Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Youtuber, raperka i politik v indické továrně na boty. Zlatá mládež vystoupí z komfortní zóny a za hranice Česka.

Youtuber, raperka i politik v indické továrně na boty. Zlatá mládež vystoupí z komfortní zóny a za hranice Česka.

Zlata mladez II 02

Pětice zástup­ců zla­té mlá­de­že zaži­je střet se svě­ty, jaké nezná. Zhýčkaní mla­dí lidé si vyzkou­še­jí nároč­nou manu­ál­ní prá­ci i těž­ké život­ní pod­mín­ky, kte­ré jsou pro řadu lidí den­ní rea­li­tou. V Česku, Indii či Arfice. Jak zvlád­nou vystou­pit ze své kom­fort­ní zóny, pře­hod­no­tit své posto­je, udr­žet peč­li­vě budo­va­nou image nebo pra­co­vat se zaži­tý­mi spo­le­čen­ský­mi před­sud­ky? To si vyzkou­ší čty­ři noví akté­ři: raper­ka Sharlota, you­tu­ber MikeJePán, začí­na­jí­cí poli­tik Petr a ser­vír­ka a model­ka Klára. Doplní je zástup­ce prv­ní řady Zlaté mlá­de­že, Renato. První díl série - Mezi bez­do­mov­ci, ve kte­rém účin­ku­jí­cí nara­zí na výraz­ný soci­ál­ní pro­blém vel­ko­měs­ta, uve­de ČT1 16. květ­na ve 20.55 hodin.

„Rozdíl mezi prv­ní a dru­hou řadou je hlav­ně ve výbě­ru účin­ku­jí­cích. Nejde jen o to, že se v dru­hé řadě obje­ví medi­ál­ně zná­má jmé­na, ale i o to, že pří­sluš­ní­ci této gene­ra­ce jsou medi­ál­ně zběh­lej­ší než akté­ři prv­ní řady. Vědí, jak se pre­zen­to­vat před kame­rou. O to zají­ma­věj­ší bude pro divá­ky sle­do­vat, jak se v situ­a­cích, kte­ré jsme jim při­pra­vi­li, jejich sna­ha kon­t­ro­lo­vat si svou image roz­pouš­tí a odha­lu­je se to, jací sku­teč­ně jsou,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Dušan Mulíček.

Pětice akté­rů se postup­ně dosta­ne mezi lidi žijí­cí bez domo­va, vyzkou­ší si prá­ci na tří­dí­cí lin­ce odpa­du, na čes­kém ven­ko­vě zaži­je prá­ci řez­ní­ků a cho­va­te­lů v země­děl­ském druž­stvu. Čeká je i zku­še­nost mimo hra­ni­ce České repub­li­ky, mimo pohod­lí a bez­pe­čí západ­ní­ho svě­ta. V indic­kém měs­tě Agra, pro­sla­ve­ném jed­ním z divů svě­ta, Taj Mahalem, pozna­jí mís­ta nevy­hle­dá­va­ná turis­ty. Stanou se děl­ní­ky v míst­ní továr­ně vyrá­bě­jí­cí boty i pro čes­ký trh. V malých obuv­nic­kých díl­nách – „sweat­sho­pech“, kde jsou vel­mi tvr­dé  pod­mín­ky  prá­ce, budou zaměst­ná­ni s míst­ní­mi děl­ní­ky, mezi kte­rý­mi pra­cu­jí i děti. „V glo­ba­li­zo­va­ném svě­tě máme odpo­věd­nost i za lidi mimo hra­ni­ce stá­tu, ve kte­rém žije­me.  Když si kupu­je­me lev­nou botu napří­klad ‚made in India‘, musí­me počí­tat s tím, že její cena je níz­ká pře­de­vším díky děl­ní­ko­vi, kte­rý nedo­stá­vá důstoj­nou mzdu,“ upo­zor­ňu­je Dušan Mulíček a reži­sér Richard Komárek k půso­be­ní akté­rů Zlaté mlá­de­že v jed­not­li­vých situ­a­cích dodá­vá: „Osobní zku­še­nost je nej­lep­ším způ­so­bem, jak si udě­lat názor na svět. Jakákoliv zku­še­nost se do nás zapi­su­je. Nemusí to mít bez­pro­střed­ní dopad, ale věřím, že se to pro­je­ví tře­ba někdy v budouc­nu.“

 Ve dvou dílech se akté­ři vyda­jí po sto­pách uprch­lí­ků, popu­tu­jí tzv. bal­kán­skou ces­tou, ne však do Evropy, ale opač­ně, za hra­ni­ce Evropské unie. Podniknou tak, pro mno­hé objev­nou, son­du mezi pal­či­vé pro­blémy sou­čas­né­ho svě­ta. V Srbsku se set­ka­jí s legál­ní­mi i nele­gál­ní­mi migran­ty, sta­nou se oby­va­te­li jed­no­ho z nej­chud­ších slu­mů svě­ta, Kibery, kte­rá leží na okra­ji keň­ské Nairobi, a sezná­mí se s pří­běhy lidí pře­ží­va­jí­cí­mi v jed­nom z nej­vět­ších uprch­lic­kých tábo­rů na Zemi, v Kakumě, nachá­ze­jí­cím se na okra­ji afric­ké pouš­tě. „Troufám si říct, že prá­vě návštěvy uprch­lic­kých tábo­rů v Keni byly nej­těž­ší momen­ty dru­hé série,“ říká Renato Salerno, kte­rý se jako jedi­ný aktér Zlaté mlá­de­že zúčast­nil natá­če­ní obou řad. „Natáčení dru­hé série bylo mno­hem nároč­něj­ší ve všech ohle­dech. Velmi stre­su­jí­cí a sil­něj­ší. Po doto­če­ní posled­ní­ho dílu jsem cítil obrov­skou svo­bo­du,” říká Renato.

 

režie a scé­nář: Richard Komárek // hlav­ní kame­ra: Lukáš Gragulák // kame­ra: Prokop Souček, Petr Příkaský // střih: Adam Patyk, Josef Krajbich, Sabina Mladenová, Jiří Fiala // zvuk: Luka Šuto, Jan Kalužný //zvu­ko­vý mix: Filip Sedláček // dra­ma­tur­gie: Kamila Zlatušková // vedou­cí výro­by: Lucie Chalánková, Jan Vlček, Kateřina Zavadilová // kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Dušan Mulíček // účin­ku­jí: Šarlota Fratinová, Klára Havlíková, Petr Mareš, MikeJePán, Renato Salerno


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79585 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53423 KB. | 22.09.2021 - 08:58:20