Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Yasmin Boland: Magický Měsíc 

Yasmin Boland: Magický Měsíc 

Karty inspi­ro­va­né lunár­ní­mi fáze­mi ze všech mož­ných úhlů pohle­du pat­ří k těm, kte­ré vez­me­te do ruky a rázem máte po ruce hro­ma­du prak­tic­kých infor­ma­cí. Přišlo mi, že jsou i z těch, na kte­ré se nemu­sí­te nějak zvlášť ladit, tak jas­né a struč­né jsou poky­ny v nich. Myšlenky, inspi­ra­ce a hlav­ně otáz­ky, kte­ré si v dané situ­a­ci je dob­ré polo­žit. A zod­po­vě­dět po svém (nebo s pomo­cí dal­ších karet).

Používat je může­te i tak, že si jen bude­te číst infor­ma­ce k dané fázi měsí­ce, kte­rá prá­vě pro­bí­há – to ostat­ně pla­tí vždy. A k tomu něco navíc… hle­dat i vlast­ní sou­vis­los­ti.

Karty potě­ší nejen milov­ní­ky ast­ro­lo­gie a lunár­ních cyk­lů, ale také milov­ní­ky výkla­dů, se kte­rý­mi je člo­věk hned hotov a bez dlou­hé­ho hlou­bá­ní je u jádra pro­blé­mu.

V tom­to jsou kar­ty nesku­teč­né…  a díky tomu mi při­ná­še­ly radost a zvě­da­vost.

A také jsem si utvr­di­la tako­vé to pra­vi­dlo, kte­ré pla­tí vždy, kaž­dá fáze, kaž­dé zna­me­ní, poslé­ze už může­te začít i troš­ku tušit, co kaž­dá kar­ta bude asi obsa­ho­vat. A tato hra s infor­ma­ce­mi mne bavi­la ješ­tě víc.

IMG 20220513 103603
IMG 20220513 103603
IMG 20211209 155014
IMG 20211209 155014

KARTY V PRAXI: Býčí úpl­něk

Pojďme si ho pře­sta­vit než se úpl­ně vrh­ne­me do ukáz­ko­vé kar­ty. Úplněk vždyc­ky věci osvět­lu­je, zve­li­ču­je. Býk je pak zna­me­ní sta­bi­li­ty, pev­ně sto­jí noha­ma na zemi a má rád až tako­vou poži­vač­nost. Dá se říci, že když na nás bude půso­bit úpl­něk v tom­to zna­me­ní, prá­vě kva­li­ty býčí­ho zna­me­ní bude­me vní­mat inten­ziv­ně. V dob­rém (když je máme) a v nepří­jem­ném (když je nemá­me). Ale pojď­me si počíst do karet…

Úplněk v Býku je dle kar­ty obec­ně obdo­bím, kdy máme zjas­nit své cíle. Nejsou je mlha­vý­mi přá­ní­mi, ale máme vytvo­řit pomy­sl­ný seznam s jas­ný­mi body vedou­cí­mi ke spl­ně­ní toho, co chce­me. Naznačuje také, že všech­no, co nyní inves­tu­je­me, se nám zúro­čí.

„Vaše sou­čas­ná situ­a­ce může mít pří­či­nu v lenos­ti. Pokud tomu tak je, změň­te to a staň­te se  jejím pánem!

Úplněk v Býku je časem návra­tu na zem, ukot­ve­ní, zpra­co­vá­ní veš­ke­rých nega­tiv­ních emo­cí, s nimiž se potý­ká­te, a nale­ze­ní rov­no­váhy mezi nad­še­ním a pří­liš­nou prud­kos­tí. V tom­to obdo­bí se mohou dostat do popře­dí finanč­ní zále­ži­tos­ti, ale bez ohle­du na to, kdy si tuto kar­tu vytáh­ne­te, radí vám věno­vat více pozor­nos­ti svým pří­jmům a výda­jům.“

O auto­ro­vi: Yasmin Boland vytvo­ři­la tyto kar­ty pod­po­ře­na vlast­ní zku­še­nos­tí, je ast­ro­lož­ka a autor­ka mno­ha best­selle­rů. Fáze Měsíce mají nesmír­ný vliv na náš kaž­do­den­ní život. Ve spo­je­ní se zvě­ro­kru­hem se roz­ví­jí nád­her­né pří­běhy pou­ži­tel­né ve všed­ním živo­tě při řeše­ní růz­ných otá­zek.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2021


Foto: Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2021 & Renata Patříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy16. listopadu 2021 Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy Výzva pro odvážné! Ponořit se do procítění své sexuality nejen po té duchovní rovině, ale hlavně po té fyzické. Nyní získávám pocit, že když vím, kde a jak se to děje, děje to […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36577 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56747 KB. | 06.07.2022 - 05:07:20