Kritiky.cz > Recenze her > Yoku’s Island Express – Pinball s příběhem

Yoku’s Island Express – Pinball s příběhem

Yoku

Příběh poš­ťá­ka Yokua je typic­kým pří­kla­dem hry, kte­rá vás v prv­ní hodi­ně nadchne vším, co vidí­te, a hned v hodi­ně dru­hé jen smut­ně sečí­tá­te ško­dy a sle­du­je­te svo­ji novou oblí­be­nou pec­ku poma­lu uva­dat.

Hned prv­ní infor­ma­ce, na kte­rou nara­zí­te, je spo­je­ní 2D plo­ši­nov­ky s pinballem. Což vás nut­ně zaujme. O to víc jste-li star­ší gene­ra­ce a ovlá­dat zruč­ně pinballo­vé páč­ky jak digi­tál­ní, tak ruč­ní, bylo sou­část základ­ních schop­nos­tí k pře­ži­tí.

Krok čís­lo dva vás při­táh­ne urči­tě taky. V něm totiž spus­tí­te samot­nou hru, kde z moni­to­ru vystu­pu­je pří­jem­ná exo­tic­ká hud­ba a obstoj­ná malo­va­ná gra­fi­ka. Vůbec vizu­ál celé hry je nad­prů­měr­ný, ale k tomu poz­dě­ji.

Nakonec při­chá­zí samot­né hra­ní, kde taky není co řešit. Velmi rych­le se totiž nau­čí­te vše potřeb­né, neboť celé ovlá­dá­ní se vejde do dvou páko­vých tla­čí­tek, dvou smě­ro­vých a do moz­ku celé klá­ves­ni­ce, kte­rým je samo­zřej­mě Enter. Vše je jas­né a sro­zu­mi­tel­né, není co zka­zit.

A o co tedy krá­čí?

Jste Yoku – malý hov­ni­vál, jenž ztros­ko­tá v moři. Naštěstí se vypla­ví na obyd­le­ném ost­ro­vě, kde začí­ná hrá­čo­vo dob­ro­druž­ství. Yoku totiž ihned dostá­vá prá­ci díky skvě­lé­mu pra­cov­ní­mu sys­té­mu, kdy sta­čí pros­tě své mís­to pře­dat komu­ko­liv dal­ší­mu. A na něj vyšlo mís­to poš­ťá­ka. Hned má neod­klad­ný úkol! Je potře­ba něco donést o pět loka­cí dál a při­tom se sezná­mit s ovlá­dá­ním.

To je zde úpl­ně jed­no­du­ché. Po mapě, kte­rá je cel­kem veli­ká, se pohy­bu­je­te typic­ky po hov­ni­vál­sku. K tělu vám je při­vá­zá­na (což se asi reál­ně nedě­je) kulič­ka, pomo­cí níž se bude­te pohy­bo­vat po mapě pohy­bo­vat. Ona to není totiž jen kla­sic­ká 2D plo­ši­nov­ka, mimo­cho­dem krás­ně malo­va­ná, ale dokon­ce i její hyb­rid­ní pinballo­vá ver­ze. Všude jsou totiž roze­se­ty růz­no­ba­rev­né páč­ky, kte­ré vám slou­ží jako výtah do dal­ší­ho pat­ra. A hned taky vidí­te, kam se bude ubí­rat dal­ší část pozor­nos­ti. Některé z těch páček jsou zamče­né. Tam bude­te potře­bo­vat urči­tý počet ovo­ce, abys­te je ode­mkli a dosta­li se do kýže­né­ho cíle. Tedy musí­te sbí­rat i ovo­ce, kte­ré­ho je všu­de kolem požeh­na­ně a nebu­de s tím pro­blém.

Samozřejmě, po ces­tě vás čeka­jí pas­ti, zde prá­vě v podo­bě hlav­ní pinball hry. To jsou čás­ti mapy, kde ovlá­dá­te dvě vět­ší páč­ky a plní­te zada­né úko­ly. Jejich spl­ně­ním ote­vře­te magic­kou brá­nu a může­te pokra­čo­vat.

Po své dob­ro­druž­né, vizu­ál­ně a hudeb­ně půso­bi­vé, nos­tal­gic­ké ces­tě obje­vu­je­te růz­né zkrat­ky a spo­lu s vylep­šo­vá­ním svých schop­nos­tí ode­my­ká­te nepří­stup­né oblas­ti. Zkrátka je vám v prv­ních desít­kách minut dob­ře a jste rádi, že jste se své deš­ti­vé sobot­ní odpo­led­ne roz­hod­li trá­vit takhle.

Jenže jak postu­pu­je­te pohád­ko­vým pří­bě­hem, kte­rý zahr­nu­je bož­stva, magii a dal­ší podiv­nos­ti, začne­te mít jiné poci­ty, než jen obdiv­né.

