Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf

ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Raubíř Ralf

RR
RR

TVAROVÁNÍ – Tvůrci fil­mu odli­ši­li tři her­ní svě­ty fil­mu zčás­ti také tím, že kaž­dé­mu při­řa­di­li cha­rak­te­ris­tic­ký tvar. Hra Fix-It Felix Jr. sestá­vá pře­váž­ně z pra­vo­úh­lých prv­ků, Hero’s Duty ve svém svě­tě zapra­co­vá­vá motiv troj­ú­hel­ní­ků a Sugar Rush se odka­zu­je na kru­hy. BOK PO BOKU – Většina dia­lo­gů pro ani­mo­va­né fil­my se natá­čí oddě­le­ně s kaž­dým her­cem zvlášť. V pří­pa­dě Raubíře Ralfa však někte­ří z her­ců, kte­ří namlu­vi­li původ­ní ang­lic­ké zně­ní, dabo­va­li své posta­vy v párech, aby moh­li tvůr­čím způ­so­bem impro­vi­zo­vat a měli mož­nost na sebe rea­go­vat.

JEŠTĚ JEDNU HRU – Členové pro­dukč­ní­ho týmu měli za úkol zkou­mat svět video­her, což zna­me­ná trá­vit spous­tu času hra­ním her. Výtvarníci fil­mu pro­hla­šu­jí, že ačko­liv nehle­da­li žád­nou pří­mou inspi­ra­ci pro her­ní svě­ty fil­mu Raubíř Ralf, potře­bo­va­li pocho­pit her­ní záko­ni­tos­ti řady her, aby moh­li stvo­řit uvě­ři­tel­ný her­ní svět. Tvůrčí tým také navští­vil něko­lik firem, kte­ré se tvor­bou video­her zabý­va­jí, aby zjis­til, jak hry vzni­ka­jí. SLADKOSTI – Aby moh­li čle­no­vé tvůr­čí­ho týmu vytvo­řit věro­hod­ný svět hry Sugar Rush plný slad­kos­tí z celé­ho svě­ta, navští­vi­li továr­ny na jejich výro­bu a mimo jiné se v němec­kém Kolíně nad Rýnem zúčast­ni­li svě­to­vé cuk­rář­ské výsta­vy – nej­vět­ší své­ho dru­hu na svě­tě. KDYŽ TO POSTAVÍŠ – Jeden z výtvar­ní­ků pochá­zí ze Španělska a navr­hl jako inspi­ra­ci pro obec­ný styl svě­ta Sugar Rush archi­tek­tu­ru Gaudího a dal­ších moder­nis­tů. Její pozo­ru­hod­né detai­ly a neob­vyk­lé tva­ry doko­na­le zapa­da­jí do svě­ta, sestá­va­jí­cí­ho ze slad­kos­tí, se kte­rým muse­li tvůr­ci fil­mu pra­co­vat. Tvůrčí tým dokon­ce (popr­vé v his­to­rii Walt Disney Animation Studios) kon­zul­to­val se sku­teč­ný­mi archi­tek­ty své návrhy budov ze hry Sugar Rush a také věže ze hry Hero’s Duty. VŠICHNI NA PALUBU – Tvůrci fil­mu navští­vi­li New York, aby vstře­ba­li atmo­sfé­ru a design Grand Central Station, slou­ží­cí jako před­lo­ha pro Game Central Station. V ZÁKOPECH – Aby zís­ka­li inspi­ra­ci pro tvor­bu atmo­sfé­ry bojiš­tě ve hře Hero’s Duty, navští­vi­li čle­no­vé tvůr­čí­ho týmu letec­kou základ­nu Edwards v Jižní Kalifornii. VRRR, VRRR – Aby tvůr­ci fil­mu vymys­le­li způ­sob, jakým by si Vanilopka moh­la posta­vit své závod­ní auto, navští­vi­li v Detroitu výrob­ní lin­ku náklad­ních auto­mo­bi­lů. Aby své poznatky dopl­ni­li nezbyt­ným cuk­rář­ským sty­lem, navští­vi­li sou­čas­ně míst­ní cuk­rár­nu a pekár­nu, kde sle­do­va­li, jak se vyrá­bí cuk­ro­ví a peči­vo. PŘIHRAJ, HÁZEJ – Aby tvůr­ci fil­mu měli před­lo­hu pro masiv­ní vojen­skou zbroj, kte­rou pou­ží­vá ser­žant­ka Calhounová a ostat­ní vojá­ci ze hry Hero’s Duty, zúčast­ni­li se pro­fe­si­o­nál­ní­ho zápa­su v ame­ric­kém fot­ba­lu a pří­mo na hřiš­ti sle­do­va­li, jak ele­gant­ně se obří hrá­či se svý­mi chrá­ni­či mohou pohy­bo­vat.

PODVODNÍK, PODVODNÍK – Kód k ote­vře­ní sej­fu ve hře Sugar Rush – naho­ru, naho­ru, dolů, dolů, dole­va, dopra­va, dole­va, dopra­va, B, A – je slav­ný „Konami kód“. V PRAVOU CHVÍLI – Časosběrná sek­ven­ce, kte­rá odha­lu­je tři­ce­ti­le­tou his­to­rii video­her v Litwakově her­ně, v sobě skrý­vá hned něko­lik skry­tých pokla­dů: - Hráče, kte­rý hra­je sku­teč­nou hru PAC-MAN. - Ve hře „Fatal Assault“ se obje­vu­jí dino­saur a cho­bot­ni­ce z ani­mo­va­né­ho fil­mu Robinsonovi spo­leč­nos­ti Disney. - Hra „Hoop Jamz“ zob­ra­zu­je zápas týmů Rutlandu a Medfieldu, což jsou bas­ket­ba­lo­vé týmy z kla­sic­ké­ho fil­mu Roztržitý pro­fe­sor spo­leč­nos­ti Disney. - Název fik­tiv­ní­ho výrob­ce video­hry Fix-It Felix Jr., TobiKomi, v japon­šti­ně zna­me­ná „ská­kat“. JDE TU O JMÉNO – Závodník Minty Zaki ze hry Sugar Rush je poctou slav­né­mu japon­ské­mu ani­má­to­ro­vi Hayaovi Miyazakimu.

