Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu

ZKoure
ZKoure

Ke Carys jed­no­ho dne při­jde nezná­mý muž, kte­rý ji ve dve­řích zemře a tím ji pře­dá všech­nu svou magii a ona se tak může stát novou paní kou­ře a kame­ne. Proto, aby se jí sta­la, musí spl­nit zkouš­ku. Není to však jed­no­du­ché, pro­to­že Carys v Moriganu nikdy neži­la a tak se s magií musí nejdří­ve nau­čit.

První půl­ka kni­hy se mi moc nelí­bi­la. Přišlo mi to zdlou­ha­vé, nepro­pra­co­va­né a tro­chu i nud­né. Jenomže potom se to nějak pře­houplo a dru­hou půl­ku jsem si hod­ně uži­la. Možné se autor­ka potře­bo­va­la jenom vypsat, a pro­to se mi ta dru­há půl­ka zdá­la o sto pro­cent lep­ší.

V kni­ze je vytvo­ře­ný svět, kte­rý mi byl poměr­ně sym­pa­tic­ký, pro­to­že se mi líbi­lo, že má čty­ři vlád­ce a kaž­dý ovlá­dá něco. Možná bych uví­ta­la ješ­tě více infor­ma­cí o dal­ších vlád­cích, pro­to­že těch tam bylo oprav­du málo. Ale to, co tam bylo řeče­no, dáva­lo smy­sl a doká­za­la jsem tomu uvě­řit. I když jsem se během čte­ní nemoh­la zba­vit poci­tu, že tam něco chy­bí.

Myslím, že na to, že kni­ha je autor­či­nou prvo­ti­nou, je dost sluš­ná. Vyprávění ply­nu­lo doce­la rych­le, ale bohu­žel jsem nemě­la ten efekt, že kni­hu nechci odlo­žit. Koncem jsem také byla poměr­ně zkla­ma­ná, pro­to­že to autor­ka moh­la mno­hem více roz­vést. I když jsem tuši­la, že to takhle skon­čí, při­šlo mi to straš­ně urych­le­né.

Nemůžu říct, že bych kni­hu v tomhle žán­ru vidě­la jako nad­prů­měr­nou, byla spí­še prů­měr­ná, ale autor­ka má roz­hod­ně poten­ci­ál. Myslím, že by klid­ně moh­la napsat něja­ké vol­né pokra­čo­vá­ní o jiných vlád­cích z toho­to svě­ta, pro­to­že svět se mi zdá dob­ře vymyš­le­ný.

Knihu bych dopo­ru­či­la, jestli­že hle­dá­te něco odde­cho­vé­ho, prů­měr­né­ho a s ori­gi­nál­ní­mi prv­ky. Asi tím nebu­de­te úpl­ně uchvá­ce­ni, ale špat­né to není a šan­ci si to bez­po­chy­by zaslou­ží.


Žánr:
Dobrodružné, Fantasy, Pro děti a mládež
Vydáno:2018, Fragment (ČR)
Počet stran:336
Autor obál­ky:Kamila Flonerová
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná s pře­ba­lem
ISBN:978-80-253-3666-3

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51583 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56556 KB. | 27.06.2022 - 22:37:04