Svět je sice roz­leh­lý a pořád­ně roz­ma­ni­tý, ale při poz­děj­ším prů­cho­du už nemá co nabíd­nout. Což je nemi­lé, pro­to­že tako­vých prázd­ných prů­cho­dů bude­te zaží­vat hod­ně. Při plně­ní úko­lů se totiž bude­te vra­cet tře­ba i sko­ro přes celou mapu.

Při ces­tě zjis­tí­te dal­ší nemi­lý fakt. Vaši ces­tu zahr­nu­je již vyře­še­ný pinball boss, ale vy se přes něj musí­te dostat zno­vu a opět přes­ně tre­fit to mís­to, kte­ré vás dosta­ne dál. A to se ne vždy daří na prv­ní poku­sy.

Otevřenost svě­ta při­ná­ší i svá nega­ti­va a pokud nechce­te přes­ně tyhle nud­né pasá­že, pak do nich musí­te dát buď život, ane­bo se vyva­ro­vat ote­vře­nos­ti a udě­lal hru zkrát­ka tak, abys­te se do již hoto­vých loka­cí nemu­se­li vra­cet. Prostředí a poza­dí je chytla­vé, ale jen to je málo.

Anebo tele­por­ty. Ty jsou řeše­ním vše­ho.

Od dru­hé hodi­ny hra­ní už je vám jas­né, že počá­teč­ní nad­še­ní dusí až pří­liš­ná jed­no­tvár­nost. Pinballové čás­ti jsou pořád doko­la to stej­né, tedy sesbí­rej pár magic­kých kame­nů a ote­vři brá­nu. Plus pár bonu­sů, kde může­te vyhrát ovo­ce. S tímhle se urči­tě dalo vyhrát lépe pro kaž­dé pro­stře­dí aspoň vytvo­řit oso­bi­té efek­ty a bonu­sy. A navíc, při svých opa­ko­va­ných toul­kách způ­so­bu­jí tahle mís­ta zby­teč­né zdr­žo­vá­ní.

Kdyby aspoň tyto ques­ty byly sou­čás­tí hlav­ní­ho pří­bě­hu, neřek­nu, ovšem zde je to spí­še pro dob­rý pocit z hra­ní. U něko­ho to lehce pro­jde, u mě ne. To radě­ji o něco těž­ší hra­ní na mís­tě, než tohle roz­ta­ho­vá­ní jen díky úspo­ře vývo­já­řo­va času.

Když se na to ale podí­vám z dru­hé strán­ky, po dohrá­ní hlav­ní­ho pří­bě­hu máte mož­nost tyto úko­ly dokon­čit a uspo­ko­jit své nerd­ské srd­ce, kte­ré to dohrá­lo na 100%.

Zážitek tro­chu pozdvi­hu­je soun­d­track, jenž vel­mi kva­lit­ně a hra­vě dopl­ňu­je vizu­ál­ní část a neva­dí vám jej mít jako hlav­ní zvu­ko­vou kuli­su.

Sečteno a pod­tr­že­no – Yoku´s Island Express je poči­nem, kte­rý urči­tě dopo­ru­čím vyzkou­šet. Vývojář má něko­lik důle­ži­tých poznat­ků na zamyš­le­ní a vzhle­dem k tomu, že hra má poten­ci­ál vyrůst do vlast­ní ságy, by je měl do pokra­čo­vá­ní zpra­co­vat. Pokud něja­ké vznik­ne. I přes základ­ní chy­by, díky kte­rým se pro vět­ši­nu hrá­čů může hra­ní v půl­ce omr­zet, se ale i tak jed­ná o zají­ma­vý cros­so­ver dvou her­ních mecha­nik a svě­tů, jenž si zaslou­ží dostat šan­ci.

Hodnocení – 70%

Klady:

 • Vizuál a hudeb­ní pod­kres
 • Jednoduchý, ale sviž­ný pří­běh
 • Rozmanitost a roz­sáh­lost svě­ta
 • Příběhový poten­ci­ál vlast­ní ságy

Zápory:

 • Prázdný svět v dokon­če­ných loka­cích
 • Velmi brzy omr­zí repe­te­tiv­nost
 • Po dvou hodi­nách zmi­zí nos­tal­gic­ký opar dět­ství

Foto: Villa Gorilla a Team17 Digital Ltd.

 • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
 • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
 • The Suicide of Rachel Foster21. května 2021 The Suicide of Rachel Foster Na začátek fiktivní hra, dotýkající se citlivých témat. Pokud se potýkáte s osobními problémy, náš tým vývojářů vám doporučuje, abyste se do hraní nepouštěli bez dozoru a srdečně žádá – […] Posted in Recenze her
 • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
 • Family Man7. června 2021 Family Man Asi žádná jiná hra ve mně v poslední době nevyvolala tolik emocí, jako právě tahle. A to prosím nikoliv nějak emočně vypjatým příběhem, ale svojí mechanikou. Pojďme si to ale odvyprávět […] Posted in Recenze her
 • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
 • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
 • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
 • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
 • Supaplex – staňte se virem v počítači27. dubna 2021 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,51062 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53196 KB. | 24.06.2021 - 22:43:19