 

ZLÍ A ZÁKEŘNÍ – Ralf si o svých stras­tech těž­ké­ho živo­ta her­ní­ho padou­cha stě­žu­je na setká­ní sku­pi­ny ano­nym­ních padou­chů, kte­ré­ho se zúčast­ní Clyde, Zangief, M. Bison, Bowser, Dr. Eggman a Neff. - Aktuální her­ní dabér M. Bisona z her­ní série Street Fighter, Gerald C. Rivers, namlu­vil svou posta­vu i v tom­to fil­mu. VYPADÁTE POVĚDOMĚ – Když her­na zaví­rá, může­te v ní zahléd­nout Ryu a Kena ze hry Street Fighter a Yuni z Dance Dance Revolution X2. - Ryu a Ken jsou v ori­gi­ná­le namlu­ve­ni Kylem Herbertem a Reubenem Langdonem, kte­ří tyto posta­vy v sou­čas­né době dabu­jí také v her­ní sérii Street Fighter. NÁVŠTĚVY – Jako zvlášt­ní hos­té se ve hře obje­vu­je řada postav z her­ní­ho svě­ta a také něko­lik posta­vi­ček z fil­mů spo­leč­nos­ti Disney. - Mezi her­ní posta­vy pat­ří napří­klad Dig Dug, Root Beer Tapper, Pooka, Fygar, Frogger, Peter Pepper ze hry BurgerTime, Dr. Eggman, Bowser, Neff, Zangief, Ježek Sonic a Clyde. - Hosté z fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Disney jsou zastou­pe­ni napří­klad hos­pod­ským rvá­čem a koněm Maximem z fil­mu Na vlás­ku neb dino­sau­rem z fil­mu Robinsonovi. DBEJTE NA BEZPEČÍ – Když zrov­na Ježek Sonic, her­ní hrdi­na, schop­ný běhat rych­los­tí zvu­ku, neza­chra­ňu­je svět ve své vlast­ní her­ní sérii, zpo­ma­lí a pro­půj­ču­je svou tvář a hlas veřej­ným hlá­še­ním pro všech­ny her­ní posta­vy, aby neza­po­mí­na­ly dbát na bez­peč­nost – zejmé­na pokud se pohy­bu­jí mimo svět svých vlast­ních her. - Roger Craig Smith, dabér Ježka Sonica z video­her­ní série, si svou posta­vu zopa­ko­val i v tom­to fil­mu. - Když do Sonica málem nara­zí neří­ze­ný úni­ko­vý modul, pořád­ně ho to dopá­lí. @!#[email protected]! - Q*bert, jehož video­hra byla dáv­no odpo­je­na, trá­ví vět­ši­nu času v Game Central Station, cen­t­rá­le pro všech­ny video­her­ní posta­vič­ky – a nou­zo­vém domo­vě těch, jejichž hry jsou odpo­je­ny. Coily, Ugg, Slick a Sam tu teď trá­ví čas po boku své­ho býva­lé­ho nepří­te­le. ČTYŘI ŠÉFOVÉ – Rich Moore (reži­sér), John Lasseter (vedou­cí výro­by), Ed Catmull (pre­si­dent spo­leč­nos­tí Pixar a Walt Disney Animation Studios) a Andrew Millstein (hlav­ní mana­žer Walt Disney Aanimation Studios) se všich­ni ve fil­mu obje­vu­jí – tedy více­mé­ně: - Moore se obje­vu­je v Game Central Station – respek­ti­ve je zde na zdi k vidě­ní nápis „Moore USA“. - Lasseterovy ini­ci­á­ly se obje­vu­jí na pod­la­ze v Game Central Station. - Iniciály Moorea, Lassetera, Catmulla i Millsteina se obje­vu­jí v žeb­říč­ku nej­vyš­ších skó­re ve hře Time Hunter, kte­rá v her­ně sto­jí hned ved­le hry Hero’s Duty.

NA ZAČÁTKU VŠEHO BYL MYŠÁK – Když si Ralf oble­če ve hře Hero’s Duty uni­for­mu vojá­ka Markowskiho, aby se do této hry mohl dostat, tvo­ří tři uka­za­te­le ve spod­ním pra­vém rohu jeho prů­hle­do­vé­ho dis­ple­je tvář Myšáka Mickeyho. Ve hře Sugar Rush je zase k vidě­ní kak­tus ve tva­ru této slav­né posta­vič­ky. PIŠKVO...COŽE? - V pra­vém hor­ním rohu dis­ple­je Minkowského hel­my se obje­vu­je hra piškvor­ky – ovšem v binár­ní podo­bě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raubíř Ralf - popis hlavních postav6. listopadu 2012 Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý ničitel, jehož velké a silné ruce umějí rozbít cokoli si zamane. Po dobu třiceti let den za dnem dělá […] Posted in Články
  • Hodiny2. února 2022 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga!6. dubna 2021 Kong: Ostrov lebek - Ostrov lebek je královstvím jen pro Konga! Návštěva ostrova, o kterém lidstvo nemá dosud žádné informace, to může lákat dobrodružné povahy i vědce. Ostrov lebek je právě takovým místem, kam se vydává výprava vědců v čele s vládním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,81887 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56616 KB. | 02.07.2022 - 06:00:09