Kritiky.cz > Recenze knih > Z hovna bič - kniha

Z hovna bič - kniha

Z hovna bic
Z hovna bic
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Americna wri­ter C.D. Payne

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy. Za pre­vé je to kvů­li tomu, že je kre­a­tiv­ní člo­věk, avšak poté, co něco stvo­ří, ho napl­ní pocit zkla­má­ní, tudíž alko­hol tuto emo­ci zne­utra­li­zu­je. Druhý důvod je zjev - vyso­kej, pleša­tej a nosí brý­le s extrém­ně tlus­tý­mi skly. Sám sebe cení názo­rem, že na fot­kách vypa­dá jako séri­o­vý vrah. Třetí důvod k pití mu zav­dá­vá už jeho zmí­ně­né jmé­no. Poslední důvod je stres, kte­ré­mu je kaž­dý den vysta­vo­ván.

Svůj pří­běh začal vyprá­vět od září roku 2016. To jel na dovo­le­nou. Měl zrov­na nové auto, Chrysler Cordoba, z roku 1978. Svým autem se chtěl dostat do Tahoe. Mělo t osvůj důvod - Daniel jez­dil pou­ze v autech toho­to roku, pro­to­že je to záro­veň i rok jeho naro­ze­ní. Všechno tohle by bylo sice hez­ké, ovšem až do té doby, kdy nezjis­til, že mu nefun­gu­je zapa­lo­vá­ní. Jakoby toho neby­lo málo, zapo­mněl auto před jízdou zkon­t­ro­lo­vat. Daniel měl zare­zer­vo­va­ný pokoj v mote­lu Durango. Nejel tam popr­vé, už se kdy­si zde uby­to­val a navíc má z toho obdo­bí i vzpo­mín­ky na sto­do­la­ro­vej poke­ro­vej žeton do kasi­na, kte­rý teh­dy našel.

Daniel měl tenhle motel rád i pro­to, že hned ved­le je obchod s chlas­tem. Pokoje sice jsou v ošun­tě­lém sty­lu, avšak s boha­tou minu­los­tí, hlav­ně co se týká mat­ra­ce, kte­rá zaži­la víc než deset tisíc výměn pohlav­ních infor­ma­cí. Daniel už byl uby­to­va­ný tři dny, při­čemž jenom pil, kou­řil a kou­kal na tele­vi­zi. Během toho­to ducha­pl­né­ho trá­ve­ní času uva­žu­je o tom, co bude dělat v příš­tím živo­tě. Hodlá se vrá­tit jako znudě­ná před­měst­ská panič­ka, kte­rá bude mít za spo­leč­nost tel­ku, flaš­ku ginu, vysa­vač a dítě. A až při­jde kluk, co roz­ná­ší novi­ny pro pení­ze, tak ho sve­de.

Nakonec upus­til od těch­to před­stav a šel se oho­lit a ospr­cho­vat, aby mohl vyra­zit do svých oblí­be­ných barů. Vyhýbal se ovšem mís­tům, kde par­ku­jou motor­ky zva­ný Harley. Mohlo by se totiž stát, že se dá do řeči s něja­kou slib­nou kos­tí a za chví­li zjis­tí, že pat­ří k jed­no­mu z motor­ká­řů. Naštěstí se to dneska dá roz­po­znat už pře­dem, a to hlav­ně díky tomu, že jsou tyhle dámy samé teto­vá­ní. V men­ším baru zva­ném U sierraské­ho bal­va­na si Daniel vyhlé­dl osa­mě­lou žen­skou. Nechala si kou­pit sher­ry. Začali si spo­lu nezá­vaz­ně poví­dat. Daniel vcel­ku rych­le zjis­til, že je star­ší než on.

V duchu nadá­val na mizer­né osvět­le­ní v baru. Vzápětí se dozvě­děl, že je uči­tel­kou a učí tře­tí tří­du. Žena jmé­nem Barbara, se zají­ma­la o to, co dělá Daniel. Ten jí pro­zra­dil, že dělá do počí­ta­čů. Tím ovšem skon­čil pro Daniela vcel­ku klid­ný roz­ho­vor. Barbara mu totiž pro­zra­di­la, že už se spo­lu setka­li a něco také měli. Daniel se hned nabí­zel, že by jí to minu­lé setká­ní vyna­hra­dil. Ta se mu v pod­sta­tě ale vysmá­la a odkrá­če­la ven stře­dem baru. Když ji Daniel viděl zeza­du, tak lito­val sám sebe, že nic nebu­de, pro­to­že si hned před­sta­vo­val, že voní po kří­dě a vos­ko­va­ný pod­la­ze.

V této kni­ze se jed­ná o typic­ký ame­ric­ký humor, kte­rý nemu­sí kaž­dý snést, nicmé­ně kdo má rád sérii Mládí v hajzlu, kte­rou stvo­řil autor této kni­hy, tak sem u to bude prav­dě­po­dob­ně líbit, pro­to­že je to psá­no téměř iden­tic­kou for­mou, aspoň teda pod­le mého názo­ru. Má 286 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Jota.

 • Autor: C. D. Payne
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Jota
 • Datum vydá­ní:15. 11. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
 • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […] Posted in Recenze knih
 • Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu10. srpna 2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože se jí povedlo v kině se rozplakat u filmu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním […] Posted in Recenze knih
 • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
 • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07694 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61727 KB. | 25.09.2023 - 14:49:30