Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Ze života > Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!

Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!

20211006115304 download
20211006115304 download
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mezi alter­na­ti­va­mi kávy a ener­ge­tic­kých nápo­jů nemá kon­ku­ren­ci. Fenomén jiho­a­me­ric­ké yer­by maté je stá­le popu­lár­něj­ší. V posled­ních letech jsou Češi a Slováci také stá­le ochot­něj­ší nahra­dit jím „malou čer­nou kávu“. Vzhledem k jeho cen­ným vlast­nos­tem to není pře­kva­pi­vé. V dneš­ním pří­spěv­ku se zamě­ří­me na výji­meč­né vlast­nos­ti toho­to jiho­a­me­ric­ké­ho nápo­je. Přejeme poho­do­vou čet­bu!

Yerba maté: Moc jihoamerické tradice

Yerba maté je vyso­ce kofei­no­vý nápoj z lis­tů cesmí­ny para­gua­yské. Rostlina pochá­zí z Jižní Ameriky a vysky­tu­je se v Paraguayi, Brazílii a Argentině. Právě tam se těší nej­vyš­ší úctě. Tvoří nedíl­nou sou­část kaž­do­den­ní­ho jídel­níč­ku mili­o­nů lidí a je pev­ně zako­ře­ně­na v míst­ních tra­di­cích a zvy­cích. Zároveň je mno­hem oblí­be­něj­ší než káva. Ačkoli si lze podob­nou situ­a­ci u nás jen těž­ko před­sta­vit, nelze popřít, že yer­ba maté se stá­vá i u Čechů rok od roku popu­lár­něj­ší. Pokud se na to podí­vá­me skr­ze její cen­né vlast­nos­ti, není to nic pře­kva­pi­vé­ho.

Vlastnosti yerby maté. Co stojí za to o ní vědět?

Jak yer­ba maté půso­bí na naše tělo? Podívejme se na její vlast­nos­ti. V prv­ní řadě je to samo­zřej­mě vyso­ký obsah pří­rod­ní­ho kofei­nu (cca 700 mg na 50 gra­mů smě­si), kte­rý roz­hod­ně není niž­ší než u kon­ku­renč­ních káv nebo „ener­ge­ťá­ků“. Předností yer­by je však mno­hem více. Velkou výho­dou je vyso­ký obsah anti­o­xi­dan­tů; v tom­to ohle­du se jí nevy­rov­ná ani zele­ný čaj! A anti­o­xi­dan­ty pomá­ha­jí posi­lo­vat imu­ni­tu. Významnou roli hra­jí také při potla­čo­vá­ní stár­nu­tí buněk. Yerba maté navíc obsa­hu­je vita­mi­ny sku­pi­ny B (B1, B2, B3, B5, B6, B7 a B9), C a E a je boha­tá na mine­rá­ly jako jsou váp­ník, dras­lík, fos­for, zinek, žele­zo a hoř­čík. Nelze opo­me­nout ani sku­teč­nost, že se skvě­le podí­lí na sti­mu­la­ci meta­bo­lic­kých pro­ce­sů. V kom­bi­na­ci s fyzic­kou akti­vi­tou a zdra­vou stra­vou se tak pra­vi­del­ná kon­zu­ma­ce yer­by může odra­zit v sní­že­ní naší hmot­nos­ti.

Teď je řada na Vás. Ochutnejte yerbu maté!

Nezbývá než si účin­ky yer­ba maté vyzkou­šet na vlast­ní kůži! A to nebu­de nic slo­ži­té­ho. V inter­ne­to­vém obcho­dě MateMundo.cz najde­te širo­kou nabíd­ku smě­sí a pří­slu­šen­ství pro jejich pří­pra­vu. Nejvýhodnější jsou sady, kte­ré obsa­hu­jí všech­ny potřeb­né prv­ky. Nejdůležitější z nich je brč­ko oddě­lu­jí­cí kávo­vou sed­li­nu od nále­vu, kte­ré se nazý­vá bom­bil­la, a mate­ro, spe­ci­ál­ní nádo­ba na yer­bu maté vyro­be­ná ze dře­va, kovu nebo kera­mi­ky. V kaž­dé sadě najde­te samo­zřej­mě také samot­nou yer­bu maté, obvykle v podo­bě něko­li­ka růz­ných vzor­ků o hmot­nos­ti 50 gra­mů. Je to nej­lev­něj­ší způ­sob, jak vyzkou­šet růz­né dru­hy yer­by a vybrat si chuť, kte­rá nám nej­lé­pe vyho­vu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,76204 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61561 KB. | 08.12.2022 - 10:50:49