Posted in Recenze knih
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […] Posted in Recenze knih
  • Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D14. července 2018 Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D Chcete zažít jedinečný pocit, kdy vám po obličeji leze pavouk? Chcete vidět každou jeho nohu a ochlupení na ní? Pak nemiňte snímek Pirates: 3D Show, při kterém budete hltat každý snímek […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Suits S08E11 - Rocky 88. dubna 2019 Titulky k Suits S08E11 - Rocky 8 Měla jsem zrovna čas, tak jsem se vrhla na aktuální epizody, ale jestli bude čas na další, to nevím. Kdo nechce, ať nesleduje, nekomentuje... Kdo už viděl s anglickými či nějakými jinými […] Posted in Titulky
  • Horizon Zero Dawn: Complete Edition pro PC se za první měsíc...24. září 2020 Horizon Zero Dawn: Complete Edition pro PC se za první měsíc... Horizon Zero Dawn: Complete Edition pro PC se za první měsíc prodalo 716 000 kopií. PC konverze se prodává třeba rychleji než Assassin's Creed: Odyssey nebo Death Stranding a stejně jako […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Tristan a Isolda23. května 2006 Tristan a Isolda Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu! Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě […] Posted in Filmové recenze
  • Tom Hardy16. srpna 2012 Tom Hardy Od drog a alkoholu ušel britský herec Tom Hardy velký kus cesty. Stal se jedním z nejžádanějších hollywoodských herců a momentálně ve filmu Temný rytíř povstal stojí proti Batmanovi […] Posted in Profily osob
  • Červený trpaslík - Země zaslíbená24. dubna 2022 Červený trpaslík - Země zaslíbená Red Dwarf: The Promised Land (Červený trpaslík: Země zaslíbená) je britský komediální televizní speciál z roku 2020 a jediný díl 13. sezóny britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík Ve […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30213 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55849 KB. | 20.05.2022 - 18:48:51