Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Z lásky k písmu

Z lásky k písmu

LP4

Už jste někdy pře­mýš­le­li o tom, jaké by to asi bylo umět krás­ně psát? Anebo se nao­pak nau­čit psát tak čitel­ně, aby to po vás i ostat­ní pře­čet­li? Zní vaše odpo­věď ANO? Pak nezbý­vá, než si vzít k ruce prak­tic­ké­ho prů­vod­ce s pří­znač­ným názvem „Z lás­ky k pís­mu“ a nechat se vést na ces­tě za umě­ním „kra­so­pi­su“ a „krás­né­ho písma“.

Kniha „Z lás­ky k pís­mu“ vás doslo­va pro­ve­de krok za kro­kem zákla­dy nejen kra­so­pi­su a kra­so­pis­né­ho písma, ale i nej­růz­něj­ší­mi prv­ky let­te­rin­gu, moder­ní kali­gra­fie a mno­ho dal­ší­ho. No řek­ně­te sami, kdo by nechtěl umět psát krás­ně, kra­so­pis­ně, a navíc ješ­tě s ozdob­ný­mi prv­ky? Nevím jak vy, ale já urči­tě ano! 

Všechny tyto doved­nos­ti si s pomo­cí této kni­hy vel­mi snad­no a rych­le osvo­jí­te. Psaní vás bude nejen bavit, ale sta­ne se doslo­va vaší vel­kou váš­ní!

„Krásně psát může kaž­dý, bez ohle­du na věk, vzdě­lá­ní nebo pro­fe­si.“

Kniha je slo­že­na ze dvou samo­stat­ných čás­tí. První část tvo­ří roz­sáh­lá kni­ha zahr­nu­jí­cí teo­rii písma a psa­ní. Druhá část před­sta­vu­je vol­ně při­lo­že­nou písan­ku men­ší­ho for­má­tu, kde si může­te nau­če­nou teo­rii krás­ně pro­cvi­čit v pra­xi. 

S písan­kou se nau­čí­te nejen základ­ní tahy, ale dokon­ce i celou abe­ce­du. Dle nade­psa­ných vzo­rů může­te své psa­ní potré­no­vat a vypi­lo­vat k doko­na­los­ti tj. v krás­né, úhled­né a lec­kdy i ozdob­né písmo. V kni­ze je samo­zřej­mě také pama­to­vá­no na jed­not­li­vé tipy tj. jak zábav­ně a hra­vě tvo­řit; čeho při tvo­ře­ní vyu­ží­vat; a v nepo­sled­ní řadě i jaké mate­ri­á­ly nej­lé­pe kom­bi­no­vat pro co nej­lep­ší výsled­ný efekt tvo­ře­ní.

Otevřete-li kni­hu „Z lás­ky k pís­mu“, zjis­tí­te, že je roz­dě­le­na tema­tic­ky do jede­nác­ti krat­ších i del­ších kapi­tol, jež se podrob­ně věnu­jí vždy jed­no­mu kon­krét­ní­mu téma­tu vzta­hu­jí­cí­mu se k pís­mu. Úvodní kapi­to­la čte­ná­ře podrob­ně sezna­mu­je s jed­not­li­vý­mi pojmy jako je např. let­te­ring, hand-lettering, brush-lettering, kali­gra­fie, moder­ní kali­gra­fie, kra­so­pis, kra­sopsa­ní, kra­so­písmo, ruko­pis, ozdob­né písmo či písmo­ma­líř­ství.

LP1

Díky pře­hled­né­mu a sro­zu­mi­tel­né­mu výkla­du u kaž­dé­ho z poj­mů si udě­lá­te vel­mi živou a uce­le­nou před­sta­vu o tom, co vše se za daným výra­zem ukrý­vá, a co kon­krét­ní­ho si může­te pod ním před­sta­vit. Kromě toho vyme­zí vel­mi širo­kou šká­lu pro vás mož­ná i tak tro­chu nezná­mých a nových poj­mů, ale nemu­sí­te se niče­ho bát, neboť v závě­ru kapi­to­ly na vás čeká dvou­strán­ko­vé shr­nu­tí celé roz­sáh­lé kapi­to­ly, kde je vše krás­ně a jed­no­du­še uspo­řá­dá­no.

Druhá část před­klá­dá čte­ná­ři drob­ná pra­vi­dla, kte­rá by se měla dodr­žo­vat tak, aby se docí­li­lo krás­né­ho, úhled­né­ho a pře­hled­né­ho psa­ní. Zaměřuje se pře­váž­ně na jed­not­li­vé dru­hy písma, jeho veli­kos­ti, sklo­nu, výš­ce a šíř­ce, meze­rám či jed­not­li­vým tahům. V závě­ru nechy­bí ani pět tipů vhod­ných pro úpl­né začá­teč­ní­ky.

Ve tře­tí kapi­to­le vás autor­ky uká­ží nástro­je urče­né ke psa­ní tj. co všech­no lze pro jed­not­li­vé dru­hy písma pou­žít, jaké psa­cí potře­by jsou nej­vhod­něj­ší, a pro jaký kon­krét­ní mate­ri­ál. Samozřejmě se neza­po­mí­na­jí zmí­nit i o ostat­ních nástro­jích, kte­ré se pro psa­ní neo­be­jdou, jako jsou tuž­ky, gumy či výběr vhod­né­ho papí­ru.

A neza­po­mí­nej­te: „Chce to neu­stá­lý tré­nink a pro­cvi­čo­vá­ní, a samo­zřej­mě i vel­kou vůli na sobě pra­co­vat a vytr­vat do samé­ho kon­ce.“

LP2

Čtvrtá a devá­tá část je věno­va­ná moder­ním tech­no­lo­giím jako je pou­ži­tí digi­tál­ní tvor­by a digi­ta­li­za­ce, včet­ně všech moder­ních pro­střed­ků a apli­ka­cí. Autorky před­klá­da­jí seznam jejich výhod, ale i nevý­hod, i to jak je lze nej­lé­pe zkom­bi­no­vat s tra­dič­ní­mi meto­da­mi.

Pátá kapi­to­la je o zvlád­nu­tí samot­né teo­rie, osvo­je­ní si základ­ních tech­nik psa­ní, seze­ní a drže­ní těla. Nechybí samo­zřej­mě ani základ­ní tahy a jejich pro­cvi­čo­vá­ní, včet­ně názor­ných uká­zek, i to jak od prv­ních tahů postu­po­vat ke slo­ži­těj­ším.

Šestá kapi­to­la bude pro čte­ná­ře asi nej­zá­bav­něj­ší, neboť je věno­va­ná obrov­ské­mu množ­ství typů písma. Je tu pře­hled­ně zná­zor­ně­na abe­ce­da, skvě­lé tri­ky a nápa­dy na její obmě­nu, díky čemuž vzni­ka­jí nové a dale­ko zají­ma­věj­ší sty­ly let­te­rin­gu a moder­ní kali­gra­fie. Zde se totiž koneč­ně nau­čí­te písmo zdo­bit a zkrášlo­vat dle vlast­ní fan­ta­zie.

Kapitola sed­má nazva­ná „Kompozice“ je inspi­ra­cí na sklá­dá­ní růz­ných slov do cel­ků a vytvá­ře­ní celist­vé kom­po­zi­ce. Nechybí tu drob­né rady a tipy, jak jed­not­li­vá slo­va pokud mož­no co nej­lé­pe uspo­řá­dat tak, aby z nich doslo­va vznik­lo jed­no vel­ké, umě­lec­ké dílo.

Na sed­mou krás­ně nava­zu­je osmá část věnu­jí­cí se téma­tu „Zdobení“. Zkrášlit písmo je vel­mi jed­no­du­chá zále­ži­tost, a lze toho docí­lit nej­růz­něj­ší­mi tva­ry a orna­men­ty. Využívá se jed­no­du­chých teček, kapek, hvěz­di­ček a spous­ty jiných prv­ků, jež doko­na­le vypl­ní prázd­ná mís­ta v kom­po­zi­ci tak, aby tvo­ři­lo krás­ný celek. Uvidíte, že to bude i pro vás hrač­ka!

V před­po­sled­ní čás­ti si s autor­ka­mi zku­sí­te krok za kro­kem zpra­co­vat spo­leč­ný pro­jekt za pou­ži­tí a vyu­ži­tí všech pra­vi­del, kte­rá jste se pomo­cí toho­to prů­vod­ce nau­či­li a osvo­ji­li pro svo­jí dal­ší prá­ci.

V závě­ru vám autor­ky tak tro­chu pora­dí, kde všu­de a v jakých oblas­tech může­te napl­no popus­tit svo­jí uzdu fan­ta­zie a vyu­žít své kre­a­tiv­ní nápa­dy a pro­jek­ty pro­střed­nic­tvím kra­so­pi­su. Nezapomínají ani na tipy a zdro­je, odkud čer­pat inspi­ra­ci, tipy na nej­růz­něj­ší kni­hy, kur­zy, jed­not­li­vé uměl­ce, FB sku­pi­ny, worksho­py a onli­ne kur­zy. Je oprav­du z čeho vybí­rat!

Nakonec se všech­ny tři autor­ky roz­lou­čí se svý­mi „pro­fes­ní­mi“ medai­lon­ky, kde se vám před­sta­ví, pro­zra­dí vám, kdo ve sku­teč­nos­ti jsou, co všech­ny tři autor­ky spo­ju­je a neza­po­me­nou se ani zmí­nit o spo­leč­ném pod­ni­ká­ní, kte­ré je je jak jinak než věno­va­né „Z lás­ky k pís­mu“.

LP3

Knížka je moc hez­ky zpra­co­va­ná do pře­hled­ných a sro­zu­mi­tel­ných návo­dů, pod­le kte­rých se i „kocour“ nau­čí psát krás­ně a kra­so­pis­ně. Já osob­ně jsem vel­mi uví­ta­la při­lo­že­nou písan­ku, kde jsem se v pís­mu moh­la tak tro­chu potré­no­vat a vypi­lo­vat jed­not­li­vé tahy k doko­na­los­ti.

Autorky oprav­du mys­le­li úpl­ně na všech­no, i to, co by vás při samot­ném „psa­ní“ moh­lo zasko­čit, a nešet­ří svý­mi „odzkou­še­ný­mi“ rada­mi a tipy, kte­ré jsou oprav­du vel­mi cen­né při dal­ší prá­ci.

 Kniha „Z lás­ky k pís­mu“ je doslo­va ten pra­vý prů­vod­ce na ces­tě ke krás­né­mu a úhled­né­mu pís­mu a vře­le dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří chtě­jí na způ­so­bu své­ho psa­ní dále pra­co­vat, ane­bo nao­pak ve své tvůr­čí a kre­a­tiv­ní čin­nos­ti vyu­ží­vat písmo.

Z LÁSKY K PÍSMU aneb zákla­dy let­te­rin­gu a moder­ní kali­gra­fie

Autorky: Kateřina Engelová, Martina Dušková, Anna Hábová

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v Praze roku 2019

První vydá­ní

Počet stran: 175

ISBN: 978-80-7544-870-5

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46336 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53511 KB. | 24.09.2021 - 22:37:01