Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Yeonmi Parková: Abych přežila

Yeonmi Parková: Abych přežila

ABYCH PŘEŽILA kopie
ABYCH PŘEŽILA kopie

ABYCH_PŘEŽILA - kopiePonořte se do pří­bě­hu vyprá­vě­né­ho dív­kou, kte­rá se naro­di­la v roce 1992 do hla­do­mo­ru, stra­chu o život, kde mize­li pří­buz­ní, byli popra­vo­vá­ni reži­mem, věz­ně­ni v kru­tých pod­mín­kách, kdy se svou sestrou čeka­la, až se rodi­če vrá­tí – mož­ná zít­ra, mož­ná až za měsíc, a jed­la váž­ky a kořín­ky na lou­ce, aby hlad nehry­zal tak straš­ně. Kdy pře­mýš­le­la o útě­ku, kdy se dala se svou mat­kou všanc pře­kup­ní­kům s lid­mi a pro­šla ces­tu nejen sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní, ale i poni­žo­vá­ní lid­ské důstoj­nos­ti, pro­šla přes Čínu a Mongolsko a dosta­la se do Jižní Koreji.  Na svo­bo­du…

A že svo­bo­da s sebou nese nejen pro­ži­tí post­trau­ma­tic­ké­ho syn­dro­mu, ale také tíhu oné svo­bo­dy, kte­rá najed­nou… co si s ní počít? Toto byla jed­na z věcí, kte­rou si z této kni­hy odne­su navždy. Nikdy mi vlast­ně nedo­šlo, jak pro trýz­ně­né­ho a vědo­most­mi i roz­hle­dem utla­čo­va­né­ho člo­vě­ka je náh­le svo­bo­da tíži­vá.

„Nikdy jsem si nedo­ved­la před­sta­vit, že svo­bo­da může být tak těž­ká a kru­tá. Dosud jsem si mys­le­la, že být svo­bod­ný zna­me­ná moct nosit dží­ny a dívat se na fil­my, na jaké se chci dívat, aniž bych se muse­la bát věze­ní. Teď mi došlo, že musím pořád pře­mýš­let, a to bylo vyčer­pá­va­jí­cí. Byly oka­mži­ky, kdy jsem si kladla otáz­ku, jest­li – nebýt toho neko­neč­né­ho hla­do­mo­ru – by mi neby­lo lépe v Severní Koreji, kde se o všech­no moje pře­mýš­le­ní a o všech­na moje roz­hod­nu­tí posta­ral někdo jiný.

Vyčerpávalo mě, že musím nést zod­po­věd­nost. V Číně jsem byla živi­tel­kou, byla jsem ta, kte­rá udr­žo­va­la mat­ku při živo­tě. A teď jsem netu­ši­la, jak se mám vrá­tit zpět a být zase dítě­tem….

… Obě jsme se ze všech sil sna­ži­ly zapo­me­nout na všech­no špat­né a jít dál. Chtěla jsem svůj sta­rý život vyma­zat, ale hrůza, kte­rou v sobě mel, se ke mně vra­ce­la pokaž­dé, jakmi­le jsem usnu­la. Všechny moje sny byly noč­ní můry a obvykle měly stej­né téma: oko­lo mě tek­la voda a já jsem se muse­la dostat přes řeku. Někdo mě pro­ná­sle­do­val, ale já jsem se odtam­tud nedo­ká­za­la dostat, ať jsem se sna­ži­la, jak jsem chtě­la. Občas ty sny byly tak zlé, že jsem se budi­la s kři­kem…

… Ale jin­dy zase, i upro­střed bílé­ho dne, mi při­pa­da­lo, že jsem pořád v Severní Koreji a všech­no kolem mne je pou­hý sen. Tisíckrát den­ně jsem se muse­la štíp­nout, že se mi to nezdá. Bála jsem se, že se kaž­dou chví­li pro­bu­dím v našem vymrz­lém domě v Hjesanu, sama, jen se sestrou, budu  ležet na pod­la­ze, dívat se na měsíc za oknem a uva­žo­vat, kdy se asi máma vrá­tí a při­ne­se nám jíd­lo.“

Nebo když autor­ka popi­so­va­la vůbec fyzic­ké sta­vy, vyrov­ná­vá­ní se s post­trau­ma­tic­kým syn­dro­mem, kte­rý postih­ne kaž­dé­ho, kdo tuto ces­tu ze zbí­da­če­né země absol­vo­val…. Nebo když zjiš­ťu­je, že její slov­ní záso­ba je malá, že tře­ba slo­vo „lás­ka“ zna­me­ná i něco jiné­ho než pou­ze lás­ku k Vůdci… když se zača­la učit ang­lic­ky a bojo­va­la kaž­dý den s tím­to jazy­kem. Když se zapře­la a zača­la stu­do­vat, pra­co­vat, vyu­ži­la svou píli a mlá­dí a dosta­la se až tam, kde je nyní. Z malé hla­do­vé a vyhub­lé hol­čič­ky se sta­la akti­vist­kou za lid­ská prá­va a ces­tu­je po svě­tě s tím­to svým pří­bě­hem, kte­rý je pří­bě­hem všech seve­ro­ko­jeských obča­nů. Který je zpo­vě­dí děsi­vou a kru­tou…

Je to kni­ha, kte­rá vás dosta­ne od chví­le, kdy si zvyk­ne­te na autor­čin styl. Je vyprá­vě­cí, chví­li mi trva­lo, než jsem se do kni­hy začet­la. Začátek je vel­mi nalé­ha­vý, malá Jon-mi cítí hlad, zimu, všu­dypří­tom­ný strach, kas­to­vá­ní oby­va­tel, pády, kte­rý s sebou berou celé rodi­ny a vysta­vu­jí je nebez­pe­čí smr­ti, popra­vy, umí­rá­ní ve věze­ní. Jaro je obdo­bím smr­ti, lidé nevy­dr­ží nároč­né obdo­bí po vyčer­pá­va­jí­cí zimě a jaro je doba, kdy v Severní Koreji jsou uli­ce plné mrtvých dětí a sta­rých lidí. Kolikrát si Jon-mi přá­la, aby mís­to lis­tů a kvě­tů, puče­lo jaro jíd­lem… ale do skliz­ně dale­ko…  Začátek knih je plný infor­ma­cí a ujiš­ťo­vá­ní autor­ky, že toto musí­te vědět, abys­te se dosta­li do pří­bě­hu spo­leč­ně s ní, jak těž­ké pro ni bylo zasu­té vzpo­mín­ky vydo­lo­vat…. Ale po něko­li­ka strán­kách, dva­cet, tři­cet strá­nek, zvyk­ne­te si na jem­ný autor­čin styl i její nad­hled, a vplu­je­te nená­sil­ně do pří­bě­hu, kte­rý je kru­tý, ale vyprá­vě­ný tak, že všech­no pozo­ru­je­te jako­by za sklem…. Už se s tím vyrov­na­la, už vklá­dá do pří­bě­hu svůj úhel pohle­du ze svo­bod­né­ho živo­ta. Jen to jedi­né dělá kni­hu Abych pře­ži­la, vůbec pře­ži­tel­nou…

Emočně. Citově, spo­le­čen­sky.

O autor­ce:

Yeonmi Parková (v čes­ké tran­skrip­ci také Pak Jon-mi) se naro­di­la v roce 1993 v Hjesanu v Severní Koreji a nyní žije v Soulu v Jižní Koreji. V sou­čas­nos­ti ces­tu­je po svě­tě jako lid­sko­práv­ní akti­vist­ka a podá­vá svě­dec­tví o svém živo­tě a zážit­cích.

Vydalo Argo, 2015, www.argo.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Komiks 8713. března 2019 Komiks 87 Posted in Komiks
  • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
  • Pošťák Pat - ZAJÍMAVOSTI9. září 2014 Pošťák Pat - ZAJÍMAVOSTI Pošťák Pat se poprvé vysílal roku 1981 na BBC1, takže je na BBC nejdéle vysílaným animovaným seriálem. Pošťák Pat se vysílal ve více než 85 zemích, takže Pat je bezpochyby […] Posted in Články
  • Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný6. února 2020 Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný Také máte občas pocit, že se vám život hroutí pod rukama? Na partnera není spolehnutí, děti neposlouchají a mají ve škole kázeňské přestupky, v práci vás přetěžují? Co třeba se ze vteřiny […] Posted in Recenze knih
  • IAN McKELLEN9. prosince 2012 IAN McKELLEN IAN McKELLEN  byl během své půl století trvající kariéry oceněn více než padesáti mezinárodními hereckými cenami za své filmové i divadelní role. Je světově proslulý jako Magneto ve snímku […] Posted in Profily osob
  • Svěrákovi natáčejí novou komedii31. března 2021 Svěrákovi natáčejí novou komedii Den po svých narozeninách začal Zdeněk Svěrák natáčet film Betlémské světlo, ve kterém si zahraje hlavní roli. Režisér Jan Svěrák obsadil do dalších rolí Danielu Kolářovou, Terezu Rambu, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel?21. července 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Jak Karel May ke svým zázračným zbraním přišel? V románu Vinnetou se Shatterhand seznámil s puškařem Henrym, když se vystěhoval do St. Louis: "Neutěšené poměry ve vlasti a řekl bych vrozená touha po činech mne hnaly přes oceán do […] Posted in Zajímavosti
  • Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák28. dubna 2022 Survivor-29.epizóda(SK-53.,54.)-Posledný Slovák Do 62.dňa sa zobudila top päťka nášho Survivoru- Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli. Na začiatku som si minimálne troch z nich nevedel predstaviť skoro ani v zlúčení, ale o tom je […] Posted in Články, Reality show

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,94268 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56643 KB. | 27.06.2022 - 23:44:44