Z pekla


Je pod­zim roku 1888. Temnými špi­na­vý­mi ulič­ka­mi Londýna vik­to­ri­án­ské Anglie obchá­zí postrach všech pro­sti­tu­tek - bru­tál­ní vrah Jack Rozparovač.

Po tom, co je nale­ze­no tělo jed­né pro­sti­tut­ky s pro­říz­nu­tým hrdlem a ode­bra­ný­mi někte­rý­mi orgá­ny, je k pří­pa­du povo­lán inspek­tor Fred Abberline (Johnny Depp). Každý má své sla­bos­ti či stin­né strán­ky - náš inspek­tor kupří­kla­du honí draka (oddá­vá se opi­o­vým dýchán­kům), tak­že film začí­ná tím, jak ho ser­žant Godley (Robbie Coltrane) doce­la drs­ně pro­bu­dí a vytáh­ne z opi­o­vé­ho dou­pě­te. Pro inspek­to­ra Abberlinea je ale opi­um i zdro­jem inspi­ra­ce - ve svých hon­bách za dra­kem vidí někte­ré vraž­dy dřív, než se sta­nou.

Vraždy ale pokra­ču­jí a inspek­tor nemá téměř žád­nou sto­pu. Potřebuje pomoc od pro­sti­tu­tek, ale ty se bojí a nedů­vě­řu­jí mu. Tuto barie­ru se mu poda­ří pro­lo­mit až díky Mary Kelly (Heather Graham), kte­rou si mla­dý inspek­tor zís­ká svou zdvo­ři­los­tí. Po něko­li­ka dal­ších vraž­dách dojde inspek­tor k závě­ru, že vra­hem musí být někdo výše posta­ve­ný a záro­veň s výbor­ný­mi chi­rur­gic­ký­mi schop­nost­mi. To ho dove­de až k Řádu svo­bod­ných zed­ná­řů a nako­nec i k samot­né krá­lov­ské rodi­ně...

Nejlepší na fil­mu je jed­no­znač­ně atmo­sfé­ra. Ponuré veče­ry v ulič­kách staré­ho Londýna, kde se schá­zí lůza, ožra­lo­vé, zlo­dě­ji a pro­sti­tut­ky jsou pros­tě nád­her­né. Není od zají­ma­vos­ti, že natá­če­ní pro­bí­ha­lo z vět­ší čás­ti v České repub­li­ce, kte­rá má pod­le auto­rů více vhod­ných inte­rie­rů než samot­ný Londýn. Záběry zavraž­dě­ných byly vytvo­ře­ny tak, aby co nej­ví­ce odpo­ví­da­ly sku­teč­nos­ti, a pro­to bylo pro jejich rea­li­za­ci pou­ži­to původ­ních soud­ních zázna­mů a kre­seb.

Co bych fil­mu vyt­kl, je fakt, že je pří­liš prů­hled­ný. Snaží se být napí­na­vý, ale pří­liš brzo začne být jas­né, jak se věci mají a jak pří­běh dopad­ne. Filmů o Jackovi Rozparovači bylo již nato­če­no mno­ho. Režiséři fil­mu, dvoj­ča­ta Allen a Albert Hughesovi sami k fil­mu pro­hla­šu­jí: Allen: „Oběti Jacka Rozparovače neby­ly polid­ště­ny. Chceme jim vdech­nout život. To neby­ly jenom obě­ti. Byly to lid­ské bytos­ti“. Albert: „Velmi nás láká pou­žít zná­mý a legen­dou opře­de­ný pří­běh a pou­žít svou před­sta­vi­vost, abychom mu dali jiný roz­měr“.

O filmu:

Z Pekla (From Hell)
USA / Velká Británie / ČR, 2001, 122 min
Režie: Allen Hughes, Albert Hughes
V hlav­ních rolích: Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, Robbie Coltrane, Ian Richardson, Jason Flemyng, Susan Lynch, Paul Rhys, Annabelle Apsion, Mark Dexter, Samantha Spiro, Sophia Myles, Ian McNeice, Steve John Shepherd, Melanie Hill, David Fisher, Anthony Parker, Glen Berry


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Okrsek 494. července 2006 Okrsek 49 Je to malé, zelené a vždycky to chtělo být požárníkem. Taky se jím to stalo, ale nebylo to moc úspěšné. Co je to? Správně, dráček Soptík :-). Jack Morrison je jeho pravým opakem. Jednak je […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Štěstí30. září 2005 Štěstí Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […]
  • Svěrací kazajka27. července 2005 Svěrací kazajka Kolik pohledů na cestování časem se již v kinematografii objevilo. Další z nich nabízí film Svěrací kazajka s výborným Adrienem Brody v hlavní roli. Jack Starks má za sebou jeden […]
  • Vesnice8. října 2004 Vesnice Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ve filmu Vesnice to platí dvojnásob: do toho lesa by neměl chodit vůbec nikdo. Sídlí tam totiž... (jak to ehmm... říct)... bubáci! Vesnice je o skupině […]
  • MFDF Jihlava23. října 2006 MFDF Jihlava Ve dnech 24. - 29. října 2006 proběhne v Jihlavě 10. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Jádro programu jubilejního ročníku opět tvoří dvě soutěžní sekce: výběr […]
  • Obvyklí podezřelí4. července 2005 Obvyklí podezřelí Znáte Keysera Sozeho? Neznáte? Tak to pozor, mohli byste totiž dopadnout tak jako partička lidí ve filmu Obvyklí podezřelí. Doporučuji se s ním seznámit. Podle americké akademie jde o […]