Kritiky.cz > Recenze knih > Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

z predškoláka školákem
z predškoláka školákem
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je vaše dítě dosta­teč­ně zra­lé na vstup do ško­ly? Má potí­že s adap­ta­cí nebo se správ­ným drže­ním tuž­ky? Chcete, aby byl váš před­ško­lák dob­ře při­pra­ve­ný na 1. tří­du? Jste peda­gog a hle­dá­te námě­ty pro svou prá­ci? Novinka Z před­ško­lá­ka ško­lá­kem pro vás bude vel­kým pomoc­ní­kem. 

Kniha je roz­dě­le­na na 2 čás­ti – na teo­re­tic­kou, týka­jí­cí se škol­ní zra­los­ti, základ­ní legisla­ti­vy, a část prak­tic­kou – pra­cov­ní lis­ty, kdy hra­vou for­mou může­te cvi­čit kon­krét­ní doved­nos­ti.

Hned v úvo­du najde­te infor­ma­ce, jak s kni­hou pra­co­vat, co je škol­ní zra­lost, její kri­té­ria, potře­by dětí, pro­ble­ma­ti­ku odkla­du škol­ní docház­ky, plat­ná legisla­ti­va, kdy a kam k zápi­su, pří­pa­dy z pra­xe, zdro­je lite­ra­tu­ry, ze kte­ré  může­te dál čer­pat, pří­kla­dy psy­cho­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní z peda­go­gic­ko – psy­cho­lo­gic­ké porad­ny.

Pomocí pra­cov­ních lis­tů roz­ví­jí­me zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, vizu­o­o­mo­to­ri­ku, jem­nou a hru­bou moto­ri­ku, paměť, kre­seb­ný pro­jev, gra­fo­mo­to­ri­ku, správ­né drže­ní psa­cí­ho náči­ní, pro­sto­ro­vou ori­en­ta­ci, předčte­nář­skou a předma­te­ma­tic­kou gra­mot­nost.

Mnohdy není oprav­du důle­ži­té, kolik dítě umí pís­me­nek či napo­čí­tat do dva­ce­ti, spí­še jak se cho­vá v kolek­ti­vu, jak zvlá­dá odlou­če­ní od rodi­čů, jak je soci­ál­ně zra­lé.

Publikace je urče­na rodi­čům před­škol­ních dětí, kte­ří chtě­jí roz­ví­jet své dítě dál, pro rodi­če levá­ků, pro děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi, ale i peda­go­gům mateř­ské ško­ly, kte­ří hle­da­jí inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi.

Práce s před­ško­lá­ky je nesmír­ně obo­ha­cu­jí­cí. Každý vás něčím doká­že pře­kva­pit. Ve své kni­hov­nič­ce mám mno­ho lite­ra­tu­ry týka­jí­cí se před­škol­ní pří­pra­vy. Tato novin­ka bude pat­řit mezi ty nej­lep­ší. Kniha je pře­hled­ná, uce­le­né infor­ma­ce pro rodi­če budou­cích prv­ňáč­ků, kte­ří mnoh­dy tápou a neví, co vše má jejich před­ško­lák umět a co musí zaří­dit před zápi­sem.

Velmi se mě líbí roz­dě­le­ní pub­li­ka­ce na část teo­re­tic­kou a prak­tic­kou. Černobílé pra­cov­ní lis­ty může­te kopí­ro­vat a dále pro­cvi­čo­vat. Tím, že nejsou barev­né, nutí děti pře­mýš­let, jakou bar­vu ta stře­cha vlast­ně má.


Autor: Michaela Pugnerová, Ivana Dušková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro rodi­če a peda­go­gy

Vydáno: 2019 , Grada, Praha

Počet stran: 160

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0573-1

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. vystu­do­va­la jed­no­o­bo­ro­vou odbor­nou psy­cho­lo­gii na Filozofické fakul­tě Univerzity Palackého v  Olomouci. Nyní pra­cu­je jako odbor­ná asi­s­tent­ka Katedry psy­cho­lo­gie a  patopsy­cho­lo­gie Pedagogické fakul­ty Univerzity Palackého v  Olomouci, kde již léta vyu­ču­je vývo­jo­vou psy­cho­lo­gii a  pře­hled poruch psy­chic­ké­ho vývo­je v pre­zenč­ním i kom­bi­no­va­ném stu­diu. Má boha­tou pra­xi v pedagogicko-psychologickém pora­den­ství, je vedou­cí Vysokoškolské psy­cho­lo­gic­ké porad­ny při PdF UP. Dlouhodobě se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou škol­ní zra­los­ti a kva­li­tou živo­ta peda­go­gů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43663 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61729 KB. | 21.09.2023 - 19:48